Personlig assistans - assistansanordnare

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Biståndshandläggare för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

  Direktnummer: 0220‑243 28 eller 0220‑248 13.

  För att besöka handläggare behöver du boka en besökstid. Får du inte svar på LSS-handläggarens telefon kan du ringa till kundcenter, tfn. 0220‑240 00 som hjälper dig vidare.

  Den person som behöver och beviljats personlig assistans väljer själv vem som ska utföra assistansen. Alternativen kan vara assistans i kommunens regi, att anlita en privat assistansanordnare eller att själv anställa sin eller sina assistenter. Informationen på denna sida riktar sig till dig som arbetsgivare för personliga assistenter, antingen i ett assistansföretag eller för dig som anställer assistenter själv.

  Beslut om att bevilja assistans fattas antingen av biståndshandläggare i kommunen eller av handläggare på Försäkringskassan beroende av hur omfattande assistansbehovet är. När beslut fattats och assistans beviljats ska assistansanordnaren redovisa timmarna för utförd assistans antingen till kommunen eller Försäkringskassan för att få assistansersättningen utbetald.

  Kommunen betalar kostnaden för vikarie då ordinarie assistent är sjuk

  Enligt lag ska kommunen stå för den faktiska merkostnad som uppstått då ordinarie assistent är frånvarande på grund av sjukdom, och en vikarie måste sättas in. Det är den enskilde som ska ansöka om insatsen men denne kan genom fullmakt istället ge sin assistansanordnare rätt att ansöka, ta emot ekonomisk ersättning samt ta del av beslutet.

  Du som arbetsgivare ska dels redovisa tiden som den ordinarie assistenten skulle arbetat under de dagar assistenten är frånvarande (sjukdag 1-14). Observera att från åttonde dagen behöver du skicka med ett läkarintyg. Då kommunen betalar för den vikarierande assistenten behöver du även skicka in tidsredovisning och underlag för den vikarierande assistentens arbete.

  Förutom fullmakt, ansökan och beräkningsmall behöver du också skicka med följande bilagor:

  • Sjukfrånvaroanmälan undertecknad av den sjuke assistenten
  • Undertecknad tidrapport/tidsredovisning (Försäkringskassans blankett) – ordinarie och vikarierande assistent
  • Kopia på lönespecifikation – ordinarie och vikarierande assistent
  • Arbetsschema för ordinarie assistent för att genomsnittlig arbetsvecka ska kunna beräknas


  Tillfälligt behov av utökad assistans – kommunen ersätter för den ökade kostnaden

  Om en person som beviljats personlig assistans tillfälligt behöver mer assistans än beviljat, kan personen ansöka om fler timmar hos kommunen, detta enligt LSS-lagen. Det gäller även den som har statlig assistansersättning från Försäkrings­kassan. Den enskilde kan genom fullmakt ge sin assistansanordnare rätt att ansöka, ta emot ekonomisk ersättning samt ta del av beslutet.

  Tillfällen då utökat assistansbehov kan förekomma är exempelvis:

  • Vid resor
  • Om personen som beviljats assistans, men inte har assistenten med under skoltid eller vid daglig verksamhet, blir sjuk och måste vara hemma och därför behöver assistans i hemmet
  • Om personen som beviljats assistans har ett tillfälligt utökat behov efter en operation eller sjukhusvistelse

  Förutom fullmakt, ansökan och beräkningsmall behöver du också skicka med följande bilagor:

  • Undertecknad tidrapport/tidsredovisning (Försäkringskassans blankett) – för tid då extra personal har arbetat
  • Kopia på lönespecifikation för assistenter som har arbetat under extra insatt tid


  Komplett ansökan behövs innan ersättning kan betalas ut

  En komplett ansökan om ersättning måste ha kommit in till kommunens handläggare senast en månad efter sjukdomstillfället för den ordinarie assistenten eller då behovet av tillfällig utökning av assistans uppstått. När kommunens handläggare behandlat ansökan betalas ersättningen ut till det konto som du angett.

  Observera att:

  • ofullständigt ifylld ansökan inte kommer att behandlas utan istället skickas tillbaka för komplettering.
  • fakturor inte kommer att tas emot då denna ansökningsrutin ersätter tidigare faktureringar för sjuklöne- och merkostnader.

  Mer information

  Kontakta kommunens kundcenter som lotsar dig vidare till handläggare som kan svara på eventuella frågor.