Fler webbplatser

Värmepumpar

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Med en värmepump kan du ta vara på den låggradiga värme som finns i berggrunden, markens yt- eller djupskikt, en intilliggande sjö, uteluften, ventilationsluften eller i spillvatten. I praktiken fungerar de olika värmepumparna på samma sätt: De flyttar värme från en plats till en annan. Vad som i huvudsak skiljer dem åt är vilken källa de tar värmen från. Det finns också prisskillnader och skillnader på vilka värmepumpar som lämpar sig för vilken användning. 

  Olika typer av värmepumpar

  Vilken typ av värmekälla som är lämpligast beror bland annat på husets energibehov, befintligt värmesystem, planlösning och husets läge. En tumregel är att välja en värmepump med en värmeeffekt på 65-70 procent av husets maximala effektbehov. Då täcks ungefär 95 procent av energibehovet för värme och varmvatten av värmepumpen. Det innebär att värmepumpen behöver en kompletterande värmekälla under de kallaste dagarna. Ofta är det en elpatron som sitter i värmepumpen men det kan även vara en separat el- eller biobränslepanna.

  Då en värmepump är beroende av el för att fungera innebär det att uppvärmningen av huset är beroende av el. Om du har möjlighet att ha någon typ av eldstad som inte är elberoende är detta ett bra komplement, både med tanke på eventuella elavbrott men också för möjligheten att hålla nere elkostnaderna under årets kallaste dygn.

  Luftvärme

  Tekniken innebär att man hämtar värme från uteluften för uppvärmning av bostaden.

  Luft-luftvärmepump är den vanligaste typen av värmepump, den använder värmen som finns i utomhusluften för att värma upp huset. En luftvärmepump passar bra om bostaden har öppna lösningar så att värmen kan röra sig fritt mellan rummen. Även under kalla dagar, runt nollgradersstrecket, finns det tillräckligt med energi i luften för att värmepumpen ska kunna omvandla det till värme.


  Beroende på vilken typ av värmepump du har kommer den också att bidra till ett bättre inomhusklimat eftersom den kan rena luften på både damm och lukt. Luft-till-luftvärmepumpar är också lämpliga för de som har en alternativ värmekälla, som till exempel en kakelugn eller öppen spis, eller där det är milda vintrar.


  De stora fördelarna med luft-luftvärmepumpar är att de kan användas till luftkonditionering under sommaren, att de har låga installationskostnader och att de rensar inomhusluften på damm.


  Nackdelen är att den här typen av värmepump ger minst värme när du behöver det mest, det vill säga vid låga temperaturer som -25 °C. Så om du väljer en luftvärmepump bör du ha ett uppvärmningsalternativ för de kallaste dagarna. Den måste också avfrostas vid utomhustemperaturer under 5 grader. Filtren i inomhusdelen ska också rengöras eller bytas regelbundet för att bibehålla effektiviteten.


  En bra luft-luftvärmepump har en livslängd på upp till 15 år om den sköts om väl.

  En luft-vattenvärmepump extraherar värme från utomhusluften och överför den till exempelvis vatten i ett element eller vattenslingor i golvet. Denna typ av värmepump ger en jämnare temperatur och sprider värmen mer effektivt, vilket i sin tur kan ge dig lägre elräkningar. En luft-till-vattenvärmepump passar bäst om du redan har ett vattenburet värmesystem i ditt hem, så att du inte behöver installera det också.


  Fördelen med denna typ av värmepump är att den minskar energiförbrukningen för uppvärmning och använder ett system som redan kan vara installerat i hemmet. I områden med hög medeltemperatur är denna värmepump mycket effektiv.


  De flesta luft-vattenvärmepumpar har inbyggda elpatroner för de kallaste dagarna, men du kanske behöver en alternativ värmekälla vid låga utomhustemperaturer om din värmepump saknar inbyggd elpatron. Vid utomhustemperaturer under 5 °C bildas is på pumpens utomhusdel. Dock avfrostar sig dagens pumpar automatiskt. Moderna pumpar har också behovsstyrd avfrostning, vilket sparar energi då den inte avfrostar mer än nödvändigt. För att undvika isbildning kan man tänka på att montera pumpen på en solig sida av huset.


  En bra luft-vattenvärmepump kan om den sköts väl hålla i upp till 15 år.

  Denna typ av värmepump extraherar värme från ventilationssystem i exempelvis kök och våtrum. Värmen används för uppvärmning av bostaden, kranvattnet och i vissa fall tilluften. Om du bor i en lägenhet eller i en välisolerad bostad kan en frånluftsvärmepump vara ett bra val, eftersom återvunnen värme ur frånluften kan täcka mycket av värmebehovet. Om du bor i ett äldre hus som använder mer energi för uppvärmning, kommer värmepumpen att använda en elpatron vid uppvärmning av huset, då det helt enkelt inte finns tillräckligt mycket energi i frånluften för att värma ett hus.


  Installationskostnaderna är relativt låga men kräver ett ventilationssystem med minst frånluft. Inomhusklimatet kan bli bättre med denna sorts värmepump då huset hela tiden kommer att få in frisk uteluft. Eftersom värmen extraheras från frånluften har denna värmepump begränsad kapacitet och det krävs god ventilation i hemmet. En smart lösning kan vara att ha en luftvärmepump som komplement till sin frånluftsvärmepump.

  Markvärme

  Tekniken för att utvinna värme ur marken kallas även vätska/vatten eftersom man leder köldvätska i en slang i marken, där denna då "suger" åt sig värme som sedan levereras till husets vattenbaserade uppvärmningssystem.

  Bergvärme är det vanligaste sättet att utvinna värme ur marken. Det är ett beprövat och bekvämt sätt att sänka sina uppvärmningskostnader. Genom att borra ett hål på mellan 60 och 200 meter ned i berggrunden kan en bergvärmepump föra in värme i hemmet genom ett vattenbaserat värmesystem.


  Det kan vara kostsamt att köpa och installera en bergvärmepump, men när den väl är installerad har den låga driftkostnader och kräver lite underhåll. En bergvärmepump av god kvalitet har lång livstid, den bör hålla i 20 år.


  För att kunna installera en bergvärmepump krävs att du bor ovan solid berggrund. Foderrören som läggs innan berget är dyra och avgör om det lönar sig eller inte. Om det inte gör det kan en jord­värme­pump eller en sjö­värme­pump vara goda alternativ.

  Solens strålar är solenergi som varje dag översköljer jordytan. En jordvärmepump, precis som en bergvärmepump, utvinner solenergin som lagras i marken.


  För att kunna installera jordvärme krävs en öppen tomt om minst 200 kvadratmeter. Huset behöver också ett vattenburet värmesystem, eftersom jordvärmepumpen värmer vatten. Vid installationen grävs en kabel med antifrysmedel ner på frostfritt djup under marken. Kabeln läggs i ett slingrande mönster som täcker omkring 200–400 kvadratmeter, beroende på husets storlek. Den mark där kabeln är nedgrävd kan inte bebyggas, men träd kan växa där. Eftersom värme leds bort från marken kommer växtzonen att ändras. Kabeln leder därefter solenergin från marken in i husets värmesystem.

  Sjövärme är en form av markvärme och fungerar likt jordvärme och bergvärme, men istället för att föra ner kollektor­slangar i jorden eller långt nere i berggrunden förs slangarna ner i sjöbotten. I slangen finns ett köldmedium som värms upp av solenergin som ligger lagrad i sjöbotten och som sedan skickas till värmepumpen och överförs till ditt hus.


  Sjövärme används i kombination med ett vattenburet värmesystem. Du bör redan ha ett sådant i huset för att investeringen ska löna sig.

  En grundvattenvärmepump hämtar värme från en borrad brunn. Inte alla kan ha denna typ av värmepump eftersom det förutsätter att du har tillgång till tillräckligt med grundvatten. Pumpen transporterar värmen från grundvattnet genom en värmeväxlare in i husets vattenburna värmesystem.

  Anmälan eller ansökan om till­stånd att installera värme­pump

  Installation av värmepumpsanläggningar som utvinner värme ur mark, ytvatten eller grundvatten ska anmälas till bygg- och miljönämnden. Ibland räcker det inte med en anmälan utan du behöver söka tillstånd istället. Du måste söka tillstånd för installation av värmepumpar som utvinner sin värme ur mark, ytvatten eller grundvatten om din fastighet ligger:

  • Inom vattenskyddsområde
  • Utanför detaljplanelagt område, om du inte har kommunalt vatten och avlopp

  Du behöver informera dina grannar om vad du planerar att göra. Exempelvis kan din installation påverka grannens möjlighet att installera bergvärmeanläggning på sin tomt. Tillsammans med din anmälan eller ansökan behöver du då skicka med ett intyg som visar att du har informerat dina grannar (grannintyg).

  En timavgift tas ut för handläggning av ärendet. Avgiften tas ut även om du får ett avslag på din ansökan.

  Observera att du varken behöver anmäla eller söka tillstånd för installation av värmepumpar som utvinner sin värme ur luften.

  Tjänstegarantin – en garant för att ditt ärende behandlas i tid

  Hallstahammars kommun strävar efter att erbjuda invånare, kunder och brukare tjänster med hög kvalitet. Våra tjänstegarantier är till för att tydliggöra vad du kan förvänta dig av Hallstahammars kommun.

  Certifierade installatörer måste sköta installation och underhåll

  I värmepumpen cirkulerar ett köldmedium som är skadligt för miljön om det läcker ut. Det är därför mycket viktigt att vara aktsam vid installation och skrotning av pumpen, samt vid påfyllning av köldmediet så att inget läckage uppstår. Installation av värmepump och avtappning av kylmedium får av den orsaken bara göras av certifierad installatör.

  I nya pumpar används oftast köldmedier med förkortningen HFC. De påverkar inte ozonlagret som tidigare köldmedier gjorde, men bidrar däremot till växthuseffekten när de släpps ut till luften.

  Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen

  Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen är en branschorganisation för tillverkare, importörer, installatörer samt service­företag inom frys-, kyl- och värmepumpbranschen. På deras webbplats kan du bland annat hitta information om hur du går tillväga när du ska installera värmepump, samt vilka företag som är medlemmar i föreningen.