Näslundskolans nybyggnation

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Peter Wallén
  Befattning: Avdelningschef för fastighet
  Telefon: 0220-24008
  E-post: peter.wallen@hallstahammar.se
  Besöksadress: Nibblegatan 19-21, Hallstahammar

  Namn: Carina Elliott
  Befattning: Förvaltningschef för tekniska förvaltningen
  Telefon: 0220-24065
  E-post: carina.elliott@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  På denna sida följer vi processen för Näslundsskolans nybyggnation. Från det att skolan stängdes, hur undersökningar av inomhusmiljön genomförts, vilka politiska beslut som fattats till upphandling och kommande byggprocess.

  Programskiss över Näslundsskolans tänkta nybyggnation

  Arbetet med att riva den gamla skolan påbörjades i september 2021 och har slutförts. Under senhösten 2022 pågår arbeten med stålstomme, hålbjälklag, ytterväggar och montering av yttertaket på den nya skolan.

  På grund av rådande omvärldsläge har projektet både försenats och drabbats av prishöjningar. Den ursprungliga tidplan med planerad inflyttning till höstterminen 2023 kommer därför inte att hålla. För närvarande pekar tidplanen på att skolan blir klar till vårterminen 2024. Dock finns fortfarande risk för ytterligare förseningar som skulle kunna innebära att skolan står klar först till höstterminen 2024.

  Till dess att den nya skolan står på plats kommer under­visningen för Näslundsskolans elever att fortsätta som nu i Fredhemskolans lokaler.

  Observera att hela skolområdet är inhägnat och att det är förbjudet att vistas på byggarbetsplatsen.

  Den politiska besluts­processen

  En entreprenör var inte nöjd med den upphandling som gjorts och begärde därför överprövning. Förvaltnings­rätten i Uppsala över­prövade upphandlingen och biföll (godkände) entreprenörens begäran och beslutade att upphandlingen av nybyggnation av Näslundsskolan i Hallstahammar skulle göras om.


  Ett nytt förfrågningsunderlag behandlades på tekniska nämndens arbetsutskott i maj 2021 och ny upphandling gjordes.

  I slutet av år 2020 var upphandlingen av entreprenör för rivning av den gamla skolan och byggnation av en ny Näslundsskola genomförd och en entreprenör var utsedd. Bygg- och miljönämnden fattade beslut om rivnings- och bygglov i oktober och november 2020.

   

  Kommunfullmäktige beslutade att utöka investeringsramen för dels nybyggnation av Näslundskolan och dels för en om- och tillbyggnad av omklädningsrum för skolans gymnastiksal.

  Vid kommunfullmäktiges möte den 24 oktober 2019 fattade man ett nytt inriktnings­beslut om att arbeta vidare med det ny­byggnads­förslag som innebär att man utökar den tidigare tänkta utbyggnaden. Skolan, (som idag är en enplansbyggnad på 2519 kvadratmeter) får med nybyggnationen en sammanlagd yta på 4477 kvadratmeter. Den nya skolan byggs i två plan.

   

  I och med att ytan utökas behövde också investeringsbudgeten öka med 20 miljoner kronor till 104 miljoner kronor.

  Den tidigare detaljplanen tillät inte byggnader i flera plan och därför krävdes en ändrad detaljplan för att kunna genomföra tänkt byggnation. Den nya detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 15 april 2019 och vann laga kraft den 9 maj 2019.

  Efter att ärendet om Näslundskolan behandlats på olika politiska nivåer; i tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen nådde ärendet kommunfullmäktige i september 2018. Kommunfullmäktige gick på samma linje som nämnderna kommit fram till i sina inriktningsbeslut – att det mesta av den gamla skolan rivs och en ny skola byggs istället. Beslutet som kommunfullmäktige fattat (24/9-2018) är i korthet:

  • ny skolbyggnad i två plan ska byggas på Näslundskolans område
  • skolan ska ha plats för årskurserna F-6 och vara tvåparallellig, det vill säga två klasser per årskurs från förskoleklass och upp genom hela låg- och mellanstadiet
  • en äldre del där exempelvis ett skyddsrum finns bevaras
  • gymnastiksalen omfattas inte av detta beslut

  Under 2019 fortsatte styrgruppen med representanter från tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden, förvaltnings­cheferna för tekniska förvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen samt konsulter arbetet med att ta fram kalkyler och planerade för den nya Näslundsskolan.

  Bakgrund – orsaken till att skolbyggnaden måste åtgärdas

  Bakgrunden till att skolan i området Näs stängdes våren 2017 är att skolmedarbetare och elever upplevde besvär av allergisk karaktär. Besvären misstänkte man skulle kunna höra ihop med byggnadernas kondition, inomhusmiljön och den byggteknik som användes när skolan byggdes på 1960- och -70-talet.

  Från juni 2017 till februari 2018 undersökte och utredde en miljökonsult om det fanns byggnadstekniska problem i Näslundskolan och om orsaken till hälsoproblemen kunde ha att göra med skolbyggnaderna och inomhusmiljön. Detta bekräftades i den slutrapport som presenterades i februari 2018.

  Skylt om rivning