Dp 221 Östra Nibble 6 planändring

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Namn: Sandra Ekstedt
Befattning: Planarkitekt
Telefon: 0220-24243
E-post: sandra.ekstedt@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

En planändring behöver göras för att möjliggöra för ny anslutningsväg till fastigheten Hallstahammars- Nibble 1:178

Dp 219 östra Nibble 6 planändring

Laga kraft

Östra Nibble är beläget i Hallstahammars tätorts östra del där det i dagsläget pågår bostadsbebyggelse. En ny anslutningsväg till området behöver anläggas längre norrut på Hästhovsvägen än planerat. Då det i gällande detaljplan 221 Östra Nibble 6 finns ett utfartsförbud som hindrar den möjligheten krävs en detaljplaneändring för att möjliggöra för ny anslutningsväg. Ändringen som behöver göras är att upphäva del av utfartsförbudet längs Hästhovsvägen i plankartan.

Detaljplanen har tidigare varit ute på samråd under tiden 16 september -13 oktober 2019 och därefter på granskning 11 nov - 16 dec 2019.

Planen antogs av Kommunstyrelsen 19 mars 2020.

Planen vann Laga kraft 9 april 2020

Antagandehandlingar

Detaljplaneprocessen