Dp 230 Herrevad 10

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Mark- och exploateringsingenjör
  Telefon: 0220-24252

   

  Kommunstyrelsen har gett i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för ett nytt särkilt boende för äldre i Herrevad, Kolbäck

  Planuppdrag

  Den senaste befolkningsprognosen för Hallstahammars kommun visar tydligt att invånare i hög ålder kommer öka markant de kommande åren. Den nuvarande demografin och ambitionen kräver fler platser i särskilt boende för äldre, bedömer socialnämnden. Kommunfullmäktige fattade därför ett inriktningsbeslut 24 augusti 2018 att ett nytt särskilt boende ska tas fram till 2025. Med anledning av det gjorde samhällsbyggnadsenheten under hösten 2018 en lokaliseringsutredning vilken ska fungera som ett underlag till framtida politiska beslut i frågan om nytt särskilt boende.

  Lokaliseringsutredningen pekade ut Herrevadsvägen i Kolbäck som ett av de bästa alternativen. För att det ska vara möjligt att bygga ett nytt särskilt boende på platsen krävs det att marken prövas genom detaljplaneläggning. Syftet med detaljplanen är därför att skapa en byggrätt med tillhörande infrastruktur som möjliggör den bebyggelse som krävs för ett nytt särskilt boende.

  Samråd är beräknat till hösten 2020.

  Läs mer om

  Detaljplaneprocessen