Fler webbplatser

Hemtjänst - hjälp och stöd i eget boende

  Befattning: Biståndshandläggare för insatser enligt socialtjänstlagen (äldreomsorg)
  Telefon: 0220-24000
  E-post: handlaggaresol@hallstahammar.se

  Du ringer eller e-postar när du vill komma i kontakt med biståndshandläggaren inom äldreomsorgen. Det kan handla om att ansöka om insatser som trygghetslarm, hemtjänst, avlösarservice, särskilt boende, korttidsvistelse eller dagvård.

  För att besöka någon av handläggarna behöver du boka en besökstid.

  Hemtjänst är till för dig som, på grund av ålders­förändringar, sjukdom eller funktions­nedsättning, behöver stöd och hjälp för att kunna bo kvar hemma och känna dig trygg i din vardag. Hemtjänst kan vara allt från hjälp med enklare sysslor några timmar per månad till omfattande omsorg flera gånger per dygn.

  Hemtjänst kan bestå av service och personlig omvårdnad. Service innebär hjälp med till exempel städ, tvätt och inköp. Den personliga omvårdnaden innebär stöd och hjälp med till exempel hygien eller påklädning.


  I Hallstahammar utförs hemtjänst på dygnets alla timmar av den kommunala hemtjänsten. Hemtjänsten utför biståndsbedömda insatser som du har fått beviljade. De fasta insatserna planeras inom vissa tidsmarginaler utifrån beslut samt utifrån den genomförandeplan som du medverkat i.


  Hemtjänsten är indelad i olika geografiska områden. Du får din hemtjänst från den enhet som har ansvaret för det område där du bor.

  Viktigt om årets brukarundersökning
  Hemtjänstens kvalitet följs upp noggrant varje år och kan jämföras mot övriga kommuner via Socialstyrelsens brukarundersökning. Tyvärr är svarsfrekvensen för undersökningen för år 2023 felaktig, vilket gör att årets svar och resultat är missvisande. Ny undersökning kommer ske nästa år.

   

  Alla människor ska ha råd med kommunal äldreomsorg. Därför finns högkostnadsskydd på äldreomsorg i form av en maxtaxa. Maxtaxan är det månadsbelopp som man betalar som mest, oavsett vad man har i pension och vad man har för tillgångar. Har man en låg pension finns det också ett minimibelopp som man ska ha kvar efter att man har betalat avgifterna för äldreomsorgen.

  Vad kostar hjälpen?

  Kommunen tar ut en avgift för den omsorg och service som du får. Här kan du läsa om vad din avgift blir och hur den beräknas.

  Riksdagen har beslutat om en maxtaxa som innebär att det finns en övre gräns för hur mycket en kommun får debitera för vård och omsorg. Avgiften baseras på aktuella inkomster och boendekostnader som du själv lämnar in på blanketten (Länk till inkomstförfrågan) Du betalar aldrig mer än maxtaxan som för närvarande ligger på 2 359 kronor per månad (2023) och är densamma i hela landet.

  Efter att skatt, bostadskostnad och omsorgsavgiften är betald ska du ha kvar minst 6 470 kronor per månad (2023) om du är ensamstående och 5 279 kronor (2023) vardera för makar för personliga utgifter. Beloppet kallas för förbehållsbelopp. Om du inte har kvar det beloppet så reduceras (minskas) din omsorgsavgift.

  Om du har frågor kring hur du fyller i din inkomstförfrågan är du välkommen att kontakta en avgiftshandläggare.

  Hur beräknas avgiften?

  Avgiften räknas ut så här:

  • Vi börjar med din inkomst, det vill säga din pension eller sjukersättning samt dina ränteinkomster eller utdelningar.
  • Har du bostadstillägg lägger vi till den summan.
  • Därefter drar vi ifrån summan för din bostadskostnad.
  • Sist drar vi ifrån förbehållsbeloppet, som ska täcka normala levnadskostnader, förutom boendekostnad.

  Den summa vi får fram kallar vi för avgiftsutrymme. Avgiftsutrymme betyder den summa pengar (avgift) som du beräknas kunna betala för insatsen. Avgiftsutrymmet är, upp till maxtaxan, den summa som kommunen maximalt får ta ut för vård och omsorg.

  Om avgiftsutrymmet är 0 kr eller mindre, tas ingen avgift ut. Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter betalar du full avgift enligt kommunens taxa. Är du gift/sambo så räknas era inkomster samman och delas på var och en.

  Kostnaden för särskilt boende är tredelad

  Kostnaden för att bo i särskilt boende (äldreboende, demensboende eller korttidsboende) kan delas upp i tre olika delar:

  • Hyra för lägenheten
   (Här tecknar du ett personligt hyresavtal med hyresvärden. Hyran ingår inte i högkostnadsskyddet. Har du en låg månadsinkomst kan du ansöka om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd på Pensionsmyndighetens webbplats. Du kan också ringa till Pensionsmyndigheten på telefon 0771-776 776)
  • Service, personlig omvårdnad och larm
   (Ingår i högkostnadsskyddet, du betalar aldrig mer än maxtaxan)
  • Måltider
   (Särskild taxa för måltider finns beslutad av äldrenämnden. Ingår inte i högkostnadsskyddet)

  Medarbetare inom hemtjänsten bär alltid arbetskläder med kommunens logga och namnskylt. Medarbetare som kommer till dig är utbildade undersköterskor eller vårdbiträden. Ett flertal medarbetare är flerspråkiga.

   

  Vi har medarbetare som förutom svenska, talar finska, engelska, arabiska, franska, dari, grekiska, indiska, italienska, ryska, persiska och ytterligare en mängd olika språk. Våra flerspråkiga medarbetare kan vara en språklänk om det behövs. Om du har behov av medarbetare med annat språk försöker vi tillgodose det.

   

  Alla medarbetare har tystnadsplikt och därför behöver vi ett samtycke av dig innan vi får prata med dina närstående eller vårdkontakter. Du har rätt att läsa all dokumentation om dig.

  Du som har hemtjänst ska känna dig trygg med de medarbetare som kommer hem till dig och med de insatser som utförs. Ofta lyfter äldre fram att det de värderar mest när det gäller kvalitén i hemtjänsten är att det är samma medarbetare som kommer, att de kommer på samma tider och att insatsen utförs på samma eller på liknande sätt. Inom hemtjänsten kallas detta för kontinuitet.


  Om du behöver hjälp flera gånger om dagen eller med många olika sysslor kan det vara bra att ha i åtanke att flera olika medarbetare kan behöva besöka dig. Självklart ska antalet personer som besöker dig vara rimligt i relation till dina behov.
  Kontinuitet för vårdtagare med minst två besök per dag


  Nedan kan du följa personalkontinuiteten för kommunens samtliga vårdtagare som är 65 år eller äldre och som har minst två besök per dag mellan valt tidsintervall och som utförs under en 14-dagarsperiod.


  Rapporten kan bland annat användas för att få fram nyckeltal för personalkontinuitet som sedan redovisas till Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Öppna jämförelser.

  Nyckeltal

  2020

  2021

  2022

  Personalkontinuitet

  17

  11

  13

   

  Hemtjänsten i Hallstahammar har en personalkontinuitet som ger ett grönt resultat i Kolada, en databas som jämför resultat för kommuner. Ett grönt resultat får de kommuner med bäst resultat. Här hittar du jämförelsen.

  Det är alltid du själv (eller din legala ställföreträdare som god man eller förvaltare) som bestämmer vilket stöd och vilka insatser du vill ansöka om. Det gäller även om andra personer hjälper till med ansökan. Du kan ansöka om stödet både muntligt och skriftligt.

   

  Olika sätt att ansöka:

  När du lämnat in din ansökan tar en biståndshandläggare kontakt med dig. Oftast bokar vi då in ett hembesök, där du får berätta om din vardag och vad du vill ha hjälp med. Om du vill att en vän eller anhörig ska vara med vid besöket så går det självklart bra.

   

  När kommer beskedet och när kan jag börja få den hjälp som beviljats?

  För utredningar om exemplvis hemtjänst, där handläggaren inte behöver vänta på intyg eller annan viktig information tar det upp till 14 dagar innan du får ett besked om beslutet. Stora utredningar, som exempelvis särskilt boende, kan ta längre tid att utreda. Det beror på att handläggaren kan behöva inhämta olika intyg. Utredningstiden för särskilt boende kan därför variera men ett beslut ska vara fattat inom 6 månader. Ofta får du ett beslut inom 1 till 3 månader.

   

  När det handlar om ett nytt eller ändrat uppdrag ska utföraren starta insatserna skyndsamt från det att biståndshandläggaren har kontaktat dem. Skyndsamt innebär att insatserna ska sättas igång så snart det är möjligt. Planerare eller verkställande chef tar kontakt med dig för att planera hjälpen du fått beviljad. Under det planerande samtalet kommer ni överens om när insatserna kan starta.

  Biståndshandläggaren kommer att följa upp dina beviljade insatser en gång per år, eller oftare vid behov. Uppföljningen kan ske via telefonkontakt eller ett personligt möte. Vid uppföljningen ställer biståndshandläggaren frågor kring exempelvis hur du trivs med stödet och hur din vardag och ditt behov av stöd ser ut idag.

   

  Syftet är att säkerställa att hjälpen sker på ett ändamålsenligt sätt. Uppföljningen fokuserar på dina individuella mål och hur insatserna fungerat.

   

  Du kan när som helst göra en ny ansökan om dina behov förändras. Du kan göra en ny ansökan om bistånd via vår e-tjänst eller genom att skicka in en skriftlig blankett. Du kan även ringa direkt till din biståndshandläggare om du vill förändra ditt nuvarande stöd.

  Hushållsnära tjänster ingår inte i hemtjänsten. Till hushållsnära tjänster till exempel gräsklippning, snöskottning och fönsterputsning. Om du behöver hjälp med sådana tjänster vänder du dig antingen till någon privat aktör eller till Seniorservice, som är en del av kommunens verksamhet Jobbcentrum. (Observera att Seniorservice endast kan utföra uppdrag utomhus.)

   

  Tjänsten digital fixare är till för personer från 65 år som behöver hjälp och stöd för att installera och komma igång med att använda olika appar, digitala tjänster och sociala medier eller olika kommunikationsverktyg i vardagen.

   

  Ett alternativ till hemtjänst kan vara att köpa hushållsnära tjänster med skattereduktion (RUT-avdrag). Hemtjänst ingår inte i begreppet hushållsnära tjänster.

  På Skatteverkets webbplats kan du läsa mer om vad som berättigar till RUT-avdrag och inte. Observera att det endast är arbetskostnaden som ger rätt till skattereduktion. Kostnader för material, resor eller liknande får man alltså ingen reduktion för, utan bara för de kostnader som man betalar för ett arbete eller en tjänst.

  Äldre man som lyssnar på en yngre kvinna från hemtjänsten