Fler webbplatser

Skolskjuts – grundskola och anpassad grundskola

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  De elever som går i grundskolan och den anpassade grundskolan, från förskoleklass till nionde klass, och har lång väg till skolan kan få skol­skjuts. Skolskjutsen är kostnads­fri. Det finns vissa förut­sättningar som måste vara uppfyllda för att eleven ska ha rätt till skolskjuts.

  Skylt som visar hållplats för skolskjuts

  Ansök varje år senast den 31 mars

  Observera att du behöver förnya ansökan om skolskjuts inför varje läsår. Ansökan ska skickas in senast 31 mars för att kommunens handläggare ska hinna behandla ansökningarna innan höstterminen börjar i augusti.

  Använd i första hand Hallstahammars kommuns e-tjänst för att ansöka om skolskjuts. Saknar du e-legitimation eller av andra orsaker inte kan använda e-tjänsten använder du ansökningsblanketten i stället.

  Skolvägens längd

  Eleven har alltid rätt till skolskjuts om avståndet mellan bostad och skola kommer upp i ett visst antal kilometer. Det avståndet är olika beroende på barnets ålder. Avståndet beräknas från den bostad där eleven är folkbokfört och till den grundskola som ligger i upptagningsområdet eleven tillhör eller till närmsta hållplats för skolskjuts.

  När man beräknar skolvägens längd mäter man den kortaste lämpliga vägen via vägar, samt gång- och cykelvägar mellan hem och skola.

  Dessa avstånd gäller för att ditt barn ska ha generell rätt till skolskjuts

  • Minst två kilometer för elev i förskoleklass till och med årskurs tre
  • Minst tre kilometer för elev i årskurserna fyra till och med sex
  • Minst fyra kilometer för elev i årskurserna sju till och med nio

  Även vissa särskilda skäl ger rätt till skolskjuts

  Om ditt barn har en funktionsnedsättning, om det är mycket svåra trafikförhållanden utefter skolvägen eller om det finns andra särskilda skäl ska kommunen särskilt pröva rätten till skolskjuts.

  När får man inte skolskjuts?

  Barn som går i förskola, pedagogisk omsorg (som tidigare hette dagmamma eller familjedaghem) fritidshem, fritidsklubb eller daglig verksamhet har inte rätt till skolskjuts. Där ansvarar du som vårdnadshavaren för resor till och från verksamheten.

  Om du har valt en skola till ditt barn som ligger i ett upptagningsområde som barnet inte tillhör har barnet inte rätt till skolskjuts.

  Om en elev har praktikplats utanför Hallstahammars kommun får ni själva bekosta resorna till och från praktikplatsen.

  Detta gäller om barnet bor växelvis hos två vårdnadshavare

  Vid växelvis boende inom Hallstahammars kommun kan skolskjuts beviljas från båda adresserna. Med växelvis boende menas vanligtvis att barnet vistas ungefär lika mycket, och har ett varaktigt boende, hos båda föräldrarna. Ett fast schema för växelvis boende ska redovisas. Behovet av skolskjuts prövas från båda adresserna om det är fråga om växelvis boende. En individuell prövning sker i varje enskilt fall.

  Så här ser ansvarsfördelningen ut när eleven åker skolskjuts

  • Du som förälder har ansvaret för ditt barn tills det kliver på skolskjutsen. Du ansvarar för att ditt barn följer de ordnings- och trafikregler som gäller till, och på hållplatsen.
  • När eleven är ombord på skolskjutsen ansvarar det företag som sköter skolskjutsen och föraren, för att trafik- och ordningsregler följs.
   Föraren har inte tillåtelse att släppa på eller av elever på andra ställen än på de särskilda hållplatser för skolskjuts som finns.
  • När eleven kommer till skolan är det skolan som tar över ansvaret. Detsamma gäller mellan skoldagens slut och tills eleven kliver på skolskjutsen.

  Tidtabell för skolskjutsarna

  På grund av ombyggnationen av E18 mellan Köping-Västjädra påverkar det skolskjutsen under kommande läsår. Vi ber att ni går in och tittar på den då vissa justeringar av tider skett.

  Mer information

  Du är välkommen att kontakta kommunens kundcenter som hjälper dig vidare om du har frågor om skolskjuts. Läs också mer i de styrdokument om skolskjuts som de förtroendevalda politikerna i barn- och utbildningsnämnden beslutat om.

  Du kan också läsa mer om kommunens avgiftsfria kollektivtrafik, Brukslinjen, som kan vara ett alternativ om ditt barn inte har rätt till skolskjuts.