Sprida bekämpningsmedel

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Växtskyddsmedel är bekämpningsmedel som används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. Det kan vara mot svampangrepp, skadedjur eller konkurrerande växter.

  Bekämpningsmedel brukar delas upp i växtskyddsmedel och biocider beroende på användningsområde.


  Bekämpningsmedel delas också in i tre olika behörighetsklasser, klass 1, 2 och 3. Behörighetsklassen visar vem som får använda ett bekämpningsmedel.

  • Medel i klass 1 och 2 får bara användas yrkesmässigt.
   • För samtliga medel i klass 1 och för medel i klass 2 med en bokstavsbeteckning, krävs också särskilt tillstånd och utbildning för användaren.
  • Medel i klass 3 får användas av var och en.

  För att få använda bekämpningsmedel som klassas som 1 och 2 krävs att du har genomgått en behörighetskurs som Länsstyrelsen anordnar. Behörigheten gäller i fem år. Genom att gå en repetitionsutbildning efter fem år, kan du förnya din behörighet.

  Tillståndsplikt

  Du behöver ansöka om och få tillstånd för att sprida och lagra bekämpningsmedel:

  • På åkermark i vattenskyddsområdets yttre skyddszon
  • På tomtmark för flerfamiljshus
  • På gårdar till skolor och förskolor
  • På lekplatser som allmänheten har tillträde till
  • I parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
  • Inom idrotts- och fritidsanläggningar
  • Vid planerings- och anläggningsarbeten
  • På vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
  • På ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material

  Observera!

  • Inom ett vattenskyddsområdes inre skyddszon är det förbjudet att sprida och lagra bekämpningsmedel eller växtnärings­ämnen.

  Anmälningsplikt

  Enligt Jordbruksverkets förordning om bekämpningsmedel ska en anmälan göras till bygg- och miljönämnden om du yrkesmässigt tänker sprida bekämpningsmedel på:

  • Vägområden för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpningsmedel som Statens jordbruksverk har meddelat
  • Banvall
  • Områden större än 1 000 kvadratmeter, där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark

  Du skickar in din tillståndsansökan eller anmälan om att få sprida kemiska växtskyddsmedel till kommuens bygg- och miljönämnd. Kom ihåg att ansökan om tillstånd eller anmälan ska lämnas in minst sex veckor innan planerad spridning.

  För dig där ansökan gäller tillstånd för att få använda växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde:

  Din spridningsutrustning för växtskyddsmedel måste godkännas av Jordbruksverket. När du har utfört ett funktionstest av utrustningen ska du ansöka om godkännande. Du ska bifoga funktionstestprotokollet som du fått av funktionstestaren till ansökan.


  Nytillverkad spridningsutrustning behöver inte funktionstestas och godkännas av Jordbruksverket under de tre första åren. Det räcker att du kan visa upp ett kvitto på köpet när du får tillsyn av kommunens miljöinspektörer.

  Traktor som besprutar grödor på en åker