Fler webbplatser
Företagare

Ny näringslivsstrategi antagen

Nu har Kommunfullmäktige i Hallstahammar antagit näringslivsstrategi 2031. Strategin har tagits fram av kommunens förvaltningar i nära samverkan med det lokala näringslivet och de förtroendevalda. Målet med näringslivsstrategin är att bidra till att Hallstahammar är en attraktiv kommun för näringsidkare, där det både finns goda förutsättningar för existerande företag att växa och utvecklas och för nya företag att etablera sig i kommunen.

Ett positivt företagsklimat är en förutsättning för att det lokala näringslivet ska fortsätta välja Hallstahammar som bas för etablering, expansion och ökad tillväxt. Faktorer som spelar stor roll är den service som kommunen erbjuder och de attityder som finns kring näringslivet. I Hallstahammar ska det vara enkelt att starta, driva och utveckla företag.

Ett bra företagsklimat gör att företag väljer att stanna kvar i Hallstahammar samt attraherar nya företag att etablera sig här. Företagen är oerhört viktiga för kommunens attraktivitet då de står för en mycket stor del av den service och det utbud som finns på orten, samt skapar viktiga arbetstillfällen som bidrar till många människors försörjning.

Näringslivsstrategin för Hallstahammar kommun har valt ut fem fokusområden som har en direkt koppling till Kommunfullmäktiges mål som är antagna för mandatperioden 2023–2025. För att främja en miljö som stimulerar innovation och utveckling ska strategin vara en integrerad del inom samtliga områden.

  • Kompetensförsörjning
  • Livskvalitet/ Attraktivitet
  • Markberedskap och fysisk planering
  • Infrastruktur och tillgänglighet
  • Näringslivsservice


- Målen har valts ut mot bakgrund av att de har stor betydelse för såväl näringslivet som för kommunen som helhet. Näringsliv, kommunala verksamheter, invånare och lokalsamhället drar alla nytta av att Hallstahammar erbjuder en hög livskvalitet och att det finns en möjlighet för företag att säkra sin kompetensförsörjning i närområdet. Infrastruktur är viktigt både för våra invånare men också för dem som pendlar in till Hallstahammar för att arbeta här, förklarar Madeleine Ahlqvist, näringslivschef Hallstahammars kommun.

Hallstahammar arbetar sedan flera år med näringslivsservice. Det innebär bland annat ett systematiskt arbete för att förenkla kommunens processer ur ett näringslivsperspektiv, öka kunskap och förståelse för företagande och att alltid erbjuda ett lösningsorienterat förhållningsätt med hög rättssäkerhet och effektivitet i varje möte.

Läs gärna hela strategin här. Pdf, 174 kB.