Dp 229 Kv. Växthuset

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Kommunstyrelsen har gett i uppdrag att en ny detaljplan skall tas fram för Valstalund. Syftet med planen är att möjliggöra för ett nytt bostadsområde

  Samråd 2021-2022

  Växthuset är beläget nordöst om Konvaljevägen i Hallstahammars tätorts nordöstra del. Marken består till största del av jordbruksmark samt en del skogsmark där kommunen är markägare. Det tilltänkta området omfattar cirka 45 000 kvm. Från planområdet är Konvaljevägen närmsta anslutningspunkt i söder där även ett bostadsområde för småhus ligger. Hallstahammars kommun har de senaste åren fått ett underskott på småhustomter på grund av ökad efterfrågan. Intresset av ett varierat bostadsbestånd är fortfarande stort i kommunen och för att fortsätta ha en god planberedskap för en variation av bostäder behöver nya detaljplaner tas fram. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för ett nytt bostadsområde med varierad bostadsbebyggelse.

  Ett förslag till detaljplan var ute på samråd den 16 mars – 12 april 2020. Under denna tid inkom synpunkter gällande bland annat dagvattenhantering för området som behöver utredas innan fortsatt arbete. Det genomfördes sedan även markundersökningar och marksanering och planen har därmed varit pausad under en längre tid. Nu är planarbetet återupptaget och kommunen tittar på om en eventuell utökning av området österut är möjlig.

  Arbete med ett nytt förslag pågår och samråd kommer att ske 2021-202

   

  Detaljplaneprocessen