Hallstahammars framtida centrum

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Oscar Bogren
  Befattning: Områdeschef samhällsbyggnad och näringsliv
  Telefon: 0220-24063
  E-post: oscar.bogren@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Utvecklingen av Hallstahammars centrum är indelad i etapper och sker stegvis – detta är ett långsiktigt arbete som sträcker sig över tiotals år. I varje steg behöver kommunens samhällsbyggnadsavdelning ta fram handlingar och planer som gör det möjligt att utföra de åtgärder som våra förtroendevalda politiker vill genomföra och beslutar om.

  Ett centrum i förändring – första etappen klar till sommaren 2024

  Tidslinje över utvecklingen av Hallstahammars centrum

  Kommunen har länge planerat för en utveckling av centrum och du kanske har varit med och lämnat synpunkter eller förslag tidigare. I kommunens investeringsbudget har 5 miljoner kronor budgeterats årligen från och med år 2020 till och med år 2030.

  Dina och andras synpunkter och idéer har nu resulterat i ett förslag till ombyggnation av våra gemensamma platser i centrum. Den första etappen inkluderar Thore Skogmans plats och centrumstråket ner till Hammartorget.

  Arbetet med etapp 1 av centrumprojektet och ombyggnationen startade i juli 2023 och kommer pågå fram till början av sommaren 2024.

  Arbetsområdet är inhängat med staket, och justeras efterhand som arbetet pågår. Observera att flexlinjens hållplatser i centrum inte påverkas av ombyggnation och avspärrningar, utan de fungerar som vanligt.

  Utvecklingen sker i flera steg

  I den första etappen ingår Thore Skogmans plats samt gång- och cykelstråket utanför Ica.


  Thore Skogmans plats ligger i centrums nordöstra del framför Hammarteatern och ICA Matkassen. Kulturaktiviteten på teatern samt ICA som stark målpunkt i staden ger goda förutsättningar för platsen att bli en social nod. En plats där människor rör sig, träffas och uppehåller sig.


  Gestaltningen av platsen inspireras av Hammarteaterns modernistiska eleganta utryck. Platsens formspråk renodlas och förhåller sig vinkelrätt mot den angränsande gågatan och de omkringliggande byggnaderna. Den befintliga granittrappan till teatern behålls men utökas något för att ge plats åt en möblerad terrass. Tillgängligheten till teaterns entré underlättas genom en ramp.

   

  På platsen finns ett ringlande stråk i smågatsten som ska symbolisera och föra tankarna till Hallstahammars många kanaler. På platsens östra del uppförs en trädplantering med sittplatser som ger välbehövlig skugga under sommarhalvåret och tillför rumslighet och en lugn träffpunkt.

  Inspirationsbild över Thore Skogmans plats- ombyggnation etapp 1, Hallstahammars centrum

  Den andra etappen består av Hammartorget och resterande delar av gång- och cykelstråket.

   

  Hammartorget är mittpunkten i centrum och har en självklar plats i Hallstas identitet. Torget har idag en klassisk ut­formning med öppen yta inramat av murar och planteringar. Platsen är välfungerande men i behov av en upprustning.

   

  Utgångspunkten för gestaltningen av Hammartorget är att det ska fungera lika bra till vardag som till fest. Det ska kunna rymma torghandel men även vara tillräckligt flexibelt för större evenemang och samlingar. Formspråket är enkelt, torget består av ett större sammanhängande golv i natursten och betong inramat av en klammer med sitthörnor varifrån man kan spana på folklivet. På torget uppförs ett lekfullt vattenspel och effektfull belysning i form av linspända ljuspunkter som lyser upp likt en stjärnhimmel under dygnets mörka timmar. I torgets utkant planteras ett större träd som ger identitet till platsen och kan fungera som ett landmärke i staden. Parkeringen som angränsar till torget i öster kan vid behov stängas av och användas som evenemangsyta.

  Skissbild från gestaltningsprogrammet för Hallstahammars centrum, etapp 2

  I den tredje och sista etappen ingår busshållplatsen och övriga ytor runt kulturhuset.


  Kulturtorget ligger i anslutning till kulturhuset som inhyser flera uppskattade verksamheter så som bibliotek och
  fritids­gård.


  Gestaltningsidén för Kulturtorget är att inomhusmiljön flyttar ut på torget och blir ett vardagsrum för hallstaborna. Platsen får öar som rymmer olika aktiviteter såsom pingis, parkour, utegym, en scen och sittgradänger att hänga på. Torgets utformning är flexibel och innehållet i öarna kan förändras över tiden, i takt med verksamheterna i kulturhuset. Platsens befintliga upphöjda planteringsytor tas bort för att skapa god sikt genom torget. Platsen genomkorsas av väl belyst stråk och effektfull belysning ger karaktär till platsen.

  Skissbild från gestaltningsprogrammet för Hallstahammars centrum, etapp 3

  Fler bostäder nära centrum

  Fler bostäder i centrum bidrar till att området får mer liv och rörelse under fler av dygnets timmar. I de beslut som fattats som rör centrumutvecklingen föreslår man att ytterligare bostäder ska byggas i centrum. För att kunna göra det måste man ändra i vissa detaljplaner eller ta fram nya detaljplaner. Processerna för detta pågår.

  Här planeras att fler centrumnära bostäder ska kunna byggas:

  Handlingarna och besluten som ligger till grund för centrum­utvecklingen

  År 2017 togs ett planprogram fram för Hallstahammars centrum. År 2019 efterföljdes planprogrammet av ett gestaltnings­program och kort därefter antogs en ny detaljplan som möjliggör en utbyggnad av Ica-butiken i centrum.

  Planprogrammet visar en inriktning och målsättning med framtidens centrum och ligger till grund för arbetet med att ta fram nya detaljplaner. Detaljplanerna reglerar juridiskt hur marken ska användas i centrum och med detaljplanerna kommer de första stora förändringarna.

  Gestaltningsprogrammet som togs fram och beslutades av kommunfullmäktige 27 maj 2019 visar hur den allmänna platsen med gångstråk, torgytor, parkytor och busshållplatser ska disponeras och utformas. Stor vikt har lagts vid hanteringen av regnvatten, men gestaltningsprogrammet innehåller också förslag till möblering och användning av de gemensamma ytorna i centrum.

  Framsidan på Trygghetsanalysen

  Som ytterligare ett underlag för arbetet med centrumutvecklingen läggs även trygghets­analysen som stiftelsen Tryggare Sverige tagit fram i projektet Trygga platser.


  Stiftelsen har på ett strukturerat sätt kartlagt den aktuella situationen och identifierat åtgärder som bör prioriteras i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. En viktig fråga i sammanhanget handlar om hur den fysiska miljön och dess utformning påverkar uppkomsten av brott och otrygghet.

  Hallstahammar är en av fyra kommuner som ingår i det Vinnovafinansierade projektet ”Trygga platser” med start i början av 2020 och slutredovisning våren 2022. I projektet samarbetar Länsstyrelsen i Västmanland, Länstyrelsen i Dalarna, Stiftelsen Tryggare Sverige, Svenska Stadskärnor samt kommunerna Hallstahammar, Avesta, Sala och Falun. Syftet är att kommunen tillsammans med privata och ideella aktörer ska skapa en tryggare och mer attraktiv plats.