Regler för miljöfarligt avfall

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Utöver de allmänna reglerna om farligt avfall som gäller för alla, finns en del regler som gäller speciellt för verksamheter och företag.

  Avfall som innehåller farliga ämnen måste förvaras på rätt sätt. Följande kan vara bra att tänka på:

  • Emballaget ska vara i bra skick
  • Spill eller läckage ska inte kunna nå avlopp, dagvattennät, vattenrecipient eller genomsläpplig mark
  • Absorptionsmedel eller annan utrustning för att samla upp spill eller läckage ska finnas
  • Avfallet ska vara märkt med texten farligt avfall samt avfallets typ, till exempel spillolja
  • Om det finns risk för påkörning ska man ordna ett skydd
  • Om avfallet kan frysa ska lagring ske frostfritt
  • Förvara inte kemikalier och avfall som kan reagera med varandra tillsammans

  Den som utövar verksamhet där farligt avfall uppkommer ska föra anteckningar om (dokumentera):

  • Vilken mängd farligt avfall som uppkommer per år (kilogram)
  • Vilka olika slag av avfall som uppkommer, kod enligt bilagan till avfallsförordningen (2011:927)
  • Vilka anläggningar som olika avfall transporteras till

  Anteckningarna (dokumentationen) ska sparas i minst tre år.

  För att transportera farligt avfall yrkesmässigt eller transportera avfall från egen verksamhet behövs antingen tillstånd från, eller att du gör en anmälan till, Länsstyrelsen. Kom ihåg att tillstånd och anmälan kan behöva förnyas med regelbundna tidsintervall.

  Kontrollera tillstånd

  Avfall får endast transporteras yrkesmässigt av den som har fått tillstånd från Länsstyrelsen. Avfallslämnaren är skyldig att kontrollera att både den som ska transportera bort avfallet och mottagaren av avfallet har tillstånd för detta.

   

  Transportdokument

  När farligt avfall lämnas för att transporteras inom Sverige, ska den som lämnar avfallet (lämnaren) och den som tar emot avfallet (mottagaren) se till att det upprättas ett transportdokument. Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om avfallsslag, avfallsmängd och vem som är lämnare respektive mottagare. Transportdokumentet ska vara undertecknat av lämnaren.

  Observera att det bara är hushåll som får lämna farligt avfall kostnadsfritt till Vafabs avfallsstationer. Som företagare får du betala en avgift för att avfallet tas omhand.