Avgifter, klassning och livsmedelstaxa

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Som företagare med livsmedelsverksamhet måste du dels betala en engångsavgift när du registrerar din verksamhet, dels en kontrollavgift. Kontrollavgiftens storlek beror bland annat på riskerna som finns i din verksamhet och tids­åtgång för kontroll. Om miljöinspektörerna upptäcker brister och avvikelser vid kontroll tas även avgift ut för de uppföljningar som måste göras.

  Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift för att handlägga ärendet att registrera din verksamhet. Den avgiften motsvarar taxan för en timmes arbete.

  Uträkning av kontrollavgift

  Kontrollavgiftens storlek bestäms genom att multipicera beräknad tidsåtgång med timpriset i kommunens livs­medels­taxa.


  I avgiften ingår inte bara inspektionen på plats i din livsmedelsverksamhet. Även inspektörens tid för planering av inspektionen och rapportskrivning och annat efterarbete i samband med inspektionen ingår i avgiften.


  Beräkningsmodell för tidsåtgång
  Bygg-och miljöförvaltningen använder Livsmedelsverkets modell för att beräkna den årliga kontrolltiden, alltså tids­åtgången för kontrollerna av livs­medels­verksamheten. Alla livsmedels­anläggningar klassas utifrån tre faktorer; risk, information och erfarenhet:

  • Riskmodulen värderar olika riskfaktorer som är kopplade till verksamheten i livs­medelsanläggningen. I begreppet risk ligger både sannolikheten för att det ska hända något som kan påverka människors hälsa negativt, men även vilken konsekvens, följd och omfattning detta kan få. Värderingen görs utifrån typ av verksamhet och vilka livsmedel som hanteras, produktionens storlek samt om man vänder sig till särskilt känsliga konsumentgrupper.

  • Informationsmodulen ger ett tidstillägg för kontroll av märkning och annan information. Den tid som företaget tilldelas ska användas för att kontrollera att exempelvis märkningen av livsmedel och information i menyer är riktig, samt att företaget har fungerande spårbarhetsrutiner och återkallelserutiner.

  • Erfarenhetsmodulen bedömer hur väl livsmedelsföretagaren uppfyller kraven i livs­medels­­lagstiftningen. Här tas hänsyn till resultatet från tidigare kontroller av verksamheten. Livsmedelsverksamheter som arbetar förebyggande med livsmedelshygien och som har haft goda resultat vid tidigare kontroller kan få lägre avgifter. Däremot kan verksamheter som tidigare fått anmärkningar för brister, och som kräver fler planerade kontroller få högre årlig avgift. Erfarenhetsklasserna delas in i A, B eller C, där A-klassade anläggningar har en lägre tidsfaktor och därmed en lägre avgift. En nystartad anläggning placeras alltid i den mellersta erfarenhetsklassen, B.

  Kontollavgiften faktureras när kontrollen är utförd och ska betalas av den som bedriver livsmedelsverksamheten.


  Observera! Ändring av verksamhet kan innebära behov av ny riskklassning, och förändrad kontrollavgift. Var därför alltid noga med att anmäla förändringar så snart de sker. Ny avgiftsklass börjar gälla från och med året efter du anmält förändringen till bygg- och miljöförvaltningen.

  Om kontroll visar på brister som behöver följas upp, gör bygg- och miljöförvaltningen uppföljande kontroll eller kontroller. För dessa besök tas en timavgift enligt fastställd timtaxa ut.

  Det är politikerna i kommunfullmäktige som beslutar om livsmedelstaxan.