Fler webbplatser

Anmäl missförhållanden - visselblåsarfunktion

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Visselblåsning uppstår när arbetstagare i ett arbetsrelaterat sammanhang larmar om olika typer av missförhållanden i sin arbetsgivares verksamhet. Det kan handla om företeelser som är olagliga, oetiska eller direkt olämpliga. De företeelser som rapporteras (visselblåses) ska vara av allmänt intresse. Det innebär att det ska finns ett större intresse än det egna, det vill säga ett så kallat allmänintresse.

  Hallstahammars kommun är mån om att missförhållanden eller oegentligheter som inträffat i organisationen och som kan skada verksamheten eller dess medarbetare uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.

  För att säkerställa rättssäkerheten har Hallstahammars kommun valt att alla anmälningar ska tas emot och utredas av den externa aktören Human & Heart HR AB och deras visselblåsartjänst ”Trust & heart”. Visselblåsarfunktionen används för att rapportera alla typer av missförhållanden eller oegentligheter av allmänintresse.

  Läs igenom informationen om bland annat när och hur en anmälan görs, innan du gör din anmälan.

  Du är skyddad mot repressalier enligt gällande rätt om du rapporterar in situationer där du har skälig anledning att anta att information om missförhållanden är sanningsenlig.

   

  Du har rätt enligt lag att vara anonym både i relation till den som tar emot din visselblåsaranmälan och till din arbetsgivare. Samtidigt önskar vi att du vågar vara öppen med vem du är för att vi på bästa sätt ska kunna utreda vad som har inträffat.

  En visselblåsarfunktion ska inte användas för rapportering av personliga missförhållanden som endast påverkar den som rapporterar och dennes arbetssituation. Sådana missförhållanden hanteras internt och är inte är förenligt med kravet på ett allmänintresse.

   

  Exempel på tillfällen då funktionen inte ska användas är:

  • konflikter mellan den som rapporterar och en annan arbetstagare
  • synpunkter på ledarskapet
  • missnöje med lönesättning

  Även om dessa konflikter och missnöjesyttringar är viktigt att hantera, är de i de flesta fall inte av allmänintresse och bör hanteras internt i respektive verksamhet.

  Visselblåsning innebär att en person med insyn i ett företag, organisation eller myndighet informerar ledningen eller utomstående om att något oegentligt sker. Visselblåsaren är ofta (men inte alltid) en anställd eller tidigare anställd.

   

  Visselblåsarlagen omfattar fler än de som är hel-, deltids- eller visstidsanställda i en verksamhet. Lagen omfattar också arbetssökande, praktikanter, inhyrd och inlånad personal, volontärer, företagsledning och aktieägare som är verksamma i ett aktiebolag.


  Ärende skapas

  När du lämnat in din rapport skapas ett ärendenummer och en handläggare tilldelas ditt ärende.

  1. Det görs en intern jävskontroll för att säkerställa att ingen handläggare står i intressekonflikt till det som har rapporterats.
  2. Du får ID och lösenord så att du kan följa ärendets status.
  3. Du kommer att inom sju arbetsdagar få uppföljning av ärendets status. Du kan välja bort att få uppföljning i till exempel ärendebeskrivningen.
  4. Handläggaren kan komma att vilja ha kontakt med dig. Ni kan ha kontakt utan att du röjer din identitet.

  Om du valt att få uppföljning på ärendet kan du logga in med de uppgifter du får när du rapporterade om ett missförhållande. Du kan då fortsatt, om du så önskar, vara anonym gentemot handläggaren.

   

  Om du valt att lämna kontaktuppgifter kan handläggaren komma att kontakta dig för att ställa eventuella frågor.

   

  Åtgärder och konsekvenser av anmälan

  Om det finns anledning att anta att missförhållanden eller andra allvarliga situationer inträffat, beslutas det om en förutredning. Förutredningen innebär att interna eller externa utredare fördjupar sig i anmälan i syfte att ta beslut om anmälan bör:

  • övergå i en fullskalig utredning för att klargöra om överträdelse inträffat eller ej
  • överlämnas till andra rättsvårdande myndigheter eller kontrollorgan
  • avskrivas.

  Regelverket förbjuder arbetsgivare att på något sätt bestraffa den som larmat. Exempel på sådana repressalier kan vara: mobbing, hot, avskedande, uppsägning, omplacering, utebliven löneökning, ryktesspridning och andra försök i syfte att skada eller påverka visselblåsaren. Arbetsgivaren kan bli skadeståndsskyldig om sådana åtgärder genomförs som resultat av visselblåsningen.

  Om du rapporterar situationer som du vet inte har inträffat eller om du lämnar uppenbart vilseledande information har du inte skydd enligt gällande lagstiftning. Du får inte heller göra dig skyldig till brott när du rapporterar en situation.

  Uppenbart falska eller vilseledande anmälningar kan komma att bli föremål för utredning.

  Om du inte är trygg med att anmäla till Hallstahammars kommuns visselblåsarfunktion, eller har rapporterat men inte fått återkoppling inom utsatt tid, kan du kontakta behörig myndighet för extern rapportering.

  Följande myndigheter är skyldiga att ha externa rapporteringskanaler (visselblåsarfunktioner):

  • Arbetsmiljöverket
  • Boverket
  • Elsäkerhetsverket
  • Ekobrottsmyndigheten
  • Fastighetsmäklarinspektionen
  • Finansinspektionen
  • Folkhälsomyndigheten
  • Havs- och vattenmyndigheten
  • Integritetsskyddsmyndigheten
  • Inspektionen för strategiska produkter
  • Inspektionen för vård och omsorg
  • Kemikalieinspektionen
  • Konsumentverket
  • Konkurrensverket
  • Livsmedelsverket
  • Läkemedelsverket
  • Länsstyrelserna
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  • Naturvårdsverket
  • Post- och telestyrelsen
  • Regeringskansliet
  • Revisorsinspektionen
  • Skatteverket
  • Skogsstyrelsen
  • Spelinspektionen
  • Statens energimyndighet
  • Statens jordbruksverk
  • Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
  • Strålsäkerhetsmyndigheten
  • Transportstyrelsen

  Meddelarfriheten innebär att alla anställda inom offentlig verksamhet, utan risk för påföljder, kan lämna uppgifter till massmedier för publicering. Detta gäller i viss utsträckning även sekretessbelagda uppgifter. Undantag från meddelar­friheten gäller vissa allvarliga brott mot till exempel rikets säkerhet. I offentlighets- och sekretesslagen anges när tystnads­plikt inskränker meddelarfriheten.

   

  Visselblåsning är ett komplement till det särskilda skydd som grundlagen ger genom reglerna om meddelarskydd, meddelar­frihet och efterforskningsförbud.

  Kommunen har en visselblåsarpolicy som är beslutat av kommunfullmäktige.