Ny översiktsplan

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Planarkitekt på samhällsbyggnadsavdelningen
  Telefon: 0220-24176
  E-post: samhallsbyggnad@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Hallstahammars kommun håller på att ta fram en ny översiktsplan för hur framtidens Hallstahammar ska se ut. Här planeras hur livet ser ut i Hallstahammars kommun i framtiden, var vi ska bo och vilken service vi ska ha, var företag och butiker får finnas och hur vi ska förflytta oss. Du kan delta i arbetet och påverka hur framtidens Hallstahammar ska se ut genom att lämna synpunkter på förslaget vid flera tillfällen under arbetet.

  Alla kommuner i Sverige måste enligt Plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som täcker hela kommunens yta och som visar på hur kommunens långsiktiga utveckling, samt användning av mark- och vattenområden, är tänkt att ske. Översiktsplanen är ett viktigt dokument för att planera för en hållbar framtid där strategiska och medvetna val om kommunens framtid beslutas.

  Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, det vill säga att den inte är tvingande, men utgör emellertid ändå ett starkt vägledande dokument som ska ligga till grund för exempelvis detaljplanering och prövning av bygglov. Översiktsplanen ska vara vägledande för all ärendehantering och beslut som tas vid kommunala och statliga myndigheter i frågor som rör byggande och markanvändning.

  Beslut om att ta fram ny översiktsplan

  Den nu gällande översiktsplanen för Hallstahammars kommun antogs i oktober 2011. I december 2017 beslutade kommunfullmäktige att den översiktsplanen fortfarande var aktuell, men att en revidering skulle påbörjas under år 2018. Det arbetet kom av olika anledningar inte igång 2018, men kommunfullmäktige har i april 2022 på nytt fattat beslutet att revidering ska ske, nu under 2022.

  Arbetet har startat och pågår – så här ser processen ut

  Arbetet med att ta fram den nya översiktsplanen sker på kommunens samhälls­byggnads­enhet och leds av samhälls­byggnads­chef och planarkitekt. Hela processen, från att ta fram förslag till beslut och att planen vinner laga kraft, pågår under ett par års tid. Vid flera tillfällen under processen ska möjlighet att lämna synpunkter ges.

  Schematisk bild som visar processen att ta fram ny översiktsplanFörstora bilden

  Bilden visar hur översiktsplanens process ser ut.

  Tidsplan

  Tidsplanen är preliminär och kan justeras under processens gång.

  • Uppdrag
   Kommunfullmäktige fattar beslut om att ny översiktsplan ska tas fram den 25 april 2022.
  • Tidig dialog
   Genomfördes mellan 1 juli och 2 september 2022. Redovisas i en resultatrapport i oktober 2022.
  • Planförslag arbetas fram
   Samhällsbyggnadsenheten arbetar med förslag till översiktsplan under 2022/2023 .
  • Samråd
   Allmänhet och sakägare ges möjlighet att tycka till och lämna synpunkter. Därefter omarbetas förslaget, preliminärt till sommar 2023.
  • Granskning och omarbetning av förslag
   Det omarbetade planförslaget ställs ut på nytt för att allmänhet och sakägare ska ges möjlighet att tycka till och lämna synpunkter ännu en gång. Därefter tas det slutgiltiga förslaget fram för beslut. Preliminärt sker detta under hösten och vintern 2023/2024.
  • Antagande och slutligt förslag
   De förtroendevalda (politikerna) i kommunfullmäktige beslutar att anta ny översiktsplan våren 2024.
  • Laga kraft
   Hallstahammars kommuns nya översiktsplan vinner laga kraft sommaren 2024.

  Se den animerade filmen (2:30 minuter) om ny översiktsplan för Hallstahammars kommun. Observera dock att enkäten inte längre går att fylla i.