Fler webbplatser

Ansluta till vatten- och avloppsnätet och beställa VA-serviser

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Här berättar vi vad som gäller när du som fastighetsägare ska ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

  Du som fastighetsägare är den som bekostar och ansvarar för ledningar och installationer efter förbindelsepunkten till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Kommunen anlägger ledningar fram till fastighetsgränsen till en så kallad anslutnings- och förbindelsepunkt (FP), som utgör gränsen för där kommunens och fastighetsägarens ansvar möts.

  Det finns tre olika VA-serviser:

  • Dricksvattenservis
  • Spillvattenservis
  • Dagvattenservis

  Viktigt: Dagvattenservisen är avsedd för dränerings- och regnvatten. Varken dränering, stuprör, kupolsil eller rännstensbrunnar får anslutas till spillvattenservisen, om dagvattenservis finns framdragen.

  Att tänka på vid anslutning:

  • Förutsättningen för att få kommunalt vatten/avlopp är att fastigheten ligger inom kommunens verksamhetsområde.
  • Om du ska lägga om dräneringen, så krävs omkoppling till dagvattenservisen, även om detta medför att dräneringsvattnet måste pumpas.
  • För vissa områden finns det restriktioner, enligt detaljplan, för utsläpp av regnvatten till dagvattenservisen på grund av begränsad kapacitet nedströms.
  • Fastighetens ledningar är privata och omfattas därför inte av kommunens ansvar. Kommunen har inte heller uppgifter om privata ledningar.

  Tillfälligt vatten

  Om du behöver tillgång till vatten under byggtiden, tillfälligt byggvatten, ska du skicka in en ansökan, Servisanmälan, och kontakta arbetsledare för ledningsnät.

  Även vid tillfälligt vatten ska en vattenmätare installeras, anslutningen kopplas bort efter byggtidens slut och faktureringen sker för faktisk vattenförbrukning enligt gällande VA-taxa. 

  Checklista vid nyanslutning

  Innan en fastighet får använda det kommunala VA-nätet ska följande villkor vara uppfyllda:

  1. Blanketten Servisanmälan för VA-servis till huset samt VA-installationsritningar ska vara inskickade och godkända.

  2. Fastighetens servisledningar ska vara besiktigade och godkända av kommunen.

  3. Vattenmätarplatsen ska vara besiktigad och godkänd av kommunen.

  4. Vattenmätare ska vara installerad av kommunen och ett abonnemang ska vara upplagt.
   (Det första året efter en nyanslutning, innan första vattenavläsningen skett, debiteras en schablonförbrukning på 150 kubikmeter för en villa. Detta är en preliminär avgift som justeras när avläsning sker.)

  5. Anläggningsavgiften ska vara betald.

  Kontakta gärna Hallstahammars kommun för mer information.

  Inkoppling utan beviljad ansökan

  Inkoppling utan beviljad ansökan utgör ett egenmäktigt förfarande som polisanmäls och medför straffansvar.

  Allmänna bestämmelser för användning av Hallstahammars kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

  ABVA dvs ”Allmänna bestämmelser för användning av Hallstahammars kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning” beskriver vilka rättigheter och skyldigheter du har som abonnent, om din fastighet är ansluten till kommunens vatten- och/eller avloppsnät.