Dp 233 Sörstafors Bruk

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Ett förslag till ny detalj­plan för Sörsta­fors bruk och intilliggande fastig­heter har tagits fram. Syftet är att möjlig­göra för befintlig och ny bostads­bebyggelse samt för en utveckling av verksam­heter, kontor, sällan­köps­handel och andra centrum­funktioner.

  Ny Granskning

  Planområdet är beläget i Sörstafors som ligger mellan Hallstahammars tätort och Kolbäcks tätort.

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för befintlig och ny bostadsbebyggelse i Sörstafors samt att möjliggöra för en utveckling av icke störande verksamheter, kontor, sällanköpshandel och övernattningsmöjligheter. Både tillkommande och befintlig bebyggelse ska utformningsmässigt anpassas och ta hänsyn till Sörstafors bruks industrikaraktär och syftet är även att säkerställa skydd och bevarande av områdets kulturmiljö. Vidare är syftet även att säkerställa skydd och bevarande av naturmiljön längs med Kolbäcksån.

  Genom undersökningssamråd med länsstyrelsen har inte betydande miljöpåverkan kunnat uteslutas, därav handläggs planen med utökat förfarande och en miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram för detaljplanen. Mer om detaljplaneprocessen och olika förfaranden återfinns här

   

  Planen har varit ute på samråd under tiden 31 januari - 7 mars 2022 och granskning 17 mars - 16 april 2023. Synpunkter inkomna under samrådet är sammanställda i samrådsredogörelsen och synpunkter från granskningen är sammanställda i granskningsutlåtandet. Samhällsbyggnadsenheten går nu igenom inkomna synpunkter från granskningen.

   

   

  Bild som visar att detaljplanen just nu befinner sig mellan granskning och antagande.