Fler webbplatser

Kommunalt dricksvatten

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Här hittar du information om vattenverket i Näs samt fluor och perfluorerande alkylsyror i dricksvatten.

Hallstahammars vattenverk

Hallstahammars vattenverket ligger i Näs och producerar cirka 4 500 kubikmeter dricksvatten varje dygn till kommunens samtliga abonnenter.

Ett råvatten tas upp ur tre brunnshål i åsen söder om gamla Näs. Vid Skantzenområdet finns två infiltrationsdammar. Där infiltreras kanalvatten ner i åsen för att hjälpa till att fylla på det naturliga grundvattnet.

Naturligt grundvatten

Från infiltrationsdammarna tar det cirka 40 dagar för vattnet att vandra genom åsen innan det pumpas upp via råvattenbrunnarna. Den långa uppehållstiden betyder att allt råvatten klassas som naturligt grundvatten. Vid vattenverket luftas det inkommande råvattnet bland annat för att fälla ut järn och mangan innan vattnet når konsumenten.

Den enda kemikalietillsatsen i vårt dricksvatten är natronlut för att höja pH-värdet. I kommunen finns det tre vattentorn, två i Hallstahammar och ett i Kolbäck. Total volym i tornen är cirka 9 800 kubikmeter vatten vilket motsvarar två dygns förbrukning.

Vattenkvalitet

För att säkerställa kvaliteten på det utgående dricksvattnet kontrolleras det enligt Livsmedelsverkets föreskrifter.

Varje månad tas prov på utgående vatten från vattenverket och på ledningsnätet hos konsumenterna.

Minst ett prov i Kolbäck och ett i Hallstahammar tas vid varje tillfälle.

Parametrar med medelvärden för 2018

  • Hårdheten i vattnet är 3,3 dH (tyska grader), det vill säga att vi har mjukt vatten
  • Fluoridhalt: 1,270 mg/l. (Gränsvädet är 1,5 mg/l)
  • pH hos konsumenten är 8,04. (Gränsvärdet ligger mellan 7,5 och 9,0)
  • Turbiditet (grumlighet) är 0,83 FNU (Gränsvärdet är 1,5 FNU)
  • Järn: mindre än 0,06 mg/l (Gränsvärdet är 0,20 mg/l)
  • Mangan: mindre än 0,02 mg/l. (Gränsvärdet är 0,05 mg/l)

Fluor i dricksvattnet

Fluor är ett naturligt grundämne som finns i berggrunden. De kommuner som använder sig av grundvatten i sin framställning av dricksvatten har alltid ett visst innehåll av fluorider. I samband med att nya dricksvattenföreskrifter infördes 2004 sänktes gränsvärdet för fluorid. Många vattenverk tvingades då vidta åtgärder för att sänka halten i dricksvattnet.

Under ett antal år har Hallstahammars kommun arbetat med olika åtgärder för att sänka halten av fluorider i dricksvattnet. Vidtagna åtgärder har gjort att dricksvattnet har uppnått en stabilitet på 1,3 mg/l i medelvärde.

Kommunens dricksvatten lyder under Livsmedelsverket föreskrifter, LIVSFS 2001:30 och gränsvärdet för fluorider är 1,5 mg/l. Enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning har dricksvatten med fluoridhalt mellan 1,3-1,5 kariesförebyggande effekt., Vatten bör dock inte ges i större omfattning till barn under 6 månaders ålder.

Hallstahammars kommun har på ett antal platser haft speciella filter för reduktion av fluor, från och med 1 mars 2013 kommer det endast att finnas vid Bensinstationen Cirkle K vid Eriksberg.

Perfluorerade alkylsyror PFAA

Efter att man på några platser i landet har hittat höga halter av kemikalien perfluorerade alkylsyror (PFAA) i dricksvattnet så har Livsmedelsverket påbörjat en landsomfattande kartläggning av problemet.

Hallstahammars kommun har genomfört provtagningar på dricksvattnet och konstaterat att halten ligger under Livsmedelsverkets lägsta åtgärdsgräns. Kommunen kommer regelbundet att göra nya provtagningar och kommer att följa Livsmedelsverkets framtida rekommendationer.

Det finns ännu inga gränsvärden för PFAA i dricksvatten. Livsmedelsverket har därför tagit fram information till dricksvattenproducenter med riskhanteringsåtgärder och åtgärder för dessa ämnen. Detta för man ska kunna avgöra om det behövs åtgärder för att sänka nivån eller avråda vissa grupper från att dricka vattnet.

Perfluorerade ämnen används i många produkter som till exempel impregnerade textilier, impregnerat papper och rengöringsmedel. Halterna är oftast låga. Enligt Livsmedelsverkets nuvarande bedömning är halterna av PFAA så låga att det inte innebär någon hälsorisk.