Hallstahammars framtida centrum

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Hallstahammars kommun har tagit fram ett planprogram för Hallstahammars centrum som godkändes av kommunfullmäktige den 25 september 2017. Programmet är det första steget i arbetet med Hallstahammars framtida centrum.

  Bild på Hammartorget i Hallstahammar

  Planprogrammet visar en inriktning och målsättning med framtidens centrum och ligger till grund för arbetet med att ta fram nya detaljplaner. Detaljplanerna reglerar juridiskt hur marken ska användas i centrum och med detaljplanerna kommer de första stora förändringarna.

  Tanken är att nya detaljplaner ska tas fram i fyra etapper. Samhällsbyggnadsenheten har startat arbetet med två av dessa detaljplaner enligt planprogrammets etapp 1 och 2. I stora drag ska de påbörjade detaljplanerna möjliggöra bostadsbebyggelse vid rondellen mellan Sörkvarnsvägen och Norra Västeråsvägen samt längs delar av Storgatan. Detaljplanerna beräknas tidigast vara klara till sommaren 2019. Dessutom har en ny detaljplan antagits för att möjliggöra en utbyggnad av ICA.

  Gestaltningsprogram innehåller råd och riktlinjer för utformningen av utemiljön

  Samtidigt arbetar vi med ett gestaltningsprogram som ska ta fram ett helhetskoncept för utemiljön i centrum. Gestaltningsprogrammet ska koncentrera sig på allmänna platser som gångstråk, torgytor, parkytor, busshållplats och gångfartsgatan. Gestaltningsprogrammet hanterar utformningen av de allmänna ytorna i centrum lite mer konkret och blir ett viktigt underlag för att knyta ihop utvecklingen av centrum. Det handlar om hur ytor ska disponeras, möbleras, användas och se ut. I gestaltningsprogrammet ska också den viktiga frågan om hur regnvatten ska tas om hand för att minska problem vid skyfall hanteras.

  Arbetet med att ta fram gestaltningsprogrammet görs av en arkitektfirma som arbetar fram ett förslag utifrån vad som sägs i planprogrammet för Hallstahammars centrum. Från det stora dialogarbetet när planprogrammet togs fram, finns också mängder av idéer från invånarna för arkitekterna att bygga vidare på. I projektet ingår också tjänstepersoner från tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen, med kommunens samhällsbyggnadsenhet som projektledare. Ansvarig nämnd för projektet är kommunstyrelsen och politiskt finns en styrgrupp som består av kommunstyrelsens arbetsutskott.

  Vi följer utvecklingen av Hallstahammars framtida centrum genom olika nyhetsartiklar på vår webb