Cisterner

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Den som har en cistern ansvarar för att cisternen inte påverkar miljön, exempelvis genom läckage. En cistern eller oljetank måste kontrolleras regelbundet. Den ska vara i ett bra skick så att den inte riskerar att läcka. Det är också viktigt att den placeras så att den inte förorenar mark eller vatten om den trots allt skulle läcka.

  Om en cistern med exempelvis dieselbränsle eller eldningsolja skulle läcka kan mark, grundvatten och vattendrag skadas. Du som äger cisternen är den som blir ansvarig om man behöver sanera efter ett läckage.

  Det finns lagar som reglerar hur miljöfarliga ämnen får hanteras. Syftet med regelverket kring cisterner är att förhindra förorening av mark och vatten, främst på grund av att dieselbränsle och eldningsolja läcker. Det är viktigt att du har kunskap om vad som gäller om du ska installera en cistern, och även vad som krävs för att hantera och underhålla den. Regelverket omfattar även regler kring hur du tar en cistern ur bruk.


  Det är bygg- och miljönämnden som har tillsyn över verksamheter som kan påverka vår miljö och människors hälsa. Miljöinspektörer på bygg- och miljöförvaltningen kontrollerar att lagstiftningen följs. För sådan tillsyn tas en avgift ut. Taxan beslutas av kommunfullmäktige.


  Du hittar mer information på olika myndigheters webbplatser och där finns också föreskrifter och råd. Du är även välkommen att kontakta kommunens bygg- och miljöförvaltning om du har frågor eller funderingar. Kundcenter lotsar dig vidare till rätt person.

  Tillstånd

  För verksamheter krävs tillstånd om hantering inomhus överskrider 250 liter brandfarlig vätska eller 10 m³ eldningsolja. För privatpersoner är mängden 100 liter brandfarlig vätska eller 10 m³ eldningsolja.


  I Hallstahammars kommun har Räddningstjänsten Mälardalen (RTMD) fått i uppdrag att sköta tillståndshanteringen.

  Informationsplikt och bygglov

  Du måste informera bygg- och miljöförvaltningen skriftligt innan du installerar en ny cistern eller börjar använda en avställd cistern igen. Informationen måste skickas in i god tid innan du påbörjar installationen.

   

  Exempel på när informationsplikt råder:

  • Cistern i mark, med tillhörande rörledningar, som rymmer mer än 1m³
  • Cistern ovan mark, med tillhörande rörledningar, som rymmer 1m³ - 10 m³
  • Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde

  Även bygglov kan krävas för installation av en utomhuscistern. Kontakta bygg- och miljöförvaltningen för mer information om när bygglov kan krävas.

   

  Uppgifter du behöver lämna:

  • Cisternens storlek
  • Cisternens tillverkningsnummer
  • Vad den ska innehålla
  • Var den ska placeras, bifoga gärna en karta där du markerar var du tänkt att placera cisternen
  • En beskrivning av hur du kommer göra för att minska risken för spill vid påfyllning och tankning

  Du som äger en cistern för lagring av eldningsolja, dieselbrännolja eller brandfarliga vätskor, eller spillolja på 1 m³ eller mer, är ansvarig för att kontroll sker på rätt sätt. Det finns tre typer av kontroller:

  • Installationskontroll
   Innan du börja använda din cistern ska en installationskontroll utföras av ett ackrediterat företag. Cistern i mark, med tillhörande rörledningar, som rymmer mer än 1m³ ska genomgå installationskontroll. Om du tänker installera annan cistern bör du kontakta räddningstjänsten för information om vad som gäller vid installation.

  • Återkommande kontroll
   En återkommande kontroll ska ske för:
   • Cistern i mark, med tillhörande rörledningar, som rymmer mer än 1m³
   • Cistern ovan mark, med tillhörande rörledningar, som rymmer 1m³ - 10 m³
   • Anordning som rymmer mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde
   Hur ofta kontrollen av cisterner ska ske varierar mellan 3 och 12 år. Ta hjälp av din installatör för att ta reda på hur ofta återkommande kontroll ska ske. Intervallet är bland annat beroende av cisternens rostskydd, om cisternen finns inom vattenskyddsområde och om cisternen är nedgrävd eller ligger ovan mark.

  • Revisionskontroll
   En revisionskontroll ska utföras om cisternen kan ha skadats, om driftförhållandena är väsentligt ändrade eller om cisternen behövt omfattande reparationer.

  Det är du som äger cisternen som ansvarar för att kontrollerna utförs. Vid kontroll ska ett ackrediterat företag anlitas. Du hittar företag som har ackreditering på myndigheten SWEDAC:s webbplats. Efter kontroll av cisternen skriver den som har utfört kontrollen en rapport. Rapporten ska förvaras av den som använder cisternen. Rapporten behöver inte skickas in till bygg- och miljöförvaltningen, men ska finnas tillgänglig på begäran, exempel­vis vid ett tillsynsbesök.

  När en cistern tas ur bruk ska det anmälas till bygg- och miljönämnden. För att klassas som tagen ur bruk ska cistern tömmas, rengöras och det ska inte vara möjligt att fylla på cisternen igen. Nergrävda cisterner bör grävas upp och tas bort. Om cisternen inte tas bort bör den sandfyllas.

   

  Vid anmälan om cistern som tagits ur bruk tas ingen avgift ut.

   

  Tänk på att du behöver skicka med ett skrotningsintyg när du anmäler om att ta en cistern ur bruk. Ska du ta cisternen ur bruk och sälja den vidare behöver du inte skicka med skrotningsintyg.

  Om du upptäcker att olja läckt ut i marken eller i byggnaden ska du snarast informera bygg- och miljönämnden. Du ska också anmäla till nämnden innan en eventuell sanering påbörjas.

  Om du inte följer uppsatta föreskrifter tas miljösanktionsavgift ut :

  • Att inte utföra installationskontroll eller revisionskontroll kostar 3 000 kronor
  • Att inte utföra återkommande kontroll kostar 2 000 kronor
  • Att inte informera om installation av en cistern kostar 1 000 kronor

  Om en olyckshändelse skulle ske är du som innehavare av cisternen ansvarig för en eventuell sanering och om det visar sig att du inte följt reglerna, kan det uppstå problem med ersättning från försäkringsbolaget.