Malin, planarkitekt

  Malin arbetar som planarkitekt och tillhör Samhällsbyggnadsenheten, där du hittar tio medarbetare inom samhällsbyggnad och näringsliv.

  Varför har du valt att jobba inom just ditt yrke
  - Jag har alltid velat bli planarkitekt. Som liten älskade jag att bygga städer, först med lego och senare via dataspel. Min praktik hos planarkitekterna under högstadiet i min hemkommun Mora gjorde mig ännu mer övertygad. Jag är väldigt intresserad av både fysiska strukturer och de mjuka värden som finns i samhällsfrågor.

  Vad gör du en vanlig dag på jobbet?

  - Jag arbetar med både översiktsplanering och detaljplanering. Översiktsplanering är strategisk planering för hur hela kommunen ska utvecklas medan detaljplaner är juridiskt bindande dokument som beskriver hur marken i ett specifikt område i kommunen får användas. De påverkar exempelvis privatpersoner i vardagen, exempelvis när du söker om bygglov. Då prövas bygglovet med detaljplanen.

  - Kort sagt går det att säga att detaljplanen får mer konkret påverkan för de som bor i kommunen i vardagen medan översiktsplaneringen visar hur kommunen på lång sikt, typ 25 – 30 år, är tänkt att utvecklas. Just nu arbetar vi med en ny översiktsplan och där planeras exempelvis vart det är lämpligt med nya bebyggelseområden, vägnät och cykelbanor.

  - Varje plan behöver förankras demokratiskt genom samrådsmöten, workshops och digitala dialoger med olika intressenter för att sedan beslutas politiskt. I Hallstahammar är det främst kommunstyrelsen som fattar beslut om detaljplaner medan kommunfullmäktige tar beslut om översiktsplaner.

  - I perioder jobbar jag mycket tillsammans med andra för att sedan självständigt fortsätta producera planhandlingar, som sedan ställs ut och visas på de formella samråden. Jag tillbringar en hel del tid ute i fält för att få de kunskaper jag behöver. Jag har också mycket möten, med kommunala enheter, medborgare, externa byggherrar, Länsstyrelsen och näringslivsrepresentanter. Det gör att arbetet blir väldigt varierat.

  - Jag har jobbat i Hallstahammar i lite drygt tre år och trivs väldigt bra med att arbeta i en medelstor kommun, där det finns många breda frågor att arbeta med.

  Vad är det roligaste med ditt jobb?

  - Jag trivs med att ingen vecka är den andra lik. Sedan är det väldigt roligt att jobba för en samhällsutveckling som på lång tid ska vara både hållbar och gynnsam för de människor som lever här. Det är roligt att försöka tillgodose människors olika behov i planeringen så att så många som möjligt blir så nöjda som möjligt.

  Berätta något som alla inte vet om just ditt jobb?

  - Mitt jobb är mer detaljerat än många tror och kräver att jag är inläst på många olika frågor, som till exempel Fladdermöss och deras behov, kulturmiljöfrågor eller till och med vatten och klimatfrågor. Till exempel översvämningar har varit en mycket aktuell fråga inom mitt område länge, medan det i samhällsdebatten har blivit en aktuell fråga först på senare år. Det är lätt att inte tänka på risker med vatten, för många vill ha närhet till vatten men det är viktigt i mitt jobb att alltid väga in eventuella risker i de förslag och beslut som fattas.