Hallstahammars framtida centrum

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: John Pedersen
  Befattning: Samhällsbyggnadschef (chef för samhällsbyggnad och planer)
  Telefon: 0220-24252
  E-post: john.pedersen@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Utvecklingen av Hallstahammars centrum är indelad i etapper och sker stegvis – detta är ett långsiktigt arbete som sträcker sig över tiotals år. I varje steg behöver kommunens samhällsbyggnadsavdelning ta fram handlingar och planer som gör det möjligt att utföra de åtgärder som våra förtroendevalda politiker vill genomföra och beslutar om.

  vägarbetesskylt

  Nu sätts spaden i marken och fram­komlig­heten på­verkas

  Arbetet med etapp 1 av centrumprojektet och ombyggnationen startar måndag 17 juli och kommer pågå under hela år 2023.

  Arbetsområdet kommer inhängas med staket i flera mindre etapper. Parkeringen mellan lekplatsen och ICA Matkassen påverkas, men cirka hälften av parkeringsytorna kommer fortsatt kunna utnyttjas.

  Observera att flexlinjens hållplatser i centrum inte påverkas av ombyggnation och avspärrningar, utan de fungerar som vanligt.

  Tidslinje över utvecklingen av Hallstahammars centrum

  Ett centrum i förändring

  Kommunen har länge planerat för en utveckling av centrum och du kanske har varit med och lämnat synpunkter eller förslag tidigare. I kommunens investeringsbudget har 5 miljoner kronor budgeterats årligen från och med år 2020 till och med år 2030.

  Dina och andras synpunkter och idéer har nu resulterat i ett förslag till ombyggnation av våra gemensamma platser i centrum. Den första etappen inkluderar Thore Skogmans plats och centrumstråket ner till Hammartorget.

  Utvecklingen sker i etapper

  Projekteringen och ombyggnationen är indelad i etapper och under sommaren 2023 påbörjar en entreprenör arbetet med den första etappen.

  I den första etappen ingår Thore Skogmans plats samt gång- och cykelstråket utanför Ica.


  Thore Skogmans plats ligger i centrums nordöstra del framför Hammarteatern och ICA Matkassen. Kulturaktiviteten på teatern samt ICA som stark målpunkt i staden ger goda förutsättningar för platsen att bli en social nod. En plats där människor rör sig, träffas och uppehåller sig.


  Gestaltningen av platsen inspireras av Hammarteaterns modernistiska eleganta utryck. Platsens formspråk renodlas och
  förhåller sig vinkelrätt mot den angränsande gågatan och de omkringliggande byggnaderna. Den befintliga granittrappan till teatern behålls men utökas något för att ge plats åt en möblerad terrass. Tillgängligheten till teaterns entré underlättas genom en ramp. På platsen finns ett långsträckt stilla vatten som för tankarna till Hallstahammars många kanaler. Som ett lekfullt inslag anläggs spänger över vattnet som möjliggör passage. På platsens östra del uppförs en trädplantering med sittplatser som ger välbehövlig skugga under sommarhalvåret och tillför rumslighet och en lugn träffpunkt.

  Inspirationsbild över Thore Skogmans plats- ombyggnation etapp 1, Hallstahammars centrum

  Den andra etappen består av Hammartorget och resterande delar av gång- och cykelstråket.

   

  Hammartorget är mittpunkten i centrum och har en självklar plats i Hallstas identitet. Torget har idag en klassisk ut­formning med öppen yta inramat av murar och planteringar. Platsen är välfungerande men i behov av en upprustning.

   

  Utgångspunkten för gestaltningen av Hammartorget är att det ska fungera lika bra till vardag som till fest. Det ska kunna rymma torghandel men även vara tillräckligt flexibelt för större evenemang och samlingar. Formspråket är enkelt, torget består av ett större sammanhängande golv i natursten och betong inramat av en klammer med sitthörnor varifrån man kan spana på folklivet. På torget uppförs ett lekfullt vattenspel och effektfull belysning i form av linspända ljuspunkter som lyser upp likt en stjärnhimmel under dygnets mörka timmar. I torgets utkant planteras ett större träd som ger identitet till platsen och kan fungera som ett landmärke i staden. Parkeringen som angränsar till torget i öster kan vid behov stängas av och användas som evenemangsyta.

  Skissbild från gestaltningsprogrammet för Hallstahammars centrum, etapp 2

  I den tredje och sista etappen ingår busshållplatsen och övriga ytor runt kulturhuset.


  Kulturtorget ligger i anslutning till kulturhuset som inhyser flera uppskattade verksamheter så som bibliotek och
  fritids­gård.


  Gestaltningsidén för Kulturtorget är att inomhusmiljön flyttar ut på torget och blir ett vardagsrum för hallstaborna. Platsen får öar som rymmer olika aktiviteter såsom pingis, parkour, utegym, en scen och sittgradänger att hänga på. Torgets utformning är flexibel och innehållet i öarna kan förändras över tiden, i takt med verksamheterna i kulturhuset. Platsens befintliga upphöjda planteringsytor tas bort för att skapa god sikt genom torget. Platsen genomkorsas av väl belyst stråk och effektfull belysning ger karaktär till platsen.

  Skissbild från gestaltningsprogrammet för Hallstahammars centrum, etapp 3

  Fler bostäder nära centrum

  Fler bostäder i centrum bidrar till att området får mer liv och rörelse under fler av dygnets timmar. I de beslut som fattats som rör centrumutvecklingen föreslår man att ytterligare bostäder ska byggas i centrum. För att kunna göra det måste man ändra i vissa detaljplaner eller ta fram nya detaljplaner. Processerna för detta pågår.

  Här planeras att fler centrumnära bostäder ska kunna byggas:

  Handlingarna och besluten som ligger till grund för centrum­utvecklingen

  År 2017 togs ett planprogram fram för Hallstahammars centrum. År 2019 efterföljdes planprogrammet av ett gestaltnings­program och kort därefter antogs en ny detaljplan som möjliggör en utbyggnad av Ica-butiken i centrum.

  Planprogrammet visar en inriktning och målsättning med framtidens centrum och ligger till grund för arbetet med att ta fram nya detaljplaner. Detaljplanerna reglerar juridiskt hur marken ska användas i centrum och med detaljplanerna kommer de första stora förändringarna.

  Gestaltningsprogrammet som togs fram och beslutades av kommunfullmäktige 27 maj 2019 visar hur den allmänna platsen med gångstråk, torgytor, parkytor och busshållplatser ska disponeras och utformas. Stor vikt har lagts vid hanteringen av regnvatten, men gestaltningsprogrammet innehåller också förslag till möblering och användning av de gemensamma ytorna i centrum.

  Framsidan på Trygghetsanalysen

  Som ytterligare ett underlag för arbetet med centrumutvecklingen läggs även trygghets­analysen som stiftelsen Tryggare Sverige tagit fram i projektet Trygga platser.


  Stiftelsen har på ett strukturerat sätt kartlagt den aktuella situationen och identifierat åtgärder som bör prioriteras i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. En viktig fråga i sammanhanget handlar om hur den fysiska miljön och dess utformning påverkar uppkomsten av brott och otrygghet.

  Hallstahammar är en av fyra kommuner som ingår i det Vinnovafinansierade projektet ”Trygga platser” med start i början av 2020 och slutredovisning våren 2022. I projektet samarbetar Länsstyrelsen i Västmanland, Länstyrelsen i Dalarna, Stiftelsen Tryggare Sverige, Svenska Stadskärnor samt kommunerna Hallstahammar, Avesta, Sala och Falun. Syftet är att kommunen tillsammans med privata och ideella aktörer ska skapa en tryggare och mer attraktiv plats.