Sälja tobak

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Alkohol- och tobakshandläggare
  Telefon: 0220‑247 02
  E-post: alkohol.tobak@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  För att få sälja tobak måste du ha ett tillstånd. Du ansöker om tillstånd hos kommunen. Du kan ansöka om tillstånd för att sälja till konsumenter, antingen från en butik eller på distans till exempel via internet. Även du som bedriver partihandel (att du säljer till butiker som i sin tur säljer) behöver tillstånd. Du måste betala en avgift varje år för den tillsyn som handläggaren gör av din verksamhet. Det är lagen om tobak och liknande produkter som reglerar hur försäljning får gå till.

  Det finns två typer av tillstånd för att sälja tobaksprodukter, beroende på vem du säljer till:

  • Detaljhandelstillstånd – krävs för dig som vill sälja tobak till konsumenter. Detta gäller även dig som vill sälja tobak via internet till konsument.
  • Partihandelstillstånd – krävs för dig som vill sälja tobak till butiker.

  Du får inte sälja tobaksvaror till någon som inte fyllt 18 år. Du ska ha skyltar om åldersgränsen som syns tydligt. Skyltarna ska sitta där det finns tobak och där försäljningen sker, alltså vid kassan. Inte heller partihandlare får lämna ut tobaksvaror till någon som inte fyllt 18 år. Du får heller inte sälja tobaksvaror till någon du misstänker ska lämna över dem till en person som inte fyllt 18 år.

  Alla förpackningar till tobaksvaror måste ha hälsovarningar. Reglerna är olika för olika sorters tobaksvaror. På cigarett- och rulltobakspaket måste det finnas en kombinerad hälsovarning, alltså både text och bild.

  Förpackningar till cigaretter och rulltobak ska ha en unik identitetsmärkning och en säkerhetsmärkning. Saknas märkningen får du inte sälja tobaksvaran. Reglerna syftar till att motverka den illegala handeln med tobaksvaror.


  Spårbarhetssystemet ställer krav på att alla styck­förpackningar med tobaks­varor ska förses med en unik identitets­märkning som gör det möjligt att fast­ställa bland annat datum och plats för tillverkningen och leverans­vägen. Märkningen gör det möjligt att identifiera, spåra och söka av varorna genom hela leveranskedjan fram till detaljistledet.

  Utöver den unika identitets­märkningen ska alla styck­förpackningar med tobaks­varor som släpps ut på marknaden vara försedda med en säkerhets­märkning. Säkerhets­märkningen ska göra det lättare att avgöra om varorna är äkta eller inte och ska därför inte gå att manipulera. Den ska bestå av minst fem typer av äkthets­detaljer, både synliga och osynliga. Minst en äkthets­detalj ska tillhanda­hållas av en oberoende tredje­parts­leverantör.


  Det är ditt ansvar som näringsidkare att kontrollera att alla förpackningar till tobaksvaror som du säljer eller förvarar i lokalen har korrekt information. Kommunen har ansvar för tillsynen över spårbarhets- och säkerhetsmärkningen i detaljhandeln.

  Cigarettpaket måste innehålla minst 20 cigaretter. Du får inte sälja cigaretter i mindre mängd eller en och en (lösa cigaretter). Det finns också krav på att en förpackning med rulltobak måste innehålla minst 30 gram tobak. En förpackning med portionssnus måste innehålla minst 20 portioner.

  Det är viktigt att du som närings­idkare och dina med­arbetare har tillräcklig kunskap om vilka regler som gäller. Du som är butiks­ägare eller försäljnings­ansvarig ska se till att personalen känner till försäljnings­reglerna och verksam­hetens rutiner. Som stöd kan du använda dig av ett egenkontrollprogram. Ett egenkontrollprogram innebär att du tar fram och skriver ner butikens rutiner för att förhindra försäljning till minderåriga men även hur butiken i övrigt arbetar för att följa lagen. Det ifyllda programmet ska finnas på försäljningsstället och en kopia ska skickas till kommunen.


  Kom ihåg att regelbundet uppdatera både din personal (gäller även eventuell extrapersonal) och dig själv om regler och rutiner.

  När du ansöker om tillstånd att sälja tobak krävs ett bra underlag för att handläggaren ska kunna göra tillstånds­prövningen. Förutom själva tillstånds­ansökan måste du även lämna in en finansieringsplan och ett egen­kontroll­program när du ansöker om tillstånd att sälja tobaks­varor.


  Om det sker förändringar i din verksamhet så måste du anmäla det till oss. Det kan till exempel vara förändringar i ägande eller i styrelsen. Du måste även anmäla om du inte längre ska sälja tobak i din verksamhet.

  När du ansöker om tillstånd att sälja tobak genomför vi en utredning för att kontrollera om du kan få ett tillstånd. Det innebär att vi kommer att ställa frågor om dig till bland annat Skatteverket och Polismyndigheten. Om du till exempel är straffad eller inte betalat dina skatter så är det inte säkert att du får ett tillstånd.


  I utredningen ingår bland annat att:

  • ta reda på vem eller vilka personer som har ett betydande inflytande i verksamheten
  • granska ekonomin för det företag som du söker tillstånd för (där du kommer bedriva tobaksförsäljning)
  • granska ekonomin för de personer som har ett betydande inflytande i företaget, samt granska ekonomin i andra företag som dessa personer också kan vara engagerade i
  • granska köp av verksamhet och finansiering av köpet (om köpet skett de senaste tre åren)
  • granska om personer som har ett betydande inflytande i företaget förekommer i belastningsregistret
  • granska eventuell tidigare tobaksförsäljning
  • hämta information från andra myndigheter, exempelvis Polismyndigheten, Skatteverket och Kronofogden.
  • hämta information från Tullverket om du söker partihandelstillstånd

  Om du inte får tillstånd kan du överklaga beslutet till domstol.

  När du ansöker om tillstånd måste du betala en avgift. Pengarna betalas inte tillbaka om du får avslag på din ansökan.


  När du fått tillstånd ska du betala en årlig tillsynsavgift. Den avgiften ska täcka kostnaden för att kommunen varje år kontrollerar att du följer de regler som finns när det gäller försäljning av tobaksvaror. Storleken på avgiften beslutas av politikerna i bygg- och miljönämnden.

  Följs inte lagen kan kommunen ta tillbaka tillståndet att sälja tobak i din butik. Du som medvetet eller av misstag bryter mot reglerna om försäljning i tobakslagen kan också få ett straff. Ett straff är antingen böter eller fängelse. Om du till exempel säljer tobaksvaror utan tillstånd så gör du dig skyldig till olovlig tobaksförsäljning och kan få böter eller fängelse.

  Kassapersonalen har ett personligt straffansvar och kan dömas till böter eller i värsta fall fängelse om tobak säljs till en person som inte fyllt 18 år.