Fler webbplatser
Samhällsplanering

Näslundsskolans framtid har nått kommunstyrelsen - tillbakaflytten senarelagd

Ärendet om Näslundsskolan fanns med på kommunstyrelsens dagordning den 27 augusti och de förtroendevalda politikerna följde inriktningsbeslutet som tagits i både tekniska och barn- och utbildningsnämnden tidigare i år. Dock har man sedan i mars reviderat den preliminära tidsplanen och nu skjutit fram återflytt och skolstart i ny Näslundsskola till höstterminen 2021.

Förslaget är att helt ny skola byggs med plats för 300 elever

Som vi tidigare rapporterat om har olika förslag utretts. Politikerna har varit, och är överens om att bygga en ny skolbyggnad på Näslundskolans område. Skolan ska ha plats för årskurserna F-6 och vara tvåparallellig, det vill säga två klasser per årskurs från förskoleklass och upp genom hela låg- och mellanstadiet. Det mesta av den gamla skolan rivs, men ett skyddsrum kommer vara kvar. Inte heller finns gymnastiksalen med i denna utredning då den inte varit orsak till hälsoproblem.

Bland annat gör detaljplaneändringar att tidplanen måste justeras

Parallellt med den politiska beslutsprocessen fortsätter processen med utredning av byggnationen. Här har konsulter och sakkunniga kommit fram till att skolbyggnaden till viss del behöver byggas i två våningar. Detta för att kunna rymma det beräknade antalet elever samt för att tillgodose kravet på att alla ämnen och all undervisning ska kunna ske i skolans lokaler. Man har också utrett hur skolgården ska kunna planeras och till ytan räcka till för ett ökat elevantal samt undersökt hur trafikmiljön kring skolan kan förbättras. För att kunna genomföra de åtgärder som behövs krävs en ändring i den befintliga detaljplanen. Arbetet med att ta fram en ny detaljplan har påbörjats men detaljplaneprocessen tar tid och det innebär att tidsplanen måste revideras. Inflyttning är nu preliminärt planerad till sommaren 2021.

Investering och ökade driftskostnader måste budgeteras

Det förslag om ny skolbyggnad, inklusive skolgård, som utreds har i grova drag beräknats till 84 miljoner kronor. Den investeringskostnaden hamnar hos tekniska nämnden. De investeringsmedel som i nuläget finns i tekniska nämndens budget kommer att användas till utbyggnaden av Tunboskolan i Kolbäck. Det innebär att tekniska nämnden behöver få utökade medel för Näslundsskolans byggnation.

När de nya och utbyggda skolorna står klara och tas i bruk kommer driftskostnaderna för barn- och utbildningsnämnden att öka. Inför mål- och budgetarbetet där ramar för åren 2019-2021 ska beslutas har barn- och utbildningsnämnden visat på behovet av mer pengar i budgeten för att täcka kostnaderna för höjda hyror.

Nästa steg blir beslut i kommunfullmäktige

Preliminärt kommer ärendet om Näslundsskolans byggnation och finansiering att finnas med då kommunfullmäktige sammanträder den 24 september. Vilket är det sista sammanträdet med ledamöter valda för mandatperioden 2014-2018.

Följ processen på vår webbplats

Läs gärna tidigare artiklar i ämnet: