Dp 229 Kv. Växthuset

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Kommunstyrelsen har gett i uppdrag att en ny detaljplan skall tas fram för Valstalund. Syftet med planen är att möjliggöra för småhusbebyggelse

  Samråd

  Växthuset är beläget nordöst om Konvaljevägen i Hallstahammars tätorts nordösta del. Marken används idag som jordbruksmark där kommunen är markägare. Det tilltänkta området omfattar cirka 14000 kvm. Från planområdet är Konvaljevägen närmsta anslutningspunkt i söder där även ett bostadsområde för småhus ligger. Hallstahammars kommun har de senaste åren fått ett underskott på småhustomter på grund av ökad efterfrågan. därför finns ett behov av att ta fram ny detaljplan som möjliggör småhusbebyggelse.


  Planen har varit ute på samråd den 16 mars-12 april 2020. Under denna tid inkom synpunkter gällande bland annat dagvattenhantering för området som behöver utredas innan fortsatt arbete. På grund av markföroreningar på planområdet har markundersökningar genomförts. Arbetet med planen har därför tillfälligt pausats tills utredningarna kan slutföras. Utöver markundersökningar kollar även kommunen på en eventuell utökning av planområdet i öster.

  Uppdateringar gällande planen kommer meddelas här på hemsidan.


  Planhandlingar

  Detaljplaneprocessen