Fler webbplatser

Krav på ersättning vid skador

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Om du drabbas av en skada som du anser att kommunen är ansvarig för kan du kräva ersättning. Kommunens försäkringsbolag gör då en utredning om vad som orsakat skadan.

  Skadestånd

  Har du råkat ut för en personskada (exempel: halkat omkull och brutit armen) eller drabbats av en egendomsskada (exempel: en gren har blåst ner och skadat din bil eller du har fått översvämning i din källare) och du anser att kommunen har orsakat skadan genom fel eller försummelse, kan du göra en anmälan om detta till kommunen och begära skadestånd.

  Observera dock att du alltid i första hand bör använda de försäkringar du själv har som privatperson (till exempel fordonsförsäkring, hem- eller olycksfallsförsäkring) innan du riktar krav mot kommunen för en uppkommen skada.

  Kommunens ansvar och ditt egenansvar

  För att kommunen ska vara skadeståndsskyldig krävs som regel att kommunen har orsakat skadan genom fel eller försummelse. Skadan ska också ha inträffat där Hallstahammars kommun är antingen:

  • fastighetsägare (äger den aktuella marken eller byggnaden)
  • ansvarig väghållare (ansvarar för gatans eller gångbanans skötsel)
  • ansvarig för verksamheten (driver till exempel skolverksamheten)

  Att en skada inträffar är inte tillräckligt i sig för att kommunen ska bli skadeståndsskyldig. Som privatperson har du ett omfattande egenansvar och man kan inte utgå från att det aldrig uppstår skador på till exempel en väg eller gångbana.

  Du som råkat ut för en skada är skyldig att visa att du först och främst har lidit skada. Du måste också styrka skadan genom verifikationer (t.ex. kvitton, fakturor, offerter, bilder eller andra underlag). Du är dessutom i de flesta fall skyldig att visa att kommunen har orsakat skadan genom fel eller försummelse.

  Kommunen eller det försäkringsbolag som kommunen använder gör alltid en utredning när det kommer in en anmälan. Utredningen börjar med att fastställa om det är på kommunens mark eller i kommunal verksamhet som skadan har hänt. I nästa steg utreds om kommunen kan anses ha gjort ett fel eller agerat försumligt.

  Att göra en skadeanmälan mot kommunen

  Om du har anspråk på ekonomisk ersättning (t.ex. självriskkostnad) från Hallstahammars kommun, bör ett skriftligt krav skickas till kommunen.

  Tänk på att ersättningskravet redan från början bör innehålla minst följande information och underlag:

  • Namn och kontaktuppgifter på den skadelidande
  • Skadedatum och tidpunkt
  • Skadeplats
  • Beskrivning av skadan och händelseförloppet
  • Bilder från skadeplatsen eller arbetsområdet
  • Bilder på skadan
  • En sammanfattning av på vilket sätt du anser att Hallstahammars kommun har vållat skadan
  • Kopia på besked från försäkrings­bolaget avseende eventuell försäkringsersättning och självrisk
  • Preciserat erättningskrav (i kronor)
  • Kopia på kvitton och fakturor för de kostnader du haft

  Besked i skadeärendet

  När din anmälan är utredd kommer du att få ett besked i ärendet. För att skynda på hanteringen ber vi dig se till att ersättnings­kravet innehåller så fullständiga uppgifter som möjligt.