Fler webbplatser

Kommunen är certifierad för ett hållbart skogsbruk

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Den som brukar och äger skog, (i detta sammanhang alltså kommunen), ska alltid ta hänsyn till miljö och sociala värden för att uppnå ett hållbart skogsbruk. Skogsvårdslagen styr skyldigheten att sköta skogen, både sett i ett ekonomiskt perspektiv men också med miljöhänsyn.

  Logotyperna för FSC och PEFC

  Kommunens skogs­innehav – ungefär som 500 fotbolls­planer

  Hallstahammars kommun äger cirka 360 hektar skog. Omräknat i storlek av en fotbollsplan betyder det ungefär 500 fotbollsplaner. Mestadels finns kommunens skog nära tätorterna, Hallstahammar, Kolbäck och Strömsholm. De huvudsakliga anledningarna till att kommunen äger skog är att:

  • kunna erbjuda lättillgängligt friluftsliv och möjlighet att koppla av
  • bidra till att värna om den biologiska mångfalden

  Förutom att erbjuda rekreationsmöjligheter och värna om miljön finns även en ekonomisk aspekt i skogsinnehavet, där kommunen ska måna om att inte låta ekonomiska värden gå till spillo.

  Certifieringen ställer krav på hur vi avverkar vår skog

  Sedan september 2017 är skogen på kommunal mark certifierad, en certifiering som innebär att skogen ska brukas långsiktigt hållbart. De krav som följer av en certifiering är kopplade till olika hänsyn som ska tas vid skogsavverkning. Kommunen måste ha en certifieringsanpassad skogsbruksplan som bland annat slår fast att:

  • Minst fem procent av den produktiva skogsmarken (och då områden med höga biologiska värden), ska sättas av för naturvårdsändamål. Med det menas att skogen inte får avverkas utan den ska istället bidra till och bevara biologisk mångfald och värna vår miljö.
  • Kommunen får endast anlita certifierade entreprenörer när skogsavverkning ska ske och de egna medarbetarna måste genomgå särskild utbildning.
  • När nya skogsplantor planteras måste giftfria alternativ till kemiskt behandlade plantor, användas.

  Certifieringen ställer också krav på att hänsyn tas både till de som bor i närheten av skogsområdena och till lokala intressenter när skogsbruksåtgärder ska genomföras. Ett exempel på sådant hänsynstagande är att slutavverkningar (kalhyggen) som gränsar till bostadsområden ska undvikas. Kommunen ska också ge information och erbjuda möjlighet till dialog och att framföra synpunkter när skogsåtgärder planeras.

  Mer om certifieringen

  Man kan certifiera skogen enligt två olika standarder;

  Hallstahammars kommun har valt att gruppansluta certifieringen via företaget Prosilva AB, och enligt båda standarderna. Prosilva agerar som en oberoende och självständig paraplyorganisation för certifiering. Vid gruppanslutning har Prosilva certifikatet och medlemmarna knutna till Prosilva är certifiearde så länge Prosilvas certifikat är giltigt.

  Årligen genomförs stickprovskontroller hos de certifierade företagen för att försäkra sig om att certifieringskraven följs. Kommunens skogsbruksplan måste även revideras minst vart tionde år för att cerifieringen ska fortsätta att vara godkänd.