Samhällsplanering

Planerna för Näslundskolan tar form

Torsdagen den 22 februari 2018 ordnade Hallstahammars kommun ett informationsmöte om Näslundsskolan på Sagabiografen. Mötet, som var välbesökt, riktade sig i första hand till nuvarande eller blivande föräldrar och vårdnadshavare med barn på Näslundskolan men alla intresserade var givetvis välkomna.

Bakgrunden är att skolan i Näs sedan i våras varit stängd och man har utrett problem med inomhusmiljön. Problem som skulle kunna ha ett samband med att skolmedarbetare och elever har upplevt besvär av allergisk karaktär. Utredningen som utförts av en utomstående miljökonsult är nu klar och en slutrapport ska presenterats. På gårdagens möte informerade miljökonsult Jakob Engström från Wescon om vad han genom provtagningar, intervjuer och analys kommit fram till.

Miljökonsultens rapport bekräftar att det finns byggnadstekniska problem

Det som har orsakat problemet med inomhusluft är påverkan av ett impregnerande (skyddande) träskyddsmedel från syll. Syllen är den träregel som ligger mot betongplattan. Man använde ofta denna typ av träskyddsmedel på 60- och 70-talet, som är perioden då skolan byggdes. Om denna typ av impregnering utsätts för fukt frigörs ett ämne som skapar en lukt som även i väldigt låga koncentrationer kan ge hälsobesvär.

De besvär som har upplevts är bland annat trötthet, huvudvärk, klåda, rinnande näsa, hosta, nässelliknande utslag och allmänna astmaliknande symptom. Vid konsultens intervjuer har det kommit fram att ett fåtal personer haft tydliga problem, men att flertalet upplevt att kvaliteten på inomhusluften inte varit bra.

Det är skönt att vi äntligen fått ett svar på varför barn och vuxna haft dessa besvär. Nu när vi vet det kan vi också gå vidare och fatta beslut om vilka åtgärder som behöver göras. För som jag sagt tidigare så är det vår ambition att det ska finnas en skola i området Näs, säger Marijo Edlund, ordförande i tekniska nämnden.

Två sammanflätade processer ska leda fram till en fungerande skola

Den demokratiska processen gör att frågan om Näslundskolan tar tid, då en mängd politiska beslut måste fattas. Vare sig man ska bygga om eller bygga nytt så måste man förutom den politiska processen även gå igenom en byggprocess med projektering, bygglov, upphandling och byggnation innan allt är klart för att skolan ska kunna flytta tillbaka sin verksamhet.

Processerna med preliminär tidsplan kan i korthet beskrivas:

 1. Tekniska nämnden (de förtroendevalda politikerna) gav tekniska förvaltningen (tekniske chefen) i uppdrag att undersöka om orsaken till hälsoproblemen kunde ha att göra med skolbyggnaderna och inomhusmiljön. (våren 2017)
 2. Tekniska förvaltningen anlitade en miljökonsult som utredde och nu kommer med sin slutrapport. (juni 2017-februari 2018)
 3. Tekniska förvaltningen, i samarbete med byggnadsteknisk expertis, ska med hjälp av miljökonsultens slutrapport ta fram diskussions- och beslutsunderlag till de förtroendevalda politikerna i tekniska nämnden. (mars/april 2018)
 4. De förtroendevalda politikerna i tekniska nämnden ska därefter behandla frågan och fatta ett inriktningsbeslut om hur kommunen ska gå vidare i frågan om Näslundskolan. (våren 2018)
 5. Parallellt med den politiska beslutsprocessen drar nu även processen för byggnation igång. Här ingår en förstudie som visar olika alternativa lösningar, som ombyggnation eller nybyggnation, samt kostnadskalkyler för de olika alternativen. (mars/april 2018)
 6. Kommunfullmäktige ska besluta om vilket alternativ som tekniska förvaltningen ska arbeta vidare med. (sommaren 2018).
 7. Bygglov söks och förfrågningsunderlag för upphandling tas fram. (hösten 2018)
 8. Investeringen i en ombyggd eller nybyggd Näslundsskola ska tas med i budget som beslutas av kommunfullmäktige. (hösten 2018)
 9. En offentlig upphandling för att hitta en entreprenör till byggprojektet ska göras. (årsskiftet 2018/2019)
 10. Planerad byggstart. (våren 2019)
 11. Cirka ett års byggtid.
 12. Inflyttning i Näslundskolan igen. (sommaren 2020)
 13. Verksamheten startar och undervisningen kommer igång. (höstterminen 2020)

Denna tidsplan är ytterst preliminär. Ännu är inga beslut fattade utan flera ställningstaganden måste göras innan ärendet nått sitt mål.

Fortsätt håll dig informerad via kommunens webbplats

Vi kommer fortsätta informera om diskussioner, beslut och byggnation här på kommunens webbplats.

Undervisningen fortsätter på Fredhemsskolan

Tills alla beslut är fattade och åtgärder genomförda kommer undervisningen för Näslundskolans elever att fortsätta som nu i Fredhemskolans lokaler.