Fler webbplatser

Utvecklingssamtal, omdömen och betyg

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Hallstahammars kommun jobbar mot skolans kunskapsmål på många olika sätt. Vi har ett antal styrdokument som säger hur vi ska jobba och vad eleverna ska uppnå i olika årskurser. Det kan vara både nationella mål, som gäller för alla elever i hela Sverige och kommunala mål, som gäller specifikt för Hallstahammars kommun.

  Utvecklingssamtalet

  En gång varje termin under hela grundskoletiden (och även på gymnasiet) träffar du och ditt barn läraren eller klassföreståndaren för att ha ett utvecklingssamtal. Samtalet ska handla om hur ditt barn har det i skolan, hur det går i de olika ämnena och hur ditt barn kan komma vidare. 

  Individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen

  De elever som går i årskurserna ett till fem i grundskolan ska istället för betyg få en individuell utvecklingsplan (IUP) en gång om året. Den individuella utvecklingsplanen utgår från utvecklingssamtalet och ska innehålla två delar; skriftliga omdömen och framåtsyftande planering.

  Omdömena är inte betyg som går att jämföra med andra elevers, utan en bedömning av vad ditt barn hittills har lärt sig i de olika ämnena. Med hjälp av omdömena kan ni se om hen lärt sig det som var tänkt och planerat sedan det förra utvecklings­samtalet. Om ditt barn har svårigheter kan det finnas anledning att ta upp frågan om hen behöver extra stöd och hjälp för att komma vidare.

  Planen ska alltid innehålla konkreta beskrivningar av vad skolan och läraren ska göra för att ditt barn ska kunna lära sig mer i de olika ämnena och fortsätta sin utveckling. Den kan också innehålla förslag på vad du och ditt barn kan göra. Du och ditt barn ska också ha ett exemplar av utvecklingsplanen. Kontrollera att allt har kommit med och att det har blivit rätt.

  Betyg från och med årskurs sex

  Elever i grundskolan får betyg första gången i slutet av höstterminen i årskurs sex. Sedan får eleven ett nytt betyg i slutet av varje termin fram till våren i årskurs nio, när slutbetyget sätts. Det är med slutbetyget elever söker vidare till gymnasieskolan.

  I varje ämne och kurs i skolan finns det kunskapskrav. De talar om vad en elev behöver kunna för att få ett visst betyg i ett ämne. Betygsskalan har fem godkända steg E, D, C, B och A, och det finns kunskapskrav för betygen E, C och A.

  Ett betyg ska inte komma som en överraskning för en elev. Läraren behöver kunna förklara på vilka grunder ett betyg sätts och stimulera och ge elever återkoppling i skolarbetet.

  Ansvar för utvecklingssamtal och skriftliga omdömen

  Rektorn ansvarar för att alla lärare har utvecklingssamtal med sina elever och att föräldrarna får information om sina barns kunskapsutveckling och skolsituation. Dessutom ansvarar rektorn för hur skolans skriftliga omdömen ska utformas och om skolan ska ge skriftliga omdömen om elevernas utveckling i övrigt.

  Det är också rektorn som beslutar om skolan ska utreda om en elev behöver särskilt stöd och om skolan ska skriva ett åtgärdsprogram för den eleven. Det är rektorn som har ansvaret för att åtgärdsprogrammet i så fall genomförs. Läraren ansvarar för att genomföra utvecklingssamtalet och skriva den individuella utvecklingsplanen.

  Läraren ansvarar även för att ge skriftliga omdömen till varje elev och att omdömena tydligt talar om hur långt eleven har kommit i sin kunskapsutveckling.

  Föräldrarna ansvarar för att medverka i utvecklingssamtalet och för att framföra sina frågor och synpunkter.

  Mer information