Fler webbplatser

Naturreservat i kommunen

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Miljöstrateg
  Telefon: 0220-24168
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  I kommunen finns flera naturreservat som är väl värda ett besök. Flera av reservaten utmärker sig genom de lummiga ekskogarna och närheten till vatten, en miljö som många djur och insekter gynnas av. Hela området Strömsholm är på grund av sin unika miljö ett naturreservat. Besök gärna Strömsholms olika delreservat i kommunens södra del samt de tätortsnära reservaten i Hallstahammar och Kolbäck.

  Sörkvarnsforsen

  Sörkvarnsforsen

  Naturreservatet Sörkvarnsforsen i Hallstahammar består av stränder och forsöar klädda med lövskog. Reservatet hyser ett rikt växt- och djurliv. Här finns flera sällsynta växter, till exempel krissla och bågsäv. Fågellivet är rikt med bland annat häckande mindre hackspett och kungsfiskare. Det här området är en av de sista outbyggda forssträckorna i Kolbäcksån.

  Valstasjön

  Valstasjön

  Naturområdet där Valstasjön är en central del erbjuder avkoppling och tystnad trots närheten till Hallstahammars tätort. Valsta­sjön är konstgjord och skapad under tidigt 1800-tal som en del i ett bevattningssystem. Området runt sjön domineras av öppna fuktängar samt trädklädd betesmark och skogsbete. Från tidigt 1990-tal och fram till 2014 betades marken av får.

  I Valstasjön finns det gott om groddjur, främst paddor men även den hotade arten större vattensalamander. På våren kan du uppleva paddornas lek.

  Ett litet lövskogsparti med lundkaraktär finns sydväst om sjön. Norr om sjön finns ett sammanhängande barrskogsområde med utvecklat stigsystem. Parkering finns i sydvästra delen av området.

  Här finns också Valstaspåret, en sträcka som är cirka 3,5 kilometer lång, lättvandrad och markerad med orange färgsättning på träd. I området finns även rödmarkeringar på träd från tidigare stigmarkering. Det finns en startplats och parkering i den södra delen och en grillplats i den norra. Medtag egen ved.

  LONA:s logotyp

  Valstasjöns naturreservat – ett LONA-projekt

  Projektet med att skapa Valstasjöns naturreservat slutfördes under 2020. För att göra projektet möjligt har kommunen fått ett statligt bidrag från Lokala naturvårdssatsningen (LONA).

  Kyrkbyåsen i Kolbäck

  Naturreservatet Kyrkbyåsen omfattar ett cirka 600 meter långt parti av Kolbäcksåsen. Åsen präglas av ett högvuxet tall­bestånd. Längst i norr finns en planterad lärkdunge och i gläntor vandrar bland annat ek och rönn in. Vid den östra åsfoten finns några större ekar. Även om floran i stort sett är alldaglig bör det nämnas att det finns några ovanligare buskar; hägg­mispel, berberis och oxbär. På den högsta delen av åsryggen finns dessutom en fornlämning i form av en stensättning.

  Trolsk vy över Lagårdssjön

  Strömsholm – Lagårdssjön

  Hela Strömsholmsområdet har en mycket rik flora och ett intressant fågel- och djurliv. Detsamma gäller ängarna vid Lagårds­sjön som är en utvidgning av Kolbäcksån. Sjön är en populär plats för fågelskådare och här finns en utkiksplattform som kan nås med rullstol. Särskilt under vårens översvämningar rastar stora flockar med gäss, änder och vadare här.

  I naturreservatet förekommer en rad sällsynta och skyddsvärda fågelarter som rördrom, årta, skedand, bivråk, havsörn, småfläckig sumphöna, storspov, skogsduva, kungs­fiskare, göktyta, mindre hackspett, gulärla, skäggmes, nötkråka och ortolansparv.

  Strömsholms kungsladugård är ett reservat bestående av fyra moränholmar som är omgivna av åkermark. De är skyddade för att bevara den ädellövskog som växer på dem. Moränkullarna är bevuxna med gamla ekar, uppskattningsvis 250-300 år gamla. Ekarna bär, genom sitt utseende, tydliga spår av att kullarna tidigare betades av kreatur. Typiska växtarter är exempelvis trolldruva, ormbär och i det högvuxna gräset hässlebrodd.

  Häftig trädformation i Djurgårdsskogen, Strömsholm

  Strömsholm – Djurgårdsskogen

  Intill parkeringen vid forsen bredvid Strömsholms slott finns ett utvecklat stigsystem i Djurgårdsskogen. Här kan du promenera bland de lummiga ekarna och njuta av lugnet. Det finns både längre och kortare stråk som är utmarkerade.

  Österängarna i Strömsholm

  Strömsholm – Österängarna

  Bakom Strömsholms slott hittar du Österängarna. Ängarna sträcker sig in längs Mälarviken Freden och här kan du njuta av öppna områden bland de gamla ekarna. Området används under några dagar om sommaren för fälttävlan och galopp. Det finns parkering och ett mindre promenadstråk intill Österängarna.


  Vitsippsbacke, Häggholmens naturreservat i Strömsholm

  Strömsholm – Ekholmen, Hägg­holmen och Lind­holmen

  De tre, Ekholmen, Häggholmen och Lindholmen ligger i en Mälarvik i den sydvästra delen av Strömsholm, nästan gränsande mot Köpings kommun.

  Ekholmen har en blomstersmyckande flora, ädla lövträd och en förnämlig fågelmark. Naturreservatet är en lövskogsklädd holme belägen i ett åkerlandskap. Av fågelarter är särskilt sångare väl representerade. Det kanske förnämsta inslaget av skönsång från den mångstämmiga kören kommer från näktergalen medan sävsångaren och rörsångaren bidrar med sång från vassen. Förutom ett rikt fågelliv och en rik insektsfauna får man även chansen att få se däggdjur såsom rådjur och räv.

  Häggholmen är precis som Ekholmen en lövskogsklädd holme. Den har skyddats för att den ska behålla sin karaktär av lövlund med blandad ädellövskog. Trädskiktet är glest och består i första hand av gamla, vidkroniga ekar. Dessutom finns alm, lind och lönn. Buskar med inslag av bland annat apel, hägg, hagtorn, hassel och getapel är relativt sparsamt förekommande här. Inuti gamla ekar har den internationellt uppmärksammade läderbaggen hittats och minst ett par arter nattfjärilar.

  I området runt Lindholmen finns det kanske bäst bevarade gamla lövskogs- och lövängsområdena i mellersta Sverige. Dessa utgör en del av den smala kustremsan på Mälarens nordsida som karaktäriseras av äldre ädellövskog. En rik grönska och lummiga träd dominerat av gamla ekar och hassel skänker ett stort värde av skönhet och bördighet. Det rika fågellivet bjuder på en skön mångstämmig körsång. Insektsfaunan i de gamla ihåliga och murkna träden är enastående och det finns även chans att få se däggdjur såsom rådjur och räv.

  Billingens naturreservat, Strömsholm

  Strömsholm – Billingen

  Billingen är en halvö i den södra delen av Strömsholms naturreservat. Naturreservatet består av betade strandängar, vass­bälten, lövskogslundar och lövskog. Reservatet har en unik flora och ett rikt fågelliv.

  Här finns en 4,8 kilometer lång naturstig med informationsskyltar där du kan läsa om Billingens historia och natur. De första 300 meterna av stigen är gjord för att du ska kunna ta dig fram med rullstol till en utkiksplattform. Det finns även fler stigar och spångar på Billingen. Du har goda chanser att se olika sorters fåglar från fågeltornet och i de fuktiga sumpmarkerna mellan Billingen och Sandholmarna. Fiskgjuse och havsörn kan påträffas i området.

  Visa hänsyn i våra naturområden och reservat

  Tänk på att alltid visa hänsyn när du besöker ett naturreservat. För att de värden som finns i naturreservatet ska kunna bevaras finns, utöver fridlysning och annat lagstiftning, vissa föreskrifter som du som besökare måste följa.

  I naturreservaten är det förbjudet att

  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar och att skada vegetationen i övrigt, till exempel genom att gräva upp växter.
  • Avsiktligt störa djurlivet, exempelvis genom att klättra upp i boträd eller genom fo­tografering på nära håll av boplats.
  • Medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.
  • Rida eller cykla annat än på vägar eller särskilt anvisade stigar eller platser.
  • Föra motordrivet fordon annat än på allmän väg.
  • Tälta eller ställa upp husvagn.
  • Göra upp eld annat än på anvisad plats.
  • Sätta upp tavlor, skyltar, inskrifter, affischer eller liknande.
  • Plocka mossor, lavar, vedsvampar eller ryggradslösa djur.