Planer för att underlätta och öka cyklandet i kommunen

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  I dag har kommunen cirka fem mil kommunala gång- och cykelvägar. Cykelnätet är förhållandevis väl utbyggt, dock saknas det viktiga länkar för att öka säkerheten för cyklister. Bland annat saknas cykelvägar mellan kommunens tätorter där hastigheterna är höga och risken för olyckor är stor.

  Cykelplan

  För att främja ett hållbart resande har Hallstahammars kommun arbetat fram en cykelplan som antogs av kommun­fullmäktige hösten 2013. Cykelplanen tar upp allmänna faktorer för att planera för en bättre cykelmiljö samt åtgärder för att öka cykelanvändningen. Syftet med planen är att den ska fungera som ett planeringsunderlag för åtgärder på cykelnätet.

  Tre övergripande mål har formulerats för cykelplanen:

  1. Att öka kommuninvånarnas cykelanvändning för att främja hälsan och ett hållbart resande.
  2. Att öka säkerheten för cyklister och fotgängare i kommunen.
  3. Att cykelplanen används som ett planeringsunderlag för framtida åtgärder på cykelnätet.

  Cykelplanen beskriver var i kommunen det finns gång- och cykelvägar och ger förslag på åtgärder för att förbättra cykelnätet. Det är både åtgärder som föreslår nya cykelvägar, men också åtgärder som belysning och trafiksäkerhetshöjande åtgärder i anslutning till befintliga cykelvägar. I planen tas också parkeringsmöjligheter för cyklar samt utplacering av cyklepumpar upp.

  I cykelplanen har också åtgärdsförslagen fått en prioriteringsordning (hög, medel eller låg prioritet).

  Under 2021-2022 genomför vi en revidering av cykelplanen, den förväntas vara reviderad under 2022.

  Cykelvägar

  Under hösten 2021 byggde Trafikverket färdigt den cykelväg som följer väg 252 mellan Strömsholm och Kolbäck.

  Trafikverket bygger en ny cykelöverfart över E18 vid Lyckhem och Näs i samband med att E18 byggs om till motorväg mellan Västtjädra och Köping.