Samhällsplanering

Detta är läget på Näslundskolan

Näslundskolans lokaler i Näs är sedan i våras stängda på grund av miljöproblem och eleverna går tillfälligt i Fredhemskolans lokaler på Baldersvägen. I denna artikel får du en lägesrapport om vad som hänt under sommar och höst 2017 och hur det fortsatta arbetet planeras.

Miljökonsult fortsätter undersöka skollokaler och gymnastikhall

En miljökonsult har undersökt själva skolbyggnaden och kommer efter jul även att titta närmare på gymnastikhallen. Därefter ska konsulten lämna en slutrapport om byggnadernas skick. Undersökningen är beställd av tekniska nämnden som också ansvarar för undersökningen som konsulten utför.

Ambitionen är att Näs också i fortsättningen har en skola

Det är tekniska förvaltningen som ansvarar för kommunens fastigheter och barn- och utbildningsförvaltningen är hyresgäster när det gäller våra skolor. Ansvaret för själva skolbyggnaden ligger på tekniska nämnden och det är politikerna som beslutar vilka åtgärder som ska göras på Näslundskolan.

- Vi politiker har ambitionen att det även fortsättningsvis ska finnas en skola i området Näs, säger tekniska nämndens ordförande Marijo Edlund.

Vilka olika lösningar som kan bli aktuella är i dagsläget inte klarlagda. Olika alternativ kommer att diskuteras när undersökningen är avslutad.

Mer information kommer i början av 2018

Vi kommer fortsätta informera här på kommunens webbplats och följa miljökonsultens slutrapportering och den politiska diskussionen. Föräldrar och vårdnadshavare till elever på Näslundsskolan kommer bjudas in till informationsmöte, troligtvis i februari 2018.

Undervisningen fortsätter på Fredhemsskolan

Tills alla beslut är fattade och åtgärder genomförda kommer undervisningen för Näslundsskolans elever att fortsätta som nu i Fredhemskolans lokaler.