Dp 233 Sörstafors Bruk

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Ett förslag till ny detalj­plan för Sörsta­fors bruk och intilliggande fastig­heter har tagits fram. Syftet är att möjlig­göra för befintlig och ny bostads­bebyggelse samt för en utveckling av verksam­heter, kontor, sällan­köps­handel och andra centrum­funktioner.

  Samråd

  Hallstahammars kommun har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för Sörstafors bruk och intilliggande fastigheter. Planområdet är beläget i Sörstafors som ligger mellan Hallstahammars tätort och Kolbäcks tätort.

  Detaljplanens syfte är att möjliggöra för befintlig och ny bostads­bebyggelse i Sörstafors. Syftet är även att möjliggöra för en utveckling av verksamheter, kontor, sällanköpshandel och andra centrumfunktioner. Både tillkommande och befintlig bebyggelse ska utformningsmässigt anpassas och ta hänsyn till Sörstafors bruks industrikaraktär. Syftet är även att säkerställa bevarande av naturmiljö längs med Kolbäcksån.

  Inför samrådsskedet har det inte gått att utesluta att plan­förslaget kan medföra betydande miljöpåverkan, därav hand­läggs planen med utökat förfarande.

  Planen har varit ute på samråd under tiden 31 januari - 7 mars 2022
  Synpunkter som inkommit sammanställs nu och planarbetet fortsätter inför granskning,
  som är det andra tillfället att kunna lämna synpunkter.