Översiktsplan

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Oscar Bogren
  Befattning: Områdeschef samhällsbyggnad och näringsliv
  Telefon: 0220-24063
  E-post: oscar.bogren@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som täcker kommunens hela yta. Översiktsplanen visar hur användningen av mark- och vattenområden ser ut och hur utvecklingen av bebyggelse bör ske.

  Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men visar hur kommunen skulle vilja att områden utvecklas. Den utgör underlag för fortsatt planering av åtgärder och är vägledande för ärendehantering och beslut vid kommunala och statliga myndigheter i frågor som rör byggande och markanvändning. Översiktsplanen visar också hur olika riksintressen ska tas till vara.

  Hallstahammars kommuns gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2011. Under varje mandatperiod ska översiktsplanen aktualitetsprövas enligt plan- och bygglagen. Syftet med aktualitetsprövningen är att bedöma om översiktsplanen fortfarande är relevant och användbar i kommunens fortsatta utveckling. Kommunfullmäktige har gjort bedömningen att den gällande översiktsplanen från 2011 är aktuell men att den behöver förnyas.