Starta och driva förskola eller enskild pedagogisk verksamhet

  Namn: Madeleine Ahlqvist
  Befattning: Chef för näringslivsenheten
  Telefon: 0220-24660
  E-post: madeleine.ahlqvist@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Förskolan är det första steget i det svenska utbildningssystemet och ska vara av god kvalitet. Den som vill starta och driva förskola eller enskild pedagogisk verksamhet ansöker om tillstånd hos kommunen. För att verksamheten ska godkännas måste vissa krav uppfyllas. Kommunen har även tillsynsansvaret för dessa verksamheter.

  Krav för att starta verksamhet

  Du som vill starta en fristående förskola eller vill ha bidrag för att driva en enskild pedagogisk verksamhet, måste få godkänt av barn- och utbildningsnämnden i Hallstahammars kommun. Innan nämnden kan fatta ett beslut måste en ansökan ha kommit in.

  Kommunen godkänner och ger bidrag till den verksamhet som uppfyller de krav som ställs i skollagen på kvalitet och säkerhet. De krav som ställs är bland annat följande:

  • Att du som ansöker har insikt i de lagar och föreskrifter som gäller för utbildningen.
  • Att det finns personal med en sådan utbildning eller erfarenhet att en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.
  • Att barngrupperna har lämplig storlek och sammansättning.
  • Att lokalerna är ändamålsenliga och fungerar för alla barn som ska tas emot.
  • Att det inte uppkommer påtagligt negativa följder på lång sikt för eleverna, eller för förskole- och skolverksamheten som bedrivs i kommunal regi.
  • Att föräldraavgifterna inte är oskäligt höga.
  • Att du som ansöker har ekonomiska förutsättningar att driva verksamheten.

  Hjälp och råd vid ett lotsmöte

  Du som vill starta fristående verksamhet i Hallstahammars kommun har möjlighet att komma på en inledande träff, ett så kallat lotsmöte. Där får du träffa representanter från de delar i kommunen som kommer vara inblandade i godkännande av
  verksamheten, till exempel näringslivsenheten, bygg- och miljöförvaltningen, samhällsbyggnadsenheten, tekniska förvaltningen, samt barn- och utbildningsförvaltningen. På mötet kan du ställa frågor och få en genomgång om vad som krävs för att komma igång. Kontakta gärna kommunens kundcenter för mer information och bokning av lotsmöte.

  Processen för att starta fristående verksamhet

  Som ett stöd för dig som vill ansöka följer här en checklista som visar hur processen går till. Du bör också ta del av de full­ständiga riktlinjerna för godkännande av nyetablering av fristående förskolor och pedagogisk omsorg.

  Tänk även på att kotrollera med bygglovshandläggare så att den lokal som förskolan är tänkt att öppnas i är lämplig för den typen av verksamhet. När man startar en förskola behöver man även göra en anmälan till bygg- och miljönämnden som kontrollerar att verksamheten uppfyller kraven enligt Miljöbalken.

  Checklista

  Inskickat material tas emot av barn- och utbildningsförvaltningen. Ansökan kontrolleras enligt en checklista för godkännande och eventuell komplettering begärs in.

  Vid ansökan om att starta en fristående förskola gör barn- och utbildningsförvaltningen en omfattande ägar- och ledningsprövning. Prövningen ska säkerställa att huvudmannen är seriös och att medlemmar av ledningskretsen har insikt i verksamhetens lagstiftning, ekonomiska förutsättningar och i övrigt är lämpliga att driva en förskola. Uppgifter om ägar- och ledningskretsen lämnas via en separat e-tjänst/blankett.

  Är alla dokument i ordning kontaktas sökanden för möte och genomgång av ansökan.

  Lokalen där verksamheten ska bedrivas granskas i samråd med kommunens fastighetskontor och bygg- och miljökontor.

  En samlad bedömning av inskickade handlingar, granskning av lokalen och referenser görs av ansvarig tjänsteperson. Gällande förskola ingår även ägar- och ledningsprövning i bedömningen.

  Beslut om att godkänna verksamheter tas på barn- och utbildningsnämndens möten som hålls löpande under året. Beslutet gäller ett år från beslutsdatum. Har verksamheten inte kommit igång under denna tid kan förlängning sökas för högst ett år.

   

  Ett godkännande kan lämnas med vissa förbehåll som behöver åtgärdas innan start. Verksamheten måste innan startdatum ha lämnat in allting som krävs enligt ansökan och beslut.

  Innan en ny förskola eller pedagogisk omsorg öppnar och börjar ta emot barn ska kommunen göra en etableringskontroll. Syftet är att säkerställa att lokalerna är färdiga och anpassade för verksamheten och att verksamheten kan bedrivas i enlighet med gällande föreskrifter.

  Avgifter

  Kommunen har rätt att ta ut en avgift för att handlägga ansökningar om tillstånd att starta fristående förskola. Avgiften ska betalas i samband med att ansökan lämnas in. Avgift tas ut även om tillståndet inte beviljas. 

  Regelbunden tillsyn – kommunen kontrollerar verksamheter

  Det är kommunen som har ansvar för att kontrollera att en fristående verksamhet, antingen en förskola eller enskild pedagogisk verksamhet, följer de lagar och regler som finns (tillsynsansvar). I huvudsak granskas att verksamheten uppfyller de krav som följer av skollagen och förskolans läroplan. I tillsynen ingår också att följa upp ägar- och ledningsförhållanden och de ekonomiska förutsättningarna.

  Om det finns något missförhållande i verksamheten har kommunen rätt att kräva att den ansvarige åtgärdar miss­förhållandet. Om missförhållandet är allvarligt eller om bristerna efter påpekande inte åtgärdas får kommunen återkalla godkännandet.

  Om det sker någon förändring i ägar- och ledningskretsen för en fristående förskola ska det redovisas till barn- och utbildningsnämnden senast en månad efter förändringen.