Fler webbplatser

Våtmarker i kommunen

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Miljöstrateg
  Telefon: 0220-24168
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Befattning: Planarkitekt på samhällsbyggnadsavdelningen
  Telefon: 0220-24176
  E-post: samhallsbyggnad@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Våtmarker är bland de mest artrika miljöerna och spelar därav en nyckelroll i ekosystemen. På denna sida hittar du information om kommunens arbete med våtmarker.

  De viktiga våt­markerna minskar

  Våtmarker är viktiga för en biologisk mångfald samtidigt som de våtmarker som bildar torv är viktiga för klimatet. Våtmarker behåller vatten och kan därför stärka landskapet mot både torka och översvämningar. De renar också vattnet innan det rinner vidare till vattendrag.

  Sverige är ett av de våtmarksrikaste länderna i världen. Men många av våra våtmarker har försvunnit på grund av utdikning och uppodling av jordbruks- och skogsmark samt för att bebyggelse och vägar brett ut sig.

  Våtmarkerna är viktiga och värdefulla av flera skäl.

  • Många växter och djur är beroende av våtmarker.
  • Våtmarker har en vattenhållande funktion som kan motverka att låga grundvattennivåer uppstår och minska risken för översvämningar i samband med till exempel skyfall.
  • Våtmarker fungerar också som naturliga vattenreningsverk och kan förhindra att föroreningar kommer ut i sjöar och vattendrag.
  • Det biologiska värdet i våtmarker är som regel högt och många av våra hotade arter är starkt knutna till just våtmarker.
  • Våtmarksmiljöer kan också bli attraktiva natur- och rekreationsområden om dessa tillgängliggörs.


  Lokala naturvårdssatsningens (LONA) logotyp

  Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

  Att bevara de våtmarker som finns kvar och även arbeta för att utöka, skapa och återskapa våtmarker är viktigt. Under senare år har förståelsen för våtmarkernas värde vuxit, och flera direktiv och bestämmelser inom EU har tagits fram för att främja bevarandet av våtmarker.

  LONA är den största nationella satsningen hittills för att åstadkomma ett ökat lokalt initiativtagande i arbetet med lokal naturvård. 2018 infördes våtmarker som ett eget bidragsområde inom LONA. Det tillkom för att särskilt stimulera projekt som bidrar till att öka tillskottet till grundvattnet eller som stärker landskapets egen förmåga att hålla och balansera vattenflöden. Inom ramen för den Lokala naturvårdssatsningen (LONA) kan kommuner söka stöd för att anlägga nya eller restaurera befintliga våtmarker.

  Kommunens arbete med våtmarker

  Hallstahammars kommun bedriver arbete med våtmarker.

  Följande projekt har bedrivits som LONA-projekt:

  Förstudien har syftat till att utreda möjligheterna att stärka våtmarken invid Strömsholms golfbana i Kolbäck så att biologisk mångfald gynnas och den vattenhållande effekten stärks. Studien har också inkluderat att studera om det är möjligt att förbättra Kolbäckens ekologiska funktion. Förstudien har resulterat i en rapport.

   

  Förstudien har kommit fram till att det är möjligt att stärka våtmarkens funktioner. Ett återskapande av en mera naturlig våtmark kan förväntas stärka våtmarksområdets värde för våtmarksanknutna fågelarter och groddjur, samtidigt som våtmarkens vattenhållande förmåga för landskapet kan stärkas. En återskapad och väl gestaltad våtmark i nära anslutning till den planerade nya exploateringen i Kyrkbyn och Kyrkbyåsens naturreservat kommer att skapa ett värdefullt rekreationsområde för närboende.

   

  Projektet genomförs mellan 2022-06-01 - 2023-09-30

   

  Projektet har genomförts genom beviljat medel för lokala vattenvårdsprojekt från länsstyrelsen i Västmanland (LONA).

  LONA-projektet Förstudie - våtmark på rätt plats ämnade till att ta reda på hur och var fler våtmarker kan skapas inom kommunen. Förstudien utreder och föreslår åtgärder samt beskriva hur de föreslagna åtgärderna kan förväntas påverka vattenrenings- och vattenhållande effekter samt den biologiska mångfalden. Projektet utredde även möjlig­heterna att få våtmarksområden i kommunen mer tillgängliga i syfte att stärka friluftslivet.

  Exempel på områden i kommunen som omfattades i utredningen:

  • Vinbäcken i Kolbäck,
  • reningsverket i Mölntorp,
  • Svenbybäcken mellan Berg och Lyckhem samt
  • skogsområdet norr om Duvhällarna.

   

  Projektet genomförs mellan 2018-07-01 - 2020-03-31

  Projektet har genomförts genom beviljat medel för lokala vattenvårdsprojekt från länsstyrelsen i Västmanland (LONA).