Fler webbplatser

Hästhållning

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  På den här sidan får du information om vilka regler som gäller för dig som har häst och stall. Det är till exempel skillnad på regelverket om stallet finns på landsbygden eller inom detaljplanelagt område. Det är också särskilda regler som gäller om verksamheten är ett lantbruk och ibland kan länsstyrelsen behöva ge tillstånd.

  Det är antalet djur som avgör om du behöver tillstånd för hästhållning, vare sig det är enbart egna hästar eller om du bedriver någon form av verksamhet.


  Tillstånd från Länsstyrelsen

  Det kan krävas att du ansöker om tillstånd hos Länsstyrelsen före start av ett antal verksamheter, till exempel

  • Ridskola
  • Hästuppfödning
  • Upplåtelse av boxplatser

  Du kan också behöva tillstånd från länsstyrelsen även om du enbart har egna hästar i stallet, och inte hyr ut boxplatser. Det beror på hur många hästar du har (10 eller fler).


  Anmäl till kommunen

  Hästgårdar på landsbygden behöver inte anmälas till kommunens bygg- och miljönämnd om det är under 100 djur­enheter. En häst räknas som en djurenhet. Föl som är yngre än sex månader räknas inte som en egen djurenhet, utan ingår i djurenheten som är stoet.


  För att hålla hästar inom områden med detaljplan krävs tillstånd av bygg- och miljönämnden. Det har kommunfullmäktige beslutat i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna. Du kan också behöva informera dina grannar om vad du planerar att göra. Tillsammans med din ansökan behöver du då skicka med ett intyg som visar att du har informerat dina grannar (grannintyg).


  Mer information:

  Bedriver du din hästgård som ett lantbruk gäller särskilda regler. Lantbruk ska anmälas till bygg- och miljönämnden innan start. Det är bygg- och miljöförvaltningen som ansvarar för tillsynen av lantbruk.

  De vanligaste lösningarna för gödselhantering är gödselplatta eller container. Läs mer om krav och hur mycket lagringsutrymme du behöver ha på Jordbruksverkets webbplats.

  Läckage av näringsämnen till yt- och grundvatten

  För att minimera läckage till yt- och grundvatten finns det regler för lagring och spridning av stallgödsel. Aktuella bestämmelser är förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket och Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring. Vissa av bestämmelserna gäller i hela landet medan andra endast gäller nitratkänsliga områden. Hallstahammars kommun är ett nitratkänsligt område.

  För att undvika risk för spridning av smittsamma sjukdomar måste döda djur tas om hand på ett säkert sätt. Grundregeln är att den döda hästen skickas till en anläggning som tar hand om kroppen. Det kan också finnas möjlighet att begrava hästen hemma på gården, om en lämplig plats kan hittas.


  Nedgrävningen får endast ske på en plats som kommunen bedömt som godkänd och det måste ske enligt kommunens anvisningar¹. Du ansöker om tillstånd via e-tjänst eller blankett här på kommunwebben. Kom gärna med förslag på alternativa platser i din ansökan. Bifoga en karta som visar platsen där du vill begrava kroppen.

  Vid behov kontaktar vi dig för ytterligare upplysningar och eventuellt ett besök på plats innan vi fattar beslut.


  Vi tar ut en timavgift för handläggningen av ärendet.


  ¹ Anvisningar för val av plats för nedgrävning och hantering av djurkropp

  • Avstånd till hus och allmän bebyggelse bör vara så stort som möjligt. Platsen bör ligga så att allmänhet, t ex lekande barn, inte lockas dit.
  • Det är ofta bra om platsen är högt belägen, men marken bör vara någorlunda plan och inte ligga i eller nära en brantare sluttning.
  • Kontrollera att det inte finns några vattentäkter, vattendrag eller diken i närheten. Skyddsavståndet ska alltid vara minst 50 meter för att inte bakterier eller näringsämnen ska förorena. Vid grövre jordar (hög andel sand eller grus) eller när marken lutar mot vattendrag eller dricksvattenbrunnar kan avståndet behöva ökas betydligt! Tänk även på att dolda täckdiken kan finnas, samt att vägar och stenmurar kan verka dränerande och snabbt föra med sig vatten långa sträckor.
  • Graven bör vara så djup att djuret kan täckas med minst 1,5 meter jord. Detta innebär för en stor häst att graven bör vara 2-3 meter bred och 2,5-3 meter djup. Återfyllnaden av jord ska bilda en svag ås över graven och packas så att rovdjur inte kan gräva upp hästkroppen.
  • Skyddsavståndet i höjdled från gropens botten till högsta grundvattenyta och berggrund ska vara minst 1 meter. Om skyddsavståndet är svårt att uppnå kan en möjlighet vara att lägga hästen ytligt i marken och överbygga den med en högre kulle. (Läs nedan hur grundvattnets nivå kan undersökas.²)
  • Tänk på att om kulturminnen eller naturvårdsintressen kan påverkas ska du först rådgöra med länsstyrelsen. Om du inte äger marken själv krävs naturligtvis markägarens tillstånd.
  • Förvaring av den döda hästen innan nedgrävning ska vara så kort tid som möjligt, och så att andra djur inte kan komma i kontakt med hästkroppen.
  • Om ett dött djur transporteras en längre sträcka eller på allmän väg bör kroppen vara övertäckt.
  • Om du har tillgång till halm kan det vara bra att lägga en bal runt hästen för att underlätta den biologiska nedbrytningen.

  ² Hur bedömer jag högsta grundvattenytan?

  Med högsta grundvattenyta menas den nivå där markens porer nästan är helt vattenfyllda någon gång under året. Grundvattnets nivå kan variera flera meter under året.


  Ett bra sätt att undersöka nivån för grundvatten och berg samt jordmånen är att gräva en provgrop. Gräv gropen minst en meter djupare än nivån du tänkt lägga hästen på. Låt grundvattnet rinna till i gropen under ett par dygn och se var nivån inställer sig. Om det regnar mycket måste gropen förstås täckas. Tänk på att gropen kan behöva inhägnas och markeras för att förhindra att djur eller människor trillar i.


  Ibland finns någon oanvänd brunn i närheten som kan visa grundvattennivån. I vissa jordar kan den högsta grundvattennivån också uppskattas med ledning av färgskiftningar i jordprofilen. Ovanför högsta grundvattennivån kan marken ha en rödbrun färgton, medan marken under kan ha en mera blågrå färgton.


  För att få ett mest rättvisande resultat bör du mäta under en period med högt grundvatten. Grundvattnet är oftast högst på våren, precis efter snösmältningen men innan växtligheten kommit igång.

  Ryttare som rider sin häst, i bakgrunden syns ett sto med föl som betar i en hage