Knektbacken

Befattning: Förvaltningschef för tekniska förvaltningen
Telefon: 0220-24065
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

I det nya bostadsområdet som skapas nedanför den trädbevuxna höjden i Knektbacken kommer det att byggas ungefär 150 lägenheter. Högsta huset inom området kommer kunna bli sex våningar högt plus en indragen takvåning. De flesta andra husen blir tre eller fyra våningar höga.

Knektbacken ska fortsätta att upplevas som grönt

En målsättning för det nya området är att det ska upplevas som grönt. Det innebär exempelvis att själva höjden Knektbacken skyddas från exploatering genom att den planlagts som naturmark. Vidare sparas en äldre lindallé och flera stora ekar och själva bostadsområdet blir bilfritt. Ett nytt gång- och cykelstråk genom området kommer att leda mellan centrum och järnvägsstationen. Stråket blir en viktig del i utvecklingen av både framtidens centrum i Hallstahammar och det nya resecentrumet som finns med i planerna.

Det som händer med området Knektbacken är:

  • marken måste saneras från gamla föroreningar och en fornlämning undersökas
  • gångvägar, bullerplank, grönstruktur och dagvattensystem ska planeras
  • kommunen behöver förhandla med intresserade byggherrar om hur husen inom området ska se ut
Illustration över hur området Knektbacken kan komma att se ut. (framtaget av Norconsult)