Fler webbplatser

Anpassade grundskolor i kommunen

Namn: Marie-Louise (Malou) Olersbacken
Befattning: Rektor (chef) för den anpassade grundskolan
Telefon: 0220-24355
E-post: marie-louise.olersbacken@hallstahammar.se
Besöksadress: Häradsvägen 8, Hallstahammar

Namn: Anpassad grundskola Nibbleskolan
Telefon: 0220-24650
Besöksadress: Häradsvägen 8, Hallstahammar

Anpassad grundskola för år 1-6.

Namn: Träningsskolan Nibbleskolan
Telefon: 0220-24658
Besöksadress: Häradsvägen 8, Hallstahammar

Träningsskola för år 1-9.

Telefon: 0220-24237
Besöksadress: Häradsvägen 8 Hallstahammar

Befattning: Kurator för den anpassade grundskolan
Telefon: 0220-24246

Befattning: Skolsköterska på Nibbleskolan, grundskola och anpassad grundskola
Telefon: 0220-24541

Namn: Nibbleskolans kök
Telefon: 072-5952268

Telefon: 0220-242 78

Du som har ett barn som äter specialkost - kom ihåg att anmäla om ditt barn är borta från skolan och inte ska äta sin specialkost. Det är också viktigt att anmäla när barnet är tillbaka i skolan igen och behöver sin specialkost. Frånvaro och närvaro måste anmälas direkt till köket senast klockan 08.00 samma dag som ändringen gäller. Du kan antingen ringa eller skicka ett sms.

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Namn: Marie-Louise (Malou) Olersbacken
Befattning: Rektor (chef) för den anpassade grundskolan
Telefon: 0220-24355
E-post: marie-louise.olersbacken@hallstahammar.se
Besöksadress: Häradsvägen 8, Hallstahammar

Namn: Anpassad grundskola Tunboskolan
Telefon: 0220-24362
Besöksadress: Södra Prästgårdsgatan 2, Kolbäck

Du kan även kontakta arbetslaget på mobilnummer 072‑595 21 83
Anpassad grundskola för år 7-9.

Telefon: 0220-24237
Besöksadress: Häradsvägen 8 Hallstahammar

Befattning: Kurator för den anpassade grundskolan
Telefon: 0220-24246

Befattning: Studie- och yrkesvägledare på Tunboskolan
Telefon: 0220-24644
Besöksadress: Södra Prästgårdsgatan 2, Kolbäck

Befattning: Skolsköterska på Tunboskolan, grundskola och anpassad grundskola
Telefon: 0220-24294

Namn: Tunboskolans kök
Telefon: 072-5952192

Telefon: 0220-242 91

Du som har ett barn som äter specialkost - kom ihåg att anmäla om ditt barn är borta från skolan och inte ska äta sin specialkost. Det är också viktigt att anmäla när barnet är tillbaka i skolan igen och behöver sin specialkost. Frånvaro och närvaro måste anmälas direkt till köket senast klockan 08.00 samma dag som ändringen gäller. Du kan antingen ringa eller skicka ett sms.

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Anpassad grundskola (som tidigare hette grundsärskola) är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning. Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av nio årskurser.

  • Anpassad grundskola i Hallstahammar för år ett till och med sex, samt inriktning ämnesområden år ett till och med nio finns på Nibbleskolan i Hallstahammar.
  • Anpassad grundskola för år sju till och med nio finns på Tunboskolan i Kolbäck.

  Nibbleskolan och Tunboskolan är alla elevers skola – ingen skillnad görs mellan anpassad grundskola och grundskola. På Nibbleskolan och på Tunboskolan är elever, lärare och andra skolmedarbetare tillsammans på avslutningar och andra aktiviteter som ordnas. Skolan gör inte skillnad på om eleverna går i den anpassade skolan eller grundskolan. Alla elever deltar efter egen förmåga.

  För elever i anpassad grundskola finns även möjlighet att kombinera undervisning i ämnen och ämnesområden samt ämnen enligt grundskolans kursplan. Enskilda elever från anpassad grundskola kan få undervisning i grundskoleklass i ett eller flera ämnen, till exempel idrott och slöjd. Det förekommer även att grundskoleelever får del av sin undervisning i den anpassade grundskolan.

  Utbildningen anpassas till varje elevs behov

  Anpassad grundskola är en 9-årig utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Undervisningen sker i mindre grupper och arbetssätten anpassas efter varje elevs behov och förutsättningar. I anpassad grundskola arbetar lärare och förskolelärare, som vidareutbildat sig till speciallärare eller specialpedagoger, tillsammans med stödpedagoger och assistenter.

   

  För elever i anpassad grundskola finns även möjlighet att kombinera undervisning i ämnen och ämnesområden samt ämnen enligt grundskolans kursplan.

  Vanliga skolämnen och betyg även i anpassad skola

  Undervisningen i anpassad grundskola omfattar ämnena:

  • bild,
  • engelska,
  • hem- och konsumentkunskap,
  • idrott och hälsa,
  • matematik,
  • musik,
  • naturorienterande ämnen,
  • samhällsorienterande ämnen,
  • slöjd,
  • svenska eller svenska som andraspråk samt
  • teknik.

  Precis som i grundskolan finns det betygskriterier för eleverna i anpassad grundskola, det finns dock inget underkänt betyg F.

   

  I ämnesområden fokuserar eleverna på hantering av vardagen och att förstå sin omvärld

  Inom anpassad grundskola finns inrikting ämnesområden för de elever som inte kan tillgodogöra sig utbildningen i ämnen. De får istället sin undervisning i ämnesområdena:

  • estetisk verksamhet,
  • kommunikation,
  • motorik,
  • vardagsaktiviteter samt
  • verklighetsuppfattning.

  Undervisningen inom ämnesområden är inriktad mot att eleverna utvecklar förmågan att hantera vardagen och förstå omvärlden. Det finns inga betygskriterier inom inriktning ämnesområden utan eleverna bedöms nå målen utifrån sina förutsättningar.

  Du som vårdnadshavare kan ansöka om att ditt barn ska få gå i anpassad grundskola från och med det år ditt barn fyller sex år. Det är elevens hemkommun som fattar beslut om en elev har rätt att bli mottagen i den anpassade grundskolan men båda vårdnadshavarna måste godkänna att ansökan om mottagande i anpassad grundskola görs.

   

  Utvecklingsstörning och bedömning att inte kunna nå grundskolans kunskapskrav är kraven

  För att en elev ska ha rätt att gå i anpassad grundskola krävs två saker.

  Att eleven:

  1. har en intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) eller en bestående hjärnskada.
  2. bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav.

  Utredning innan plats kan erbjudas

  Innan en plats i anpassad grundskola kan erbjudas behöver en noggrann utredning göras för att kunna bedöma om eleven hör till den anpassade grundskolans målgrupp. Initiativet till att göra en utredning kan komma från elevens vårdnadshavare, personalen i förskole­klassen eller grundskolan eller från eleven själv.


  Som vårdnadshavarna har du möjlighet att tacka nej till en plats i anpassad grundskola och det kan du göra även om utredningen visar att ditt barn har rätt att gå i anpassad grundskola. Även om en elev har börjat i den anpassade grundskolan kan vårdnadshavarna när som helst under elevens skoltid begära att eleven ska gå över till grundskolan.

  Att gå som integrerad elev i grundskoleklass

  Att gå som integrerad elev innebär att eleven får hela eller delar av undervisningen i en grundskoleklass men att eleven läser och bedöms utifrån den anpassade grundskolans kursplaner. Vårdnadshavare kan önska att deras barn ska gå som integrerad elev i grundskoleklass men det är rektor som fattar beslutet. Om det är huvudmannen (skolan) som vill att eleven ska vara integrerad är det bara möjligt om elevens vårdnadshavare går med på det.


  Ansvariga lärare och övrig berörd personal på grundskolan får stöd av den anpassade grundskolans specialpedagog när eleven går integrerad i grundskoleklassen.

  Besöksadressen till Nibbleskolan är: Häradsvägen 8, Hallstahammar.
  Postadressen om du ska skicka exempelvis brev till skolan är:
  Hallstahammars kommun, Nibbleskolan, 734 80 Hallstahammar.

  >

  Besöksadressen till Tunboskolan är: Södra Prästgårdsgatan 2, Kolbäck.
  Postadressen om du ska skicka exempelvis brev till skolan är:
  Hallstahammars kommun, Tunboskolan, 734 80 Hallstahammar.

  >

  Matsedlar för Nibbleskolans restaurang:

  Namn: Nibbleskolans kök
  Telefon: 072-5952268

  Telefon: 0220-242 78

  Du som har ett barn som äter specialkost - kom ihåg att anmäla om ditt barn är borta från skolan och inte ska äta sin specialkost. Det är också viktigt att anmäla när barnet är tillbaka i skolan igen och behöver sin specialkost. Frånvaro och närvaro måste anmälas direkt till köket senast klockan 08.00 samma dag som ändringen gäller. Du kan antingen ringa eller skicka ett sms.

  Matsedlar för Tunboskolans restaurang:

  Namn: Tunboskolans kök
  Telefon: 072-5952192

  Telefon: 0220-242 91

  Du som har ett barn som äter specialkost - kom ihåg att anmäla om ditt barn är borta från skolan och inte ska äta sin specialkost. Det är också viktigt att anmäla när barnet är tillbaka i skolan igen och behöver sin specialkost. Frånvaro och närvaro måste anmälas direkt till köket senast klockan 08.00 samma dag som ändringen gäller. Du kan antingen ringa eller skicka ett sms.

  Vi vill minska matsvinnet!

  Du som har ett barn som äter specialkost - kom ihåg att anmäla sjukfrånvaro och frisknärvaro för barnets specialkost direkt till skolans kök.

  De flesta av våra skolar har sociala mediekonton där de bland annat visar upp verksamhet, presenterar matsedlar och för dialog.