Samhällsplanering

Planprogrammet för centrum - tack för era synpunkter!

I nästan två månader under februari-april 2017 har planprogrammet varit utställt för alla att se och tycka till om. Den 10 april var sista dagen att lämna in en synpunkt och totalt fick vi in drygt 80 synpunkter från statliga myndigheter och privatpersoner.

Vi vill passa på att tacka alla som lämnat synpunkter!

Många tankar och idéer har kommit in som ger oss nya vinklingar på Hallstahammars centrum och som är värdefulla i det fortsatta arbetet. I det stora hela är man nöjd med att det satsas på centrum och att det kan byggas fler bostäder. En del farhågor har gällt om det kommer bli sämre för biltrafiken genom att vägar förändras. Samtidigt har många haft synpunkter på om ett parkeringshus verkligen behövs i Hallstahammar. Från statligt håll vill man gärna poängtera den unika kulturmiljön som idag finns i centrum och att den ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt.

Vad händer nu?

Nu ska alla synpunkter tas till vara och omarbetningar ska göras i programmet. Diskussionerna kommer samtidigt att fortsätt inom kommunen för att få till ett så bra och långsiktigt förslag som möjligt. Förhoppningsvis kan ett färdigt planprogram antas av kommunfullmäktige till sommaren eller i början av hösten.