Näslundskolans nybyggnation

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Peter Wallén
  Befattning: Avdelningschef för fastighet
  Telefon: 0220-24008
  E-post: peter.wallen@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Namn: Carina Elliott
  Befattning: Förvaltningschef för tekniska förvaltningen
  Telefon: 0220-24065
  E-post: carina.elliott@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  I början av 2017 beslutades att undervisningen på Näslundskolan skulle flyttas till andra skolor då elever och skolmedarbetare sedan en tid upplevt fysiska besvär som de misstänkte kunde komma från skolmiljön och skolans byggnader. Därefter har utredningar och undersökningar genomförts och man har kommit fram till att skolbyggnaderna behöver åtgädas. Följ hela processen här från att besvären uppdagades, undersökningsresultat, politiska beslut och byggprocess.

  Programskiss över Näslundsskolans tänkta nybyggnation

  Den politiska besluts­processen

  Efter att ärendet om Näslundskolan behandlats på olika politiska nivåer; i tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen nådde ärendet kommunfullmäktige i september 2018. Kommunfullmäktige gick på samma linje som nämnderna kommit fram till i sina inriktningsbeslut – att det mesta av den gamla skolan rivs och en ny skola byggs istället. Beslutet som kommunfullmäktige fattat (24/9-2018) är i korthet:

  • ny skolbyggnad i två plan ska byggas på Näslundskolans område
  • skolan ska ha plats för årskurserna F-6 och vara tvåparallellig, det vill säga två klasser per årskurs från förskoleklass och upp genom hela låg- och mellanstadiet
  • en äldre del där exempelvis ett skyddsrum finns bevaras
  • gymnastiksalen omfattas inte av detta beslut

  Under året (2019) har styrgruppen med representanter från tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden, förvaltnings­cheferna för tekniska förvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen samt konsulter fortsatt arbetet med att ta fram kalkyler och planerat för den nya Näslundsskolan.

  Vid kommunfullmäktiges möte den 24 oktober 2019 fattade man ett nytt inriktnings­beslut om att arbeta vidare med det ny­byggnads­förslag som innebär att man utökar den tidigare tänkta utbyggnaden. Skolan, (som idag är en enplansbyggnad på 2519 kvadratmeter) får med nybyggnationen en sammanlagd yta på 4477 kvadratmeter. Den nya skolan byggs i två plan.

  I och med att ytan utökas behöver också investeringsbudgeten öka med 20 miljoner kronor till 104 miljoner kronor.

  Beslutsprotokoll

  Ny detaljplan som tillåter tvåplansbyggnad

  Den tidigare detaljplanen tillät inte byggnader i flera plan och därför krävdes en ändrad detaljplan för att kunna genomföra tänkt byggnation. Den nya detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 15 april 2019 och vann laga kraft den 9 maj 2019.

  Preliminär tidsplan planerar för skolstart i nya skolan höstterminen 2022

  Inflyttning i ny skola är nu preliminärt planerad till sommaren 2022 och till skolstarten läsåret 2022/2023 ska eleverna gå i den nybyggda Näslundskolan. Till dess att den nya skolan står på plats kommer undervisningen för Näslundsskolans elever att fortsätta som nu i Fredhemskolans lokaler.

  Så här ser den preliminära tidsplanen för det fortsatta arbetet ut:

  1. Systemprojektering (januari-juni 2020).
  2. Framtagning av förfrågningsunderlag inför offentlig upphandling
   (februari-april 2020).
  3. Rivningslov och bygglov söks (mars-april 2020).
  4. Upphandling av totalentreprenör enligt lagen om offentlig upphandling
   (maj-juni 2020).
  5. Rivning (september-november 2020).
  6. Planerad byggstart (november 2020).
  7. Byggtid (november 2020-mars 2022).
  8. Besiktning och åtgärder av eventuella besiktningsanmärkningar
   (april-maj 2022).
  9. Inflyttning i Näslundsskolan (maj-juni 2022).
  10. Verksamheten startar och undervisningen kommer igång (augusti 2022).

  Observera att denna tidsplan är preliminär och justeringar kan komma att ske.

  Bakgrund – orsaken till att skolbyggnaden måste åtgärdas

  Bakgrunden till att skolan i området Näs stängdes våren 2017 är att skolmedarbetare och elever upplevde besvär av allergisk karaktär. Besvären misstänkte man skulle kunna höra ihop med byggnadernas kondition, inomhusmiljön och den byggteknik som användes när skolan byggdes på 1960- och -70-talet.

  Från juni 2017 till februari 2018 undersökte och utredde en miljökonsult om det fanns byggnadstekniska problem i Näslundskolan och om orsaken till hälsoproblemen kunde ha att göra med skolbyggnaderna och inomhusmiljön. Detta bekräftades i den slutrapport som presenterades i februari 2018.

  Våra webbartiklar som följer vad som händer i ärendet