Fler webbplatser

Arbete inom förskolan mot diskriminering och kränkande behandling

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Cathrine Bruske
  Befattning: Chef för området förskola
  Telefon: 0220-24610
  E-post: cathrine.bruske@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Alla barn i förskolan ska ha samma rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktions­nedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder. Barnen ska aldrig utsättas för någon form av kränkande behandling, diskriminering eller trakasserier. Att förskolan är tillgänglig för alla är också självklart då bristande tillgänglighet också är en grund för diskriminering.

  Alla vuxna i förskolan ska arbeta för inkludering och allas trygghet

  Enligt skollagen och diskrimineringslagen är all personal inom förskolan som kommer i kontakt med barn skyldiga att arbeta målinriktat för att motverka, förebygga och förhindra att kränkande handlingar, diskriminering och trakasserier förekommer på förskolan. Om detta ändå skulle inträffa ska omständigheterna utredas, dokumenteras och åtgärder föreslås för att förhindra att det upprepas.

  Vad är diskriminering, trakasserier och kränkande behandling?

  Diskriminering

  Diskriminering är när personalen i förskolan på osakliga grunder behandlar barn sämre än andra barn och missgynnandet har samband med diskrimineringsgrunderna:

  • kön,
  • etnisk tillhörighet,
  • religion eller annan trosuppfattning,
  • funktionsnedsättning,
  • sexuell läggning,
  • könsöverskridande identitet eller uttryck och
  • ålder.

  Bristande tillgänglighet är också en grund för diskriminering sedan 1 januari 2015. Bristande tillgänglighet innebär att en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att man inte har vidtagit skäliga åtgärder för tillgänglighet för att personen i fråga ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.

  Trakasserier

  Trakasserier är när personal eller barn kränker ett barns värdighet och kränkningen har samband med diskriminerings­grunderna. Det är trakasserier även när ett barn kränks på grund av en förälders sexuella läggning, funktionsnedsättning med mera.

  Kränkande behandling

  Kränkande behandling är när personal eller barn kränker ett barns värdighet, men kränkningen har inte samband med någon diskrimineringsgrund. När man bedömer kränkande behandling mellan barn fäster man stor vikt vid barnets eller vårdnadshavarens upplevelse. Förskolan ska alltid utreda misstanke om att barnet blivit kränkt. Här ska också hänsyn tas till barnens ålder. När det gäller de yngre barnen härleds ofta incidenter till bristande tillsyn från personal.

  Trakasserier och kränkande behandling kan vara:

  • fysiska (slag, knuffar)
  • verbala (hot, svordomar, öknamn)
  • psykosociala (utfrysning, grimaser, alla går när någon kommer)
  • texter och bilder (teckningar, lappar och fotografier)
  • mobbning (upprepade kränkningar i avsikt att tillfoga någon annan skada eller obehag)

  Det är viktigt att anmäla och rapportera – kontakta ditt barns förskola

  Ute på förskolorna finns många ögon och öron, och de vuxna har alltid ansvaret för att inga kränkningar sker och är också de som ska reagera omedelbart om något inträffar. Men förskolans medarbetare kan inte se allt som händer. Därför är det viktigt att du eller ditt barn berättar – både om barnet själv är utsatt, men också om hen sett någon annan bli kränkt. Tag kontakt med förskolan om du misstänker att ditt eller någon annans barn kan vara utsatt för kränkande behandling.

  Varje förskola har en plan mot diskriminering och kränkande behandling

  Förskolechefer, pedagoger och övriga medarbetare i förskolan ska hjälpas åt att ta fram en plan mot diskriminering och kränkande behandling för att skapa en trygg miljö för alla i förskolan. I planen ska det tydligt framgå vad förskolan gör för att alla barn ska behandlas på lika villkor oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

  Varje förskola ska se till att planen är väl känd hos vårdnadshavare. Planen revideras och uppdateras varje år.