Ny översiktsplan

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Planarkitekt på samhällsbyggnadsavdelningen
  Telefon: 0220-24176
  E-post: samhallsbyggnad@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Hallstahammars kommun håller på att ta fram en ny översiktsplan för hur framtidens Hallstahammar ska se ut. Här planeras hur livet ser ut i Hallstahammars kommun i framtiden, var vi ska bo och vilken service vi ska ha, var företag och butiker får finnas och hur vi ska förflytta oss. Just nu finns ett förslag till planen utställt på samråd. Mellan 6 juni och 27 september kan du ta del av förslaget och lämna synpunkter. Detta är det första av två tillfällen då förslaget ställs ut.

  Alla kommuner i Sverige måste enligt Plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som täcker hela kommunens yta och som visar på hur kommunens långsiktiga utveckling, samt användning av mark- och vattenområden, är tänkt att ske. Översiktsplanen är ett viktigt dokument för att planera för en hållbar framtid där strategiska och medvetna val om kommunens framtid beslutas.

  Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, det vill säga att den inte är tvingande, men utgör emellertid ändå ett starkt vägledande dokument som ska ligga till grund för exempelvis detaljplanering och prövning av bygglov. Översiktsplanen ska vara vägledande för all ärendehantering och beslut som tas vid kommunala och statliga myndigheter i frågor som rör byggande och markanvändning.

  Planförslag ny översiktsplan

  Du kan ta del av planförslaget på flera sätt. Bland annat har förslaget arbetats fram med ett digitalt verktyg och till det hör en interaktiv plankarta. Förslaget finns också som ett pdf-dokument här på webben, samt som blädderexemplar där förslaget finns utställt. Genomförandet av översiktsplanen bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan, därför har även en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tagits fram, vilken hör till planförslaget och ingår i samrådet.

  Framtidsbild, illustration av Linnea Blixt på uppdrag av Hallstahammars kommun

  Illustrationen visar översiktsplanens framtidsbild, framtagen av Linnea Blixt, Illustration/grafisk design, på uppdrag av Hallstahammars kommun.

  Inför arbetet med översiktsplanen har ett tidigt dialogarbete genomförts. Syftet med att ha en tidig dialog är att fånga viktiga frågeställningar och öka kvaliteten i planeringen. Tidig dialog är även en viktig del i att lyfta engagemang och skapa delaktighet i utvecklingen av kommunen.

  Nedan redovisas resultatrapporterna från de tidiga dialogerna:

  Följande utredningar ligger till grund och utgör underlag för planförslaget.

  Samråd under tiden 6 juni-27 september

  Under samrådstiden har allmänhet och myndigheter möjlighet att tycka till om och lämna synpunkter på förslaget. Efter samrådet kommer förslaget bearbetas utifrån de synpunkter som kommit in. Alla synpunkter som lämnats under samrådet och hur de tillgodoses ska redovisas i en samrådsredogörelse. Den redogörelsen presenteras sedan i samband med granskningsskedet.

  Planförslaget finns under samrådstiden utställt:

  • i kommunhusets foajé, Norra Prästgårdsgatan 1 i Hallstahammar
  • på biblioteket i Kulturhuset på Parkgatan 7 i Hallstahammar
  • på biblioteket i Stationshuset, Stationsgatan 1 i Kolbäck
  • på Knytpunkten i Strömsholm

  Du kan lämna synpunkter genom att

  Du kan även lämna dina synpunkter genom att besöka de olika utställningstillfällena och där också träffa de som arbetar med och beslutar om översiktsplanen:

  • Vid nationaldagsfirandet på Skantzenområdet i Hallstahammar torsdag den 6 juni från klockan 13.00
  • Under ridsportstävlingarna Strömsholmsdagarna, fredag den 7 juni mellan klockan 10.00 och 16.00
  • Under Kolbäcks Kollifej, lördag 7 september från klockan 10.00

  Tidsplanen är preliminär och kan justeras under processens gång.

  • Uppdrag
   April 2022 – Kommunfullmäktige fattar beslut att ny översiktsplan ska tas fram.
   Protokoll kommunfullmäktige med beslut om revidering av översiktsplan (2022-04-25, § 67, sidan 16 i protokollet) Pdf, 121 kB.
  • Tidig dialog
   Vid flera tillfällen juli 2022-oktober 2023.
  • Planförslag arbetas fram
   Under 2022-2024 – Samhällsbyggnadsenheten arbetar med förslaget.
  • Samråd
   Juni-september 2024 – Allmänhet och myndigheter ges möjlighet att tycka till och lämna synpunkter.
  • Granskning och omarbetning av förslag
   Hösten och vintern 2024/2025 (preliminärt) – Det omarbetade planförslaget ställs ut på nytt för att allmänhet och myndigheter ska ges möjlighet att tycka till och lämna synpunkter ännu en gång.
  • Slutligt förslag och antagande
   Våren 2025 (preliminärt) – De förtroendevalda (politikerna) i kommunfullmäktige beslutar att anta ny översiktsplan.
  • Laga kraft
   Tre veckor efter beslut om antagande – Den nya översiktsplanen vinner laga kraft om inga överklaganden kommer in.
  Schematisk bild som visar processen att ta fram ny översiktsplanFörstora bilden

  Bilden visar hur översiktsplanens process ser ut.

  Illustration ny öp