Fler webbplatser

Samarbetsprojektet "Trygga platser"

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Oscar Bogren
  Befattning: Områdeschef samhällsbyggnad och näringsliv
  Telefon: 0220-24063
  E-post: oscar.bogren@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Hallstahammar är en av fyra kommuner som ingår i det Vinnovafinansierade projektet ”Trygga platser”. Projektet avgränsas till Hallstahammars centrum och går ut på att kartlägga läget och ta fram en handlingsplan med åtgärder och prioriteringar, där fokus ligger på den fysiska miljöns be­tydelse för upp­komsten av brott och otrygghet.

  Hallstahammars centrum

  I projektet samarbetar Länsstyrelsen i Västmanland, Länstyrelsen i Dalarna, Stiftelsen Tryggare Sverige, Svenska Stadskärnor samt kommunerna Hallstahammar, Avesta, Sala och Falun. Syftet är att kommunen tillsammans med privata och ideella aktörer ska skapa en tryggare och mer attraktiv plats.

  Projektorganisation

  Hela projektet leds i Hallstahammars kommun av samhälls­byggnads­chefen, som knutit till sig en arbetsgrupp med representanter från bland annat kommunens tekniska förvaltning, kultur- och fritidsförvaltningen samt näringslivsenhet, säkerhets­samordnare och kommunikationsfunktion. I gruppen finns också representant från det lokala näringslivet och polisen.

  Till detta kommer sedan ett antal nyckelpersoner (exempelvis fastighetsägare, näringsidkare, polisen, barn- och ungdoms­coacher och ideella krafter som natt­vandrare samt förtroendevalda politiker) som i projektets början (hösten 2020) involverades genom att de fick svara på en inledande enkät, samt delta i en workshop. Längre in i projektet har även vissa av nyckelpersonerna intervjuats av en representant från Stiftelsen Tryggare Sverige och deltagit i ytterligare workshops.

  Kartläggning, plan och genomförande

  Projektet innehåller flera steg:

  1. Det första steget handlar om att skapa en lägesbild genom platsinventering och intervjuer.
  2. I nästa steg skapas en handlingsplan med åtgärder som ska bidra till att skapa trygghet och attraktivitet.
  3. Sista steget handlar om att genomföra planen.

  Hela projektet ska slutredovisas våren 2022.

  Omslaget till Trygghetsanalysen för Hallstahammars centrum

  Stiftelsen Tryggare Sverige har på ett strukturerat sätt kartlagt den aktuella situationen och identifierat åtgärder som bör prioriteras i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. En viktig fråga i sammanhanget handlar om hur den fysiska miljön och dess utformning påverkar uppkomsten av brott och otrygghet.


  Metoden som Tryggare Sverige använt sig av innehåller fyra olika moment:

  1. Analys av statistik (exempelvis brottsstatistik)
  2. Intervjua nyckelpersoner
  3. Analysera flöden (se hur människor rör sig på olika platser, vid olika tidpunkter, notera om det är många eller få som passerar, och i vilken ålder personer är, samt om det är övervägande kvinnor eller män, eller en jämn fördelning)
  4. Genomföra en trygghetsbesiktning där man noterar exempelvis om det är bristfällig belysning, eller passager som är dolda för insyn, med mera.

  Kartläggningen och insamlandet av underlag har resulterat i en trygghetsanalys som nu ligger till grund för det fortsatta arbetet att utforma en handlingsplan.

  Ett klargörande när det handlar om definitioner och det aktuella läget i Hallstahammar
  Säkerhet är individens faktiska risk att utsättas för brott och ordningsstörningar medan trygghet är individens upplevelse av sin egen säkerhet. Hallstahammars kommun sticker inte ut i statistiken när det gäller antal anmälda brott, snarare tvärtom – få brott anmäls – säkerheten är hög. Däremot har undersökningar som exempelvis Brottsförebyggande rådet genomfört, visat att den upplevda tryggheten inte alltid är optimal utan kan förbättras.

  Schematisk bild över statusen för de fokusområden som identifierats för Hallstahammars centrumFörstora bilden

  De problemområden som kommit fram i trygghetsanalysen ligger nu, tillsammans med plan- och gestaltnings­programmen för Hallstahammars centrum, till grund för att ta fram en handlingsplan för ett tryggare centrum.


  Ett antal nyckelpersoner har vid två tillfällen, en gång i februari och en gång i maj 2021 träffats i digtala arbetsmöten för att prioritera och ta fram åtgärder till handlingsplanen.


  Problemområdena har grupperats till tre olika fokus­områden:

  1. Offentlig miljö och aktiviteter
  2. Identitet och tydlighet
  3. Information

  Alla fokusområden syftar till det övergripande målet att göra centrala Hallstahammar mer säkert, tryggt och attraktivt.


  Parallellt med att ta fram handlingsplanen diskuterar och föreslår både arbetsgrupp och nyckelpersoner, tillsammans med projektets handledare från organisationen Svenska stadskärnor, olika konkreta åtgärder. Det handlar om åtgärder både på kort, medellång och lång sikt.


  Vissa av åtgärderna är av tillfällig karaktär, som snabbt skulle kunna realiseras. Det kan till exempel röra sig om

  • så kallade "pop up" utställningar för konst eller foto – som kan ske antingen i ett tomt skyltfönster, uppsatt på ett uppsnickrat plank eller i en mobil monter,
  • filmvisning på en stor utomhusskärm,
  • utsmyckning av fasader genom ljusprojicering

  När det handlar om åtgärder på lite längre sikt är det viktigt att samordna dem med den planerade och beslutade centrumutvecklingen. Här handlar det främst om att påbörja projekteringen av etapp ett – Tore Skogmans plats.


  Geografisk avgränsning

  Projektet Trygga platser är geografiskt avgränsat till centrala delarna av Hallstahammar.

  Kartbild som visar avgränsningen av projektet Trygga platser

  Mer bakgrundsinformation

  Läs gärna mer om organisationerna som står bakom forskningsprojektet Trygga Platser på deras respektive webbplatser: