Fler webbplatser

Avgifter för kommunalt vatten och avlopp

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Lagen säger att kostnaderna för att installera, sköta och underhålla vatten- och avloppssystemet ska täckas av avgifterna som kommunen tar ut. Det är kommunfullmäktige i Hallstahammars kommun som beslutar om vatten- och avloppstaxan.

  Du som har din fastighet ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet betalar det som i vatten- och avloppstaxan kallas för brukningsavgift. Brukningsavgiften består av två delar.

  • En del är en fast avgift för abonnemang samt bostadsenhetsavgift. I abonnemanget ingår:
   • kostnader för rening och distribution av dricksvatten
   • omhändertagande och rening av avloppsvatten
   • drift och skötsel av alla tillhörande vatten- och avloppsanläggningar (vattentorn, pumpstationer och rörledningar)
   • underhåll och service av vattenmätare
   • information, rådgivning och annan administration
  • Den andra delen är rörlig och beror på hur mycket vatten du och övriga i hushållet använder.

  Fakturering sker månadsvis via Mälarenergi. Läs gärna mer på Mälarenergis webbplats.

  Här kan du läsa mer om vattenmätare på Mälarenergis webbplats.

  Förbrukningen för olika personer kan skilja stort, men ett riktvärde man har är att en person gör av med cirka 50 kubikmeter vatten per år. Räkneexemplet gäller en familj på 4 personer, som bor i villa och gör av med 200 kubikmeter vatten på ett år.

  • Fast avgift räknat på en "vanlig villavattenmätare"
   • Cirka 4 000 kronor inklusive moms
  • Rörlig avgift baserad på förbrukning
   • 25,04 kronor per kubikmeter vatten multiplicerat med 200 kubikmeter förbrukning ger en kostnad på cirka 5 000 kronor
  • Total årsavgift för schablonfamiljen blir 9 000 kronor inklusive moms

  Om du har drabbats av ett vattenläckage i din fastighet, som lett till onormalt hög vattenförbrukning, kan du i vissa fall ha rätt till en reduktion av VA-avgiften. Det vill säga att du kan få en viss del av avgiften återbetald på grund av vatten­läckaget. Vissa villkor måste dock vara uppfyllda för att du ska ha rätt till minskad avgift.


  Förutsättningar och villkor för att reduktion (minskning av avgift) ska medges är att:

  • Läckaget har varit dolt (okänt för fastighetsägaren).
   • Det innebär att överförbrukningen ska ha skett oavsiktligt och att fastighetsägaren rimligen inte kunnat upptäcka läckaget genom regelbunden kontroll av vattenmätare, tappställen, toaletter och övriga enskilda vatten- och avloppsinstallationer.
  • Överförbrukningen (Ö) är minst 50 procent högre än medelvärdet för föregående tre årsförbrukningar, kallad normalförbrukning (N), och att överförbrukningen (Ö) överstiger 100 m³ per år.
   • För näringsverksamhet förbehåller sig kommunen rätten att genomföra andra beräkningar än ovan utifrån rättspraxis (bland annat dom BVa 63, Va 153/05).
  • Fastighetsägaren lämnar in en skriftlig ansökan om reducering till kommunen. I ansökan ska du skicka med ett intyg från en auktoriserad VVS-firma eller likvärdig, som bekräftar att skadan är åtgärdad och hur åtgärden genomförts.
  • VA-personal ska kunna ges tillträde för kontroll.

  Om samtliga ovanstående villkor är uppfyllda, kan kommunen medge en reducering av avgiften för vattenförbrukningen med motsvarande 50 procent av överförbrukningen (Ö) upp till fem gånger normalförbrukningen (N) och därefter en reducering motsvarande 100 procent av överförbrukningen (Ö).


  Reduktion (minskning av avgift) sker inte om:

  • Uppenbart slarv eller sabotage förekommit
  • Underhåll och skötsel av vatten- och avloppsinstallation varit bristfällig
  • Åtgärder som förebygger frysskador inte har utförts

  Tänk på att fastighetsägarens ansvar betyder att regelbundet kontrollera tappställen, toaletter och övriga VA-installationer.

  Anslutningsavgiften, som i kommunens vatten- och avloppstaxa kallas anläggningsavgift, är en engångs­avgift som du betalar när du ska ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet.


  Vad det kostar för den enskilde fastighetsägaren beror bland annat på tomtens yta, hur många andra fastigheter som ingår i det så kallade verksamhetsområdet (närliggande fastigheter som ansluts samtidigt under ett vatten- och avlopps­projekt) och hur långt det nya vatten- och avloppsnätet behöver dras.