Dp 230 Herrevad 10

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.


  Ett reviderat förslag till detaljplan för Herrevad 10 har tagits fram. Syftet är att möjliggöra en flexibel detaljplan för äldreboende, förskola eller bostäder i Herrevad.

  Laga kraft

  Den senaste befolkningsprognosen för Hallstahammars kommun visar tydligt att invånare i hög ålder kommer öka markant de kommande åren. Den nuvarande demografin och ambitionen kräver fler platser i särskilt boende för äldre, bedömer socialnämnden. Kommunfullmäktige fattade därför ett inriktningsbeslut 24 augusti 2018 att ett nytt särskilt boende ska tas fram till 2025. Med anledning av det gjorde samhällsbyggnadsenheten under hösten 2018 en lokaliseringsutredning vilken ska fungera som ett underlag till framtida politiska beslut i frågan om nytt särskilt boende.

  Lokaliseringsutredningen pekade ut Herrevadsvägen i Kolbäck som ett av de bästa alternativen. För att det ska vara möjligt att bygga ett nytt särskilt boende på platsen krävs det att marken prövas genom detaljplaneläggning. För att fortsatt ha en god planberedskap för en variation av bostäder och offentlig service i hela kommunen strävar kommunen dessutom efter att pröva lämpligheten för flexibilitet när detaljplaner tas fram. På så sätt kan kommunen säkerställa en långsiktig planering för såväl nya som befintliga invånare, både avseende boende och offentlig service.

  Detaljplanens primära syfte är möjliggöra för vårdboende för att säkerställa att kommunen kan tillhandahålla platser på särskilt boende. Detaljplanen syftar även till att ge kommunen en flexibilitet och möjliggöra för uppförandet av exempelvis en förskola eller bostäder i det fallet att behov av detta uppstår.

  Ett förslag till detaljplan för Herrevad 10 i Hallstahammars kommun har varit ute på samråd mellan 21 mars och 2 maj 2022 och granskning mellan 19 september och 16 oktober 2022. Planen antogs av Kommunfullmäktige 15 december 2022 och
  vann laga kraft 23 januari 2023.