Dp 221 Östra Nibble 6 planändring

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Namn: Sandra Ekstedt
Befattning: Planarkitekt
Telefon: 0220-24243
E-post: sandra.ekstedt@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

En planändring behöver göras för att möjliggöra för ny anslutningsväg till fastigheten Hallstahammars- Nibble 1:178

Dp 219 östra Nibble 6 planändring

Samråd

Östra Nibble är beläget i Hallstahammars tätorts östra del där det i dagsläget pågår bostadsbebyggelse. En ny anslutningsväg till området behöver anläggas längre norrut på Hästhovsvägen än planerat. Då det i gällande detaljplan 221 Östra Nibble 6 finns ett utfartsförbud som hindrar den möjligheten krävs en detaljplaneändring för att möjliggöra för ny anslutningsväg. Ändringen som behöver göras är att upphäva del av utfartsförbudet längs Hästhovsvägen i plankartan.

Samrådstid
16 september - 13 oktober 2019

Planen är nu ute på samråd vilket är det första av två tillfällen att lämna synpunkter och önskemål på planförslaget. Under samrådstiden är du välkommen att lämna dina synpunkter på förslaget. Synpunkterna ska ha kommit n senast 13 oktober 2019 till kommunstyrelsen@hallstahammar.se eller till Kommunstyrelsen, 734 80 Hallstahammar

Utställningslokaler

Under samrådstiden kommer planförslaget att finnas tillgängligt på Hallstahammars bibliotek ( tillfälligt i Folkets Park ) samt i Kommunhusets foajé.

Planhandlingar

Detaljplaneprocessen