Fler webbplatser

Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

  Mål 12

  Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster

  Kommunen kan på olika sätt främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Mål 12 visar tydligt på att målen i Agenda 2030 innebär utmaningar i alla världens länder, såväl rika som fattiga och kommer kräva förändringar på alla nivåer i samhället.

  Bland annat lyfter mål 12 fram vikten av en effektiv förvaltning och nyttjande av naturresurser, samt att halvera det globala matsvinnet och minska mängden avfall och vikten av hållbara offentliga upphandlingsmetoder.

  Kommunen har en viktig roll i att skapa medvetenhet om hållbar konsumtion och produktion och utrusta invånarna med kunskap och verktyg för att de ska kunna minska sitt ekologiska fotavtryck.

  Hallstahammars kommun har tydliga politiska mål för att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster, till exempel att kommunens upphandlingar och inköp är effektiva, ändamålsenliga och tar ekologisk och social hänsyn. Även att kommunen med sina placeringar av värdepapper ska gynna ekologisk och social hållbarhet. Fokus finns också på information och kunskapsspridning om hållbar konsumtion samt hur kommunen kan främja hållbar turism.