Dp 236 Folkets park

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Kommunstyrelsen har gett i uppdrag att en ny detaljplan för Folkets Park i Hallstahammars tätort ska tas fram. Syftet med planen är att möjliggöra för utveckling av centrumnära bostäder samtidigt som platsens kulturhistoriska- och naturvärden skyddas och bevaras.

  Samråd

  Hallstahammars kommun arbetar med förslag till ny detaljplan för Folkets park och intilliggande fastigheter. Planområdet är beläget i centrala Hallstahammar, cirka 200 meter nordöst om Hallstahammar centrum.

  Detaljplanens syfte är att möjliggöra för utveckling av centrumnära bostäder samt till viss centrumverksamhet i Folkets Park, samtidigt som platsens kulturhistoriska- och naturvärden skyddas och bevaras. Syftet är även att ta vara på platsens unika drag och kulturvärden genom utformning och arkitektonisk gestaltning av tillkommande bebyggelse. Vidare är syftet att utveckla Folkets park till att bli mer inbjudande att besöka och säkerställa allmänhetens tillgång till planområdet.

  Detaljplanen handläggs med utökat förfarande eftersom planen bedöms vara av betydande intresse för allmänheten.

  Detaljplanen har varit ute på samråd under tiden
  17 april - 17 maj 2023. Kommunen går nu igenom inkomna synpunkter från samrådet och fortsätter
  arbeta med förslag till detaljplan.

   

  Processbild över detaljplaneprocessen. Nu revideras planen efter inkomna synpunkter.