Samhällsplanering

Centrumutveckling uppe till beslut i kommunfullmäktige

Vid måndagens sammanträde den 25 september 2017 beslutade kommunfullmäktige att godkänna planprogrammet för Hallstahammars framtida centrum.

Vi har tidigare rapporterat om förslaget till planprogram för centrum och hur processen för att ta fram programmet gått till. I våras var förslaget ute på ett sista samråd och alla som ville kunde tycka till. Nu har processen gått vidare och förslaget har bearbetats ytterligare, bland annat med hänsyn till de synpunkter som kom in. En tydlig förändring i det slutgiltiga förslaget är att Brukslinjens dragning och hållplats är flyttad från Parkgatan till en ny sträckning bakom huset som idag hyser polis, systembolag och ICA-affär.

Kort debatt innan beslut

Innan beslutet klubbades höll kommunstyrelsens ordförande Catarina Pettersson (S) ett anförande där hon beskrev lite av den långa processen. För övrigt var både socialdemokraternas Catarina Pettersson och miljöpartiets Åsa Kfouri nöjda med programmets utformning och innehåll, och att politikerna var redo att nu godkänna planprogrammet. Moderaternas Jenny Landernäs invände i sitt anförande mot att det fortfarande fanns ett parkeringshus med i programmet och yrkade på att programmet på den punkten skulle ändras.

- Programmet ska vägleda oss men är inte bindande. Det pekar ut riktningen för att få en bra helhet. Det har kommit in mycket synpunkter på förslaget, till exempel om ett tänkt parkeringshus. Vi vill ha fler boende i centrum, och så småningom vill vi förtäta bebyggelsen. När vi är framme vid den dagen då vi bestämmer oss för det, då kommer vi också behöva se till att bilarna kan parkera någonstans. Vi tror att ett parkeringshus behövs. Men då är vi framme säkert åtta till tio år framåt i tiden och det förutsätter naturligtvis att människor efterfrågar att bo i centrum, att det finns byggherrar som vill bygga – och att vi i den här salen tycker att det fortfarande är det bästa förslaget att bebygga i centrum och att då bygga ett parkeringshus, sa Catarina Pettersson under fullmäktiges möte

När planprogrammet nu godkänts kan detaljplaner och gestaltningsprogram för centrum tas fram

Själva planprogrammet är det första steget i detaljplaneprocessen för hur Hallstahammars centrum ska se ut i framtiden. Programmet som visar kommunens vision med övergripande förutsättningar för att utveckla centrala Hallstahammar är inte juridiskt bindande.

Efter att kommunfullmäktige nu godkänt planprogrammet kan detaljplaner för olika delar börja tas fram. De första delarna som kommer att detaljplaneläggas är områdena mellan Storgatan och Hantverkaregatan (nummer 1. på bilden) samt kring rondellen vid Västeråsvägen och Sörkvarnsvägen (nummer 2. på bilden). Båda de områdena är tänkta för bostadsbebyggelse.

Förutom ett antal detaljplaner för centrum kommer ett gestaltningsprogram också att tas fram. Ett gestaltningsprogram innehåller råd och riktlinjer för utformningen av utemiljön. Det är alltså en vägledning för hur vi kan forma en trivsam, attraktiv och tillgänglig utemiljö där vi samordnar utrustning, belysning och annan utsmyckning av Hallstahammars centrum.

Följ den preliminära tidsplanen på vår webb

Vi lägger löpande ut information här på kommunens webbplats. Du får då veta var i processen respektive plan befinner sig, och när du som medborgare kan lämna synpunkter och vara med och påverka.