Dp 237 Kyrkbyn 5

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Planuppdrag att ta fram detaljplan för nytt flerbostadshus samt radhus i Kyrkbyn, Kolbäck

  Planuppdrag

  Det råder bostadsbrist för lägenheter i kommunen vilket kan hämma den positiva befolkningsutvecklingen. De senaste åren har det byggts lite flerbostadshus i kommunen. Den positiva befolkningsutvecklingen tillsammans med ett lågt nybyggande är en starkt bidragande faktor till kommunens bostadsbrist. Det behöver därav finnas en god planberedskap för en variation av bostäder när nya detaljplaner tas fram. Genom att kontinuerligt ta fram detaljplaner för ändamålet kan kommunen hantera den långsiktiga planeringen för såväl nya som befintliga invånare.

  Detaljplanens syftar till att pröva lämpligheten för att utveckla flerbostadshus i form av både lägenhetshus och radhus inom planområdet. Syftet är även att pröva lämplig användning av Åsgården med hänsyn till dess kulturvärden samt att bevara och skydda grönytor inom området.

  Ett planprogram för en större del av Kyrkbyn har tagits fram. Planprogrammet har varit ute på samråd under sommaren 2021 Planprogrammet godkändes av Kommunfullmäktige 2022-04-27.

  Samråd beräknas tidigast hösten 2023

  Läs mer om

  Detaljplaneprocessen