Fler webbplatser

Tjänstegaranti

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Hallstahammars kommun strävar efter att erbjuda medborgare, kunder och brukare tjänster med hög kvalitet. Våra tjänstegarantier är till för att tydliggöra hur långa handläggningstider för olika ärenden du kan förvänta dig av oss. Om vi inte lyckas hålla det vi lovat minskas din avgift för handläggning av ärendet.

  När du har ett ärende där du ansöker (eller lämnar en anmälan) om något av följande, kan du förvänta dig att ditt ärende handläggs inom en viss tid. Om du inte får beslutet inom utsatt tid, efter att vi tagit emot en komplett ansökan, ger vi dig 25 procents avdrag på avgiften.

  Följande tjänster omfattas av tjänstegaranti:

  • Ansökan om planbesked
  • Ansökan om bygglov
  • Anmälningspliktig åtgärd enligt plan och bygglagen
  • Anmälan av värmepumpanläggning inom verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp
  • Ansökan om tillstånd för installation av värmepumpanläggning utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp samt inom vattenskyddsområde
  • Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning

  Handläggningstiden är antalet arbetsdagar mellan ”ankomsttid” och ”färdigtid”

  • Med ”ankomsttid” menas tidpunkt när ansökan är komplett. Med tidpunkt menas datumet för registrering av inkommen handling.
  • Med ”färdigtid” menas tidpunkt när beslutet är fattat. Tidpunkten framgår av datumet på beslutsdokumentet.

  Tjänstegaranti avser inte ärenden som medför handläggning för politiska beslut i nämnd eller styrelse. Om samråd med grannar behövs eller om tillståndsansökan går upp i nämnden kommer inte tjänstegarantin att gälla.

   

  Tjänstegarantier gäller inte under perioden 1/6 till 31/8.

  Om du ska bygga eller anlägga något som innebär att en detaljplan måste upprättas, ändras eller upphävas kan du begära planbesked. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av åtgärden samt en karta över området.


  Vi lovar

  • att du får planbeskedet inom tre månader efter att en komplett ansökan är inlämnad.

  En förutsättning för att garantin ska gälla är att du lämnat in en fullständigt ifylld ansökan tillsammans med karta över aktuellt område.

   

  Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta kundcenter som lotsar dig vidare till rätt person på samhällsbyggnadsenheten. Du kan även e-posta kommunstyrelsen@hallstahammar.se

  Om du ska genomföra förändringar på din fastighet som innebär ett behov av bygglov.


  Vi lovar

  • att du får beslut om bygglov inom 30 arbetsdagar efter att en komplett ansökan är inlämnad.

  En förutsättning för att garantin ska gälla är att du lämnat in en ansökan som är komplett.

   

  Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta kundcenter som lotsar dig vidare till rätt person på bygg- och miljöförvaltningen. Du kan även e-posta byggochmiljonamnden@hallstahammar.se

  Om du ska genomföra förändringar på din fastighet som innebär ett behov av anmälan enligt plan- och bygglagen.

   

  Vi lovar

  • att du får beslut inom 20 arbetsdagar efter att en komplett ansökan är inlämnad. 

  En förutsättning för att garantin ska gälla är att du lämnat in en ansökan som är komplett.

   

  Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta kundcenter som lotsar dig vidare till rätt person på bygg- och miljöförvaltningen. Du kan även e-posta byggochmiljonamnden@hallstahammar.se


  För att installera en värmepump för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten, inom område med kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp, krävs att en anmälan görs till bygg- och miljönämnden i Hallstahammars kommun. För att få ett beslut med anledning av anmälan, behöver du upprätta och skicka in en anmälan till kommunen för handläggning.


  Vi lovar

  • att du får beslut inom 30 arbetsdagar, vid anmälan om inrättande av värmepump.

  En förutsättning för att garantin ska gälla är att inlämnad ansökan är komplett. Detta innebär:

  • En ifylld och underskriven anmälan samt
  • medsänd situationsplan/karta med markerad plats för borrhål.
  • Närbelägna bergvärmeanläggningar och jordvärmeanläggningar, inom 30 meters avstånd från planerat borrhål, bör även markeras på situationsplanen/kartan.
  • Vid kortare avstånd än 10 meter mellan borrhål och egen tomtgräns krävs skriftligt medgivande från berörd granne. 

  Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta kundcenter som lotsar dig vidare till rätt person på bygg- och miljöförvaltningen. Du kan även e-posta byggochmiljonamnden@hallstahammar.se

  För att installera en värmepumpanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten, utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp samt inom vattenskyddsområde, krävs tillstånd av bygg- och miljönämnden i Hallstahammars kommun. För att få ett tillstånd behöver du upprätta och skicka in en ansökan till kommunen för handläggning.

   

  Vi lovar

  • att du får beslut inom 30 arbetsdagar, vid ansökan om tillstånd för installation av värmepumpanläggning.

  En förutsättning för att garantin ska gälla är att inlämnad ansökan är komplett. Detta innebär:

  • En ifylld och underskriven ansökan samt
  • medsänd situationsplan/karta med markerad plats för borrhål.
  • Befintliga och närbelägna (inom 50 meter) vattentäkter, avloppsanläggningar, bergvärmeanläggningar och jordvärmeanläggningar bör även markeras på situationsplanen/kartan.

  Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta kundcenter som lotsar dig vidare till rätt person på bygg- och miljöförvaltningen. Du kan även e-posta byggochmiljonamnden@hallstahammar.se

  Om du inte har möjlighet att ansluta till kommunens avloppsnät kan du göra en enskild avloppsanordning. Då tar du hand om ditt hushållsspillvatten i en anordning på eller i anslutning till din egen fastighet. Med hushållsspillvatten menas vatten från bad, disk, tvätt ("BDT-vatten") och/eller vattentoalett (WC). För att göra en enskild avloppsanordning krävs ett tillstånd av Hallstahammars kommun. För att få ett tillstånd behöver du upprätta och skicka in en ansökan till kommunen för handläggning.

   

  Vi lovar

  att du får beslut inom 30 arbetsdagar, vid komplett ansökan om tillstånd av enskild avloppsanläggning.

   

  En förutsättning för att garantin ska gälla är att inlämnad ansökan är komplett. Detta innebär att ansökan är korrekt ifylld och att ingenting behöver kompletteras. Eventuella servitutsavtal och ledningsrätter ska finnas och ett platsbesök från bygg- och miljöförvaltningen ska ha genomförts.

   

  Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta kundcenter som lotsar dig vidare till rätt person på bygg- och miljöförvaltningen. Du kan även e-posta byggochmiljonamnden@hallstahammar.se