Samhällsplanering

Näslundsskolan - tekniska nämnden vill bygga nytt

Vid april månads (2018) sammanträde i tekniska nämnden fattade politikerna ett enhälligt beslut att fortsätta arbeta med inriktningen att bygga en ny skola istället för att renovera Näslundsskolan..

Tre alternativ har kostnadsberäknats

Inför beslutet i tekniska nämnden har en projektgrupp med bland annat projektledning från Archus Partner och representanter från tekniska förvaltningen med tekniske chefen i spetsen, samt en politisk styrgrupp tittat på och tagit fram olika förslag på åtgärder. Förslagen går i korthet ut på:

  1. Minsta möjliga renovering och ombyggnation. Beräknad kostnad drygt 25 miljoner kronor.
  2. Totalrenovering med nya planlösningar och eventuellt också en utbyggnad för att ta höjd för ett högre elevantal. Beräknad kostnad cirka 40 miljoner kronor alternativt drygt 61 miljoner kronor om utbyggnad också ska göras.
  3. En helt ny skola (gamla delen rivs) där bara ett skyddsrum bevaras. Beräknad kostnad drygt 76 miljoner kronor.

Argument för en ny skola

I beslutsunderlaget från tekniska förvaltningen finns det flertalet argument för att välja alternativet "bygga en helt ny skola":

  • En ny skola har längre livslängd. Den äldsta delen av Näslundskolan är 55 år gammal, andra delar är 41 år gamla.
  • Energiprestanda kommer att förbättras.
  • Ny skola kan utformas efter nuvarande behov, pedagogik och tekniska krav.
  • Bättre förutsättningar att skapa en bra "framtidssäkrad" skola vid nybyggnation än ombyggnation.
  • Möjlighet att anpassa och förnya kök och matsal.
  • Ämnen och material som medfört att vissa elever och personal upplevt besvär av allergisk karaktär tas definitivt bort vid rivning och detta kan i sig öka trygghetskänslan bland elever, vårdnadshavare och skolans medarbetare.

Beslutsunderlaget avslutas med att tekniska förvaltningen föreslår att det fortsatta arbetet ska inriktas på det tredje alternativet, som innebär byggandet av en ny skola.

Arbetet fortsätter och fler beslut ska tas

Det är fortfarande lång väg kvar innan alla beslut är fattade. Det som händer härnäst är att de förtroendevalda i barn- och utbildningsnämnden ska säga sitt innan ärendet går vidare till först kommunstyrelsen för att slutligen avgöras i kommunfullmäktige.