Dp 238 upphävande av del av stadsplan 81. Eriksberg

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Planuppdrag att upphäva del av stadsplan 81. Eriksberg

  Planuppdrag

  Eriksberg fortsätter att utvecklas. I dagsläget pågår byggnation av räddningstjänstens nya anläggning. I den nu gällande Stadsplanen 81. Eriksberg från 1979 finns ett markreservat för gata i form av en mindre yta planlagd som allmän platsmark - park. Syftet med ytan i gällande plan är att möjliggöra för en framtida anslutningsväg till befintligt industriområde söder om aktuellt planområde. I och med pågående exploatering på platsen bedöms en gata till industriområdet i söder i framtiden inte vara aktuellt. Syftet med föreslaget upphävande av del av Stadsplan 81.  Eriksberg är därmed att skapa bättre förutsättningar för utveckling och användande av området föreslås att upphäva den del av planen som är planlagd som markreservat för gata genom regleringen allmän platsmark – park. För den ytan uppstår då ett planlöst läge.

  Samråd beräknas tidigast vår/sommar 2023

  Läs mer om

  Detaljplaneprocessen

  Då denna detaljplan är av mindre administrativ karaktär har bedömningen gjorts att ett förenklat förfarande kan tillämpas. Det innebär att om samrådskretsen godkänner förslag till detaljplan under samrådet kan kommunen gå vidare direkt till upphävande efter samrådet.

  Illustration som visar processen av att ta fram en detaljplan med förenklat förfarande.