Fler webbplatser
Stöd och omsorg

Hallstahammar - en äldrevänlig kommun

Hallstahammars kommun har som en av fyra kommuner blivit godkänd medlem i Världshälsoorganisationen WHO:s nätverk för äldrevänliga städer och kommuner – ett nätverk med 600 medlemmar över hela världen. Syftet är att utveckla äldrevänliga städer, det vill säga städer som arbetar aktivt för att skapa goda levnadsmiljöer för våra äldre.

Nätverket samlar idag 287 städer från 33 länder och täcker därigenom 113 miljoner medborgare. I Norden finns Norge representerad via Oslo och Trondheim, Finland via Tammerfors och Island via Reykjavik. I Sverige är i dagsläget endast Uppsala, Göteborg, Stockholm och nu Hallstahammar med i nätverket.

Dela med sig av erfarenheter

Att bli en äldrevänlig stad är ett långsiktigt åtagande.

– Kommunen ska med stöd av WHOs ramverk utveckla äldrevänliga städer, det vill säga städer som arbetar aktivt för att skapa goda levnadsmiljöer för våra äldre. Det behövs ett särskilt ”äldreperspektiv” på planeringen för att kunna uppnå en äldrevänlig kommun. WHO:s ramverk för äldre vänliga städer är precis ett sådant, säger Jari Heikkinen, projektledare.

Genom nätverket kan Hallstahammars kommun utveckla och dela med sig av erfarenheter och initiativ där kommunen varit och är framgångsrik med städer över hela världen. Det finns många initiativ på äldreområdet där kommunen varit mycket framgångsrik, t.ex. vad gäller fallprevention med antihalkkampanjer/halkfria vägar, uppsökande verksamhet, äldreombud, avgiftsfri kollektivtrafik, träffpunktsverksamheter, avgiftsfria äldregym både ute och inne, Hälsans stig, tillgänglighetsarbetet i allmännyttan, väntjänst och seniormässor för att nämna några.

Åtta fokusområden främjar utveckling av äldrevänliga städer

WHO:s internationella guide fokuserar på åtta områden för att främja utveckling av äldrevänliga städer. Dessa är följande:

Ramverkets åtta områden:

  1. Tillgänglighet till byggnader och miljöer
  2. Boendet – vanligt boende, särskilt boende och trygghetsboende
  3. Transporter – kollektivtransporter och färdtjänst
  4. Gemenskap och aktiviteter
  5. Medborgerligt deltagande och inflytande
  6. Åldersdiskriminering
  7. Information och kommunikation
  8. Omsorg, vård och service

- Första steget i arbetet är att göra en baslinjebedömning det vill säga en bedömning av nuläget inom dessa åtta områden. Detta görs nu i bred dialog med de organisationer som företräder kommunens åldersrika, säger Jari Heikkinen.