Fler webbplatser

Förorenad mark

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  I Hallstahammar, liksom i hela Sverige, pågår ett omfattande arbete med att inventera och sanera områden som förorenats av oss människor. Föroreningarna kommer ofta från tidigare industriell verksamhet eller avfallshantering.

  Områden som är förorenade kan med tiden bli svåra att upptäcka och det är därför viktigt att snabbt identifiera dessa områden.

  Anmäl föroreningar

  I miljöbalken finns regler och bestämmlser som säger att upptäckta föroreningar alltid ska anmälas. Anmälningsplikten gäller föroreningar i mark, grund- och ytvatten, sediment samt byggnader, anläggningar och liknande. Upptäckta föroreningar ska anmälas till bygg- och miljöförvaltningen.

  Saneringsåtgärder eller arbete i förorenad mark

  Ska du utföra markarbeten i eller sanera ett förorenat område måste du anmäla det till bygg- och miljöförvaltningen. Anmälan ska skickas in senast sex veckor innan du påbörjar arbetet.

  Slutrapport

  Efter slutfört sanerings- eller markarbete ska en rapport av arbetet lämnas till bygg- och miljöförvaltningen. I rapporten vill vi att ni sammanfattar arbetets gång och resultat, om arbetet utförts på det sätt som beskrivits i anmälan eller om det dykt upp omständigheter på vägen som gjort att planerade åtgärder ändrats. Den ska också innehålla uppgifter om vart förorenade massor transporterats och omhändertagits.

  När vi tagit emot slutrapporten kan vi göra en bedömning om ärendet kan avslutas eller om vi behöver få in kompletteringar.

  Återanvändning av schaktmassor för anläggningsändamål

  Eftersom överblivna schaktmassor klassas som avfall kan det krävas tillstånd eller anmälan om du vill återanvända schaktmassor vid anläggningsarbeten, som till exempel fyllnadsmassor. En tillståndsansökan eller anmälan ska antingen göras till bygg- och miljöförvaltningen eller till Länsstyrelsen.

  Det som avgör om du behöver söka tillstånd eller göra en anmälan är risken för förorening av mark och vatten. Detta bedöms utifrån massornas egenskaper och platsens lämplighet. Naturvårdsverket har tagit fram tre bedömningsgrunder:

  • Mer än ringa föroreningsrisk - åtgärden ska ha tillstånd från Länsstyrelsen.
  • Ringa föroreningsrisk - åtgärden ska anmälas till bygg- och miljöförvaltningen.
  • Mindre är ringa föroreningsrisk - åtgärden behöver varken tillstånd eller anmälan.

  Hör av dig till oss på bygg- och miljöförvaltningen om du är osäker på vad som gäller för ditt anläggningsarbete.

  Finns risk för förorenade massor?

  Innan ett schaktningsarbete påbörjas eller schaktmassorna återanvänds ska en bedömning ha gjorts om det finns risk för att föroreningar kan påträffas eller att massorna kan vara förorenade. Provtagning av uppgrävda massor bör göras om de kommer från nedanstående områden:

  • Saneringsområde
  • Fastighet eller objekt som finns med i Länsstyrelsens MIFO-register
  • Industriområde
  • Område med upplag för avfall, kemikalier, cisterner eller oljeavskiljare
  • Vägbankar, bangårdar eller banvallar
  • Område där drivmedelshantering har skett
  • Olycksområde (spill eller brand)

  Schaktningsarbete inom vattenskyddsområde

  Ska du utföra schaktningsarbeten inom vattenskyddsområde krävs tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifterna. Ansökan om tillstånd ska alltid göras, även om marken inte är förorenad. Kontakta oss på bygg- och miljöförvaltningen för information om hur du söker tillstånd.