Fler webbplatser

Ansluta till vatten- och avloppsnätet och beställa VA-serviser

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Här berättar vi vad som gäller när du som fastighetsägare ska ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Du som fastighetsägare är den som bekostar och ansvarar för ledningar och installationer efter förbindelsepunkten till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Kommunen anlägger ledningar fram till fastighetsgränsen till en så kallad anslutnings- och förbindelsepunkt (FP), som utgör gränsen för där kommunens och fastighetsägarens ansvar möts.

Det finns tre olika VA-serviser:

 • Dricksvattenservis
 • Spillvattenservis
 • Dagvattenservis

Viktigt: Dagvattenservisen är avsedd för dränerings- och regnvatten. Varken dränering, stuprör, kupolsil eller rännstensbrunnar får anslutas till spillvattenservisen, om dagvattenservis finns framdragen.

Att tänka på vid anslutning:

 • Förutsättningen för att få kommunalt vatten/avlopp är att fastigheten ligger inom kommunens verksamhetsområde.
 • Om du ska lägga om dräneringen, så krävs omkoppling till dagvattenservisen, även om detta medför att dräneringsvattnet måste pumpas.
 • För vissa områden finns det restriktioner, enligt detaljplan, för utsläpp av regnvatten till dagvattenservisen på grund av begränsad kapacitet nedströms.
 • Fastighetens ledningar är privata och omfattas därför inte av kommunens ansvar. Kommunen har inte heller uppgifter om privata ledningar.

Tillfälligt vatten

Om du behöver tillgång till vatten under byggtiden, tillfälligt byggvatten, ska du skicka in en ansökan, Servisanmälan, och kontakta arbetsledare för ledningsnät.

Även vid tillfälligt vatten ska en vattenmätare installeras, anslutningen kopplas bort efter byggtidens slut och faktureringen sker för faktisk vattenförbrukning enligt gällande VA-taxa. 

Checklista vid nyanslutning

Innan en fastighet får använda det kommunala VA-nätet ska följande villkor vara uppfyllda:

 1. Blanketten Servisanmälan för VA-servis till huset samt VA-installationsritningar ska vara inskickade och godkända.

 2. Fastighetens servisledningar ska vara besiktigade och godkända av kommunen.

 3. Vattenmätarplatsen ska vara besiktigad och godkänd av kommunen.

 4. Vattenmätare ska vara installerad av kommunen och ett abonnemang ska vara upplagt.

 5. Anläggningsavgiften ska vara betald.

Kontakta gärna Hallstahammars kommun för mer information.

Inkoppling utan beviljad ansökan

Inkoppling utan beviljad ansökan utgör ett egenmäktigt förfarande som polisanmäls och medför straffansvar.

Beställning av VA-serviser