Livsmedelskontroller

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Här kan du som livsmedelsföretagare läsa om hur en livsmedelskontroll går till, vad som kontrolleras, vad en avvikelse är och hur kommunen publicerar och offentliggör resultatet av livsmedelskontrollerna.

  Hur livsmedelskontroller ska gå till regleras genom EU-förordningar, kompletterade med svensk lagstiftning. I Hallstahammars kommun är det bygg- och miljöförvaltningen som utför livsmedelskontroller.

  • Du som verksamhetsutövare är ansvarig för att maten som du producerar är säker och att konsumenten inte vilseleds med felaktig information.
  • Du är också ansvarig för att livsmedel som du säljer är korrekt märkta med de obligatoriska märkningsuppgifterna.
  • Det är alltid du som livsmedelsföretagare som är skyldig att se till att din verksamhet uppfyller livs­medels­lagstiftningens krav.
  • Du måste ha kunskap om den verksamhet du ska bedriva, du ska även ha kunskap i livsmedelshygien och om livsmedelslagstiftningen.

  Miljöinspektörer från bygg- och miljöförvaltningen besöker din verksamhet för att kontrollera att du har förutsättningar för att hantera livsmedel på ett säkert sätt och att dina kunder inte riskerar att bli vilseledda. Kontrollen av livsmedel kan göras genom oanmälda inspektioner, föranmälda revisioner och ibland provtagning.

  • Inspektion
   Inspektion är en oanmäld kontroll där de faktiska förhållandena granskas på plats, det vill säga; fungerar verksamhetens rutiner i praktiken? För det mesta genomförs inspektionen utan förvarning. Det kan innebära att inspektören kommer när personalen har som mest att göra. Personalen behöver inte vara tillgänglig under hela kontrollen. Ibland vill inspektören bara stå vid sidan om, för att se hur personalen arbetar under olika moment eller studera den skriftliga dokumentationen på egen hand.

  • Revision
   En revision är föranmäld så att ditt företag kan planera in besöket och att ansvariga personer finns på plats. Vid en revision bedöms främst om ditt företags rutiner är tillräckliga för att producera säker mat och redliga livsmedel. Det är företagets egen kontroll som granskas och bedöms – att den genomförs och är effektiv.

  • Provtagning
   Provtagning kan göras som ett komplement till ovannämnda inspektioner och revisioner.

  Vid ett kontrollbesök bör du kunna visa och berätta om:

  1. Hur din anläggning är anpassad för de livsmedel du hanterar.
  2. De rutiner och arbetssätt du har för att se till att maten är säker och att kunden inte blir vilseledd.
  3. Hur du ser till att du och din personal har tillräckliga kunskaper om livsmedelshygien.
  4. Var du har köpt de livsmedel du använder i din verksamhet, och om du har sålt livsmedel vidare till andra livsmedelsföretag.
  5. Att menyer och färdigpackade livsmedel är korrekt märkta.
  6. Om du ansvarar för en vattenanläggning ska du även kunna visa och berätta om:
   1. Din anläggning och hur den är utformad.
   2. Rutiner för att sköta din vattenanläggning.
   3. Ditt program för att regelbundet undersöka vattnet.

  Detta kontrolleras

  • Avfallshantering
   Avfall ska förvaras så att livsmedel inte kan förorenas. Förvaring av avfall ska inte ske i samma utrymme som livsmedel förvaras i. Behållarna ska kunna göras rena. Särskilda regler finns för hantering av vissa avfall, till exempel från styckning.

  • HACCP-baserade förfaranden
   HACCP är en förkortning för "Hazard Analysis Critical Control Points" och är ett system som innebär att man ska identifiera farorna i sin verksamhet så att man kan kontrollera dem. Den vanligaste kritiska kontrollpunkten för livsmedels­verksamheter är nedkylning av varm mat. Företaget ska ha satt upp gränsvärden för till vilken temperatur maten ska kylas ned och hur lång tid detta får ta.

   Företaget ska också övervaka att de uppfyller dessa gränsvärden. Andra exempel på kritiska kontrollpunkter är upphettning av råvaror som kan innehålla sjukdomsbakterier (exempelvis kyckling), eller att livsmedel inte får innehålla ämnen som kan framkalla allergiska reaktioner (allergener) som inte anges i innehållsförteckningen.

  • Hantering, lagring och transport
   Företaget ska ha rutiner för att hålla isär livsmedel, från varor som kan förorena dem. Det kan gälla kemiska produkter kontra livsmedel, råvaror kontra färdiglagad mat eller livsmedel som innehåller allergener kontra livsmedel som inte innehåller allergener. Varorna ska separeras både vid förvaring och hantering. Utrustning som används för olika varugrupper ska rengöras mellan olika moment i hanteringen.

  • Information
   Förpackade livsmedel ska vara märkta med alla obligatoriska uppgifter exempelvis ingrediensförteckning, nettokvantitet och hållbarhetsdatum. De får inte vara märkta med uppgifter som kan vara vilseledande för konsumenterna. För livsmedel som serveras eller säljs oförpackade ska alla uppgifter som anges på matsedel eller i annan information vara sanningsenliga och de får inte vara vilseledande. Det finns också en mängd specialregler för olika varor till exempel ska fisk och nötkött ursprungsmärkas.

  • Infrastruktur, lokaler och utrustning
   Lokalens utformning ska överensstämma med kraven i lagstiftningen. Ren hantering (som beredning) ska vara skild från smutsig (som uppackning). Inredningen ska vara av material som möjliggör effektiv rengöring. Ventilationen ska vara tillräcklig. Lokaler och utrustning ska vara väl underhållna.

  • Mikrobiologiska kriterier
   För vissa verksamheter finns krav på att företaget regelbundet ska ta prover på sina produkter. Till exempel ska butiker som mal köttfärs ta ut prover som visar att köttfärsen inte innehåller oönskade bakterier.

  • Personlig hygien
   Det ska finnas handtvättställ som är utrustade med tvål och möjlighet till hygienisk torkning, till exempel pappershanddukar. Företagaren ska ha rutiner som säkerställer att personalen inte överför smitta till livsmedel. Personal som hanterar oförpackade livsmedel ska använda rena skyddskläder. För känsligare livsmedelshantering ska det också finnas rutiner som innebär att hårskydd ska användas och att smycken och armbandsur inte ska bäras.

  • Rengöring och desinfektion
   Lokaler och utrustning ska hållas tillräckligt rena i förhållande till den verksamhet som bedrivs. Företaget ska ha rutiner för rengöring och desinfektion av ytor som kommer i kontakt med oförpackade livsmedel.

  • Råvaror och förpackningsmaterial
   Företaget ska ha rutiner för att säkerställa att de livsmedel som tas in i verksamheten uppfyller alla relevanta krav. Förpackningsmaterial som används ska vara godkända och lämpliga för aktuellt livsmedel.

  • Skadedjursbekämpning
   Lokalen ska vara tät så att skadedjur inte kan komma in. Dörrar ska hållas stängda. Företaget ska ha en egen kontroll för att upptäcka förekomst av skadedjur, och en beredskap för vad man gör om skadedjur upptäcks.

  • Spårbarhet
   Alla livsmedel ska kunna spåras ett steg bakåt (det vill säga att det ska vara känt varifrån varje vara är köpt). Företag som säljer vidare till andra företag, till exempel grossister och tillverkare, ska också kunna spåra varorna ett steg framåt (det vill säga att det ska vara känt till vem de har sålt sina varor). Detta för att man ska kunna spåra livsmedel som visar sig vara farliga, och stoppa fortsatt spridning.

  • Temperatur
   Kylda, frysta och varmhållna livsmedel ska förvaras vid temperaturer där mikroorganismer inte växer till eller bildar giftiga ämnen (toxiner). Företagaren ska ha rutiner för att kontrollera och upprätthålla temperaturerna.

  • Utbildning
   Personalen ska ha tillräckliga kunskaper för de arbetsuppgifter de utför. Företagaren ska ha rutiner för att övervaka personalens kunskapsnivå och utbilda personalen efter behov.

  • Vattenkvalitet
   Vatten som används som livsmedel eller kan komma i kontakt med livsmedel ska hålla en viss kvalitet. Det ska finnas rutiner för rengöring av kransilar, munstycken och eventuella dunkar. Vissa verksamheter ska ha rutiner för att själva undersöka vattnets kvalitet.

  • Övrigt
   Här anges avvikelser som inte passar in i något av de andra kontrollområdena. Det kan till exempel gälla att företagaren inte har uppfyllt skyldigheten att anmäla sin verksamhet till myndigheten.

  Som företagare med livsmedelsverksamhet måste du betala en kontrollavgift enligt gällande taxa efter utförd kontroll. Timtaxan bestäms av kommunfullmäktige och ska täcka alla faktiska kostnader för kontroller.

   

  Utöver tiden för själva kontrollen ingår också tiden för förberedelser, samt efterarbete i avgiften. Tiden kan variera beroende på hur omfattande kontrollen är och vad som fram­kommer. Om det exempelvis förekommer många avvikelser, kan tiden öka. Förutom rapportskrivning och eventuellt beslut till följd av kontrollen, samt dokumentation och diarieföring, kan det också behövas kontakter med andra parter, samråd med experter och myndigheter samt granskning av olika dokument. Även sådan tid tas med och ingår i avgiften.

   

  Om miljöinspektörerna upptäcker brister och avvikelser vid kontroll tas även avgift ut för de uppföljningar som måste göras.

   

  Kontrollerna debiteras i efterhand genom att du får en faktura.

  Efter ett kontrollbesök får du en skriftlig kontrollrapport från kommunen. I rapporten står vilka brister som upptäckts , vad du måste göra för att åtgärda bristerna och hur lång tid du har på dig.


  Resultaten från livsmedelskontroller publiceras även på Hallstahammars kommuns webbplats, i kartbildens lager "Livsmedelsinspektioner".

  I kartbilden hittar du utförda livsmedelsinspektioner. Klicka på symbolen med en kniv och en gaffel för att få upp en dialogruta med information om resultatet från den senaste inspektionen.


  Resultaten har tre färgkoder som visas på kartan. Dessa är:

  • Grön som innebär att vid den senaste kontrollen konstaterades ingen avvikelse eller att avvikelser från föregående kontroll har åtgärdats. Det kan också betyda att det endast förekommit mindre avvikelse som inte kräver någon extrakontroll.
  • Gul som innebär att vid den senaste kontrollen konstaterades det flera avvikelser eller att avvikelser från den föregående kontrollen inte har åtgärdats. Det kan också betyda att det förekommit avvikelser som kräver extra kontrollbesök. Att ett företag har avvikelser behöver inte betyda en akut hälsorisk för konsumenten.
  • Grå betyder att ingen inspektion har gjorts, verksamheten är ny eller att verksamheten fått nya ägare

  Avvikelser och sanktioner

  En avvikelse är när verksamheten inte uppfyller lagens krav, att det är något i verksamheten som brister. I den skriftliga kontrollrapporten står vilka brister som upptäckts, vad du måste göra för att åtgärda bristerna och hur lång tid du har på dig. I rapporten står också vilka sanktioner (straff) som du får för att din verksamhet inte uppfyller lagkraven.


  Sanktioner du kan få om inte avvikelser åtgärdas i tid, eller om allvarliga avvikelser konstateras:

  • Hanteringsförbud eller tillfällig stängning
   Om så allvarliga brister upptäcks att de kan vara en akut hälsorisk för konsumenten, kan verksamheten förbjudas fram till dess att bristerna åtgärdats. Ett hanteringsförbud kan läggas för hela eller delar av verksamheten. När avvikelsen eller avvikelserna är åtgärdade kan beslutet hävas.

   Förbudet kan också läggas om verksamheten till exempel har en livsmedelshantering som lokalen inte är anpassad för. Beslutet om förbud omfattar då den hantering som inte är tillåten. Om bygg- och miljöförvaltningens livsmedelskontroll upptäcker att verksamheten inte är registrerad, till exempel om en ny ägare tagit över verksamheten utan att anmäla detta till bygg- och miljöförvaltningen, kan förbud läggas för all hantering och verksamheten måste stänga.
  • Förbud mot utsläppande på marknaden
   Det finns olika skäl till att inspektörerna beslutar om förbud mot utsläppande på marknaden. Det gäller till exempel om livsmedel kan antas vara otjänliga som människoföda, om livsmedel inte är märkta på rätt sätt eller om livsmedel säljs efter passerat hållbarhetsdatum. Beslut mot utsläppande av livsmedel på marknaden kan fattas med eller utan vite (penningstraff). Om det finns ett vitesföreläggande – och avvikelserna inte åtgärdas – ansöker bygg- och miljöförvaltningen om utdömande av vitesbeloppet.

   Livsmedel kan även omhändertas i de fall det kan misstänkas att livsmedlet kommer att användas om det inte tas bort från livsmedelsverksamheten.

  • Förelägga om åtgärder
   Föreläggande kan bli aktuellt när en verksamhet inte har fungerande rutiner eller att man inte åtgärdat avvikelser trots upprepade påpekanden från bygg- och miljöförvaltningen. Då föreläggs verksamheten att åtgärda avvikelserna inom en viss tidsperiod. Ett beslut om föreläggande kan fattas med eller utan vite (penningstraff). Om det finns ett vitesföreläggande – och avvikelserna inte åtgärdas – ansöker bygg- och miljöförvaltningen om utdömande av vitesbeloppet.

  • Åtalsanmälan
   Utöver skyldigheten att förmå livsmedelsföretagen att följa livsmedelslagstiftningen är kontrollmyndigheterna även skyldiga att anmäla misstänkta brott till polis eller åklagare.

  • Fängelsestraff
   Vissa brott mot livsmedelslagen kan medföra fängelsestraff. Det kan exempelvis vara om ett företag på något sätt producerar, hanterar eller marknadsför livsmedel som kan orsaka en fara för människors liv eller hälsa.


  Uppföljning

  Efter en tid följer inspektörerna på bygg-och miljöförvaltningen upp att du åtgärdat de brister och avvikelser som noterats vid kontrollbesöket.