Fler webbplatser

Åtgärdssamordning för vatten

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Emelie Lindholm
  Befattning: Vattensamordnare
  Telefon: 0220-24065
  E-post: emelie.lindholm@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Hallstahammar, Surahammar och Fagersta kommuner ingår i ett samarbetsprojekt för att minska näringsläckaget i Kolbäcks­åns avrinningsområde. De tre kommunerna har gemensamt anställt en åtgärdssamordnare för att leda och hålla samman det arbetet.

  Logotypen för LOVA-projekt

  Kolbäcksåns avrinningsområde är Mälarens näst största tillflöde där den hotade fiskarten asp leker i Kolbäcksåns nedre delar. Idag finns det en övergödningsproblematik där delar av avrinningsområdet inte uppnår god ekologisk status.
  Projektet genomförs genom beviljat medel för lokala vattenvårdsprojekt från länsstyrelsen i Västmanland (LOVA).

  Projektets syfte

  Syftet med projektet är att genom åtgärdssamordning arbeta över kommungränser och tillsammans med berörda markägare och verksamhetsutövare, initiera och genomföra åtgärder för att minska näringsbelastningen på vattenförekomster från främst jordbruksmark. Syftet är också att öka det allmänna engagemanget kring vattnens värde och stärka samverkan mellan kommuner och organisationer i avrinningsområdet. För att uppnå god status i Kolbäcksån vilket är målsättningen med EU:s ramdirektiv för vatten samt Sveriges miljökvalitetsmål, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Ett rikt växt-och djurliv krävs samverkan inom lantbruk och miljö.

  Målsättning

  För att förbättra Kolbäcksån status och minska näringsläckaget har kommunen tillsatt en åtgärdssamordnare. Genom åtgärdssamordning vilket verkar för att inspirera, sprida kunskap, involvera och stötta markägare och lokala aktörer hoppas vi kunna förbättra åns status. Åtgärdssamordnaren hjälper till i processen från idé till genomförande av åtgärden vilket till exempel kan handla om att söka bidrag och tillstånd för att anlägga en våtmark. Tillsammans finns en vision att minska näringsläckaget och skapa lokala åtgärder som gynnar alla aktörer.

  Vad är övergödning?

  Övergödning uppstår genom tillförsel av näringsämnen som fosfor och kväve. Detta sker via jordbruk, skogsbruk, hästhållning, enskilda avlopp, avloppsreningsverk, tätorter via dagvatten och industrier. Övergödning skapar problem genom algblomning, igenväxning av sjöar och vattendrag, förändrade ekosystem, försämrad biologisk mångfald vilket leder till syrebrist i sjöarna. Genom att minska näringsbelastningen till sjöar minskar övergödningen.

  Detta projekt har delfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Västmanlands län.